Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 78/13

v Luxemburgu 27. júna 2013

Rozsudok vo veciach C‑485/11 a C‑71/12

Komisia/Francúzsko a Vodafone Malta Limited a i./

Avukat Ġenerali a i.

Smernica o povolení nebráni osobitnej dani uloženej vo Francúzsku operátorom elektronických komunikácií ani maltskej spotrebnej dani z mobilných telekomunikačných služieb

Táto smernica neobmedzuje právomoc členských štátov stanoviť poplatky, ktoré nemajú správnu povahu, za poskytnutie služieb elektronickej komunikácie

Smernica o povolení1 umožňuje členským štátom stanoviť poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie správne poplatky, aby mohli financovať činnosti vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré majú právomoc na riadenie systému povoľovania poskytovania týchto služieb, ako aj na priznanie práv na používanie čísel a rádiových frekvencií. Tieto poplatky majú pokrývať len skutočné náklady vynaložené regulačnými orgánmi v súvislosti so správnou činnosťou vo vzťahu k operátorom elektronických komunikácií.

Vec C‑485/11, Komisia/Francúzsko

Vo Francúzsku je stanovená osobitná daň pre operátorov elektronických komunikácií, ktorá zaťažuje sumu paušálnych poplatkov a ostatné sumy, ktoré užívatelia platia operátorom ako odmenu za služby elektronických komunikácií.

Komisia sa domnieva, že táto osobitná daň je v rozpore so smernicou, lebo predstavuje správny poplatok, ktorý je stanovený na základe skutočností súvisiacich s činnosťou alebo obratom operátora, a nie na základe skutočných nákladov vzniknutých v režime povolenia. Podľa Komisie táto daň navyše v rozpore s požiadavkami tejto smernice nie je určená na financovanie činností vnútroštátneho regulačného orgánu. Keďže Komisia sa domnievala, že osobitná daň nie je v súlade so smernicou, podala na Súdny dvor žalobu o nesplnenie povinnosti proti Francúzsku.2

Vo svojom dnešnom rozsudku Súdny dvor najprv pripomína, že správne poplatky uvedené v smernici majú povahu odmeny a ich účelom môže byť iba pokrytie administratívnych nákladov spojených s vydávaním, riadením, kontrolou a uplatňovaním režimu všeobecného povolenia v oblasti elektronických komunikácií. Daň, pri ktorej je skutočnosť, na základe ktorej vzniká daňová povinnosť3, spojená s konaním o vydanie všeobecného povolenia umožňujúceho vstup na trh so službami elektronickej komunikácie, preto predstavuje správny poplatok v zmysle smernice a môže byť uložená iba za podmienok, ktoré stanovuje smernica.

Súdny dvor však konštatuje, že skutočnosť, na základe ktorej vzniká daňová povinnosť pri spornej dani, nie je spojená s konaním o vydanie všeobecného povolenia umožňujúceho vstup na trh so službami elektronickej komunikácie ani s priznaním práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísel. Táto daň totiž súvisí s činnosťou operátora, ktorá spočíva v poskytovaní služieb elektronickej komunikácie koncovým užívateľom vo Francúzsku.

tejto súvislosti Súdny dvor uvádza, že sporná daň nie je uložená všetkým operátorom elektronických komunikácií, ktorí sú držiteľmi všeobecného povolenia alebo práva na používanie rádiových komunikácií alebo čísel, ale len tým operátorom, ktorí sú držiteľmi všeobecného povolenia a už poskytujú služby koncovým užívateľom na trhu služieb elektronických komunikácií. Nie je teda stanovená len na základe držby všeobecného povolenia alebo priznania práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísel, ale je spojená s činnosťou operátora spočívajúcou v poskytovaní komunikačných služieb.

Za týchto okolností Súdny dvor rozhodol, že sporná daň nepredstavuje správny poplatok v zmysle smernice, a nepatrí preto do jej pôsobnosti. V dôsledku toho zamietol žalobu Komisie.

C‑71/12, Vodafone Malta

Na Malte operátori v odvetví telekomunikácií spochybňujú pred vnútroštátnymi súdmi zlučiteľnosť spotrebnej dane z mobilných telekomunikačných služieb so smernicou o povolení. Túto spotrebnú daň, ktorej výška dosahuje 3 % ceny týchto služieb, platia užívatelia operátorom, ktorí ju následne prevedú daňovému orgánu. Qorti Konstituzzjonali (Ústavný súd, Malta) sa pýta Súdneho dvora, či smernica bráni spornej spotrebnej dani.

Súdny dvor odpovedá, že spotrebná daň, pri ktorej skutočnosť, na základe ktorej vzniká daňová povinnosť, nie je spojená s konaním o vydanie všeobecného povolenia umožňujúceho vstup na trh so službami elektronickej komunikácie, ale súvisí s používaním mobilných telekomunikačných služieb poskytovaných operátormi a znášajú ju užívatelia týchto služieb, nepredstavuje správny poplatok v zmysle smernice. Súdny dvor nakoniec pripomína, že maltskému súdu prislúcha preveriť všetky vlastnosti spotrebnej dane, a že ak skutočne ide o daň zo spotreby, nie je nezlučiteľná so smernicou.

UPOZORNENIE: Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok.

Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. V prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii však Súdny dvor môže na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudkov (C-485/11 a C-71/12) sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Ú. v. EÚ L 108, s. 21; Mim. vyd. 13/029, s. 337).

2 :

Podobné konania o nesplnenie povinnosti boli začaté aj proti Španielsku (C‑468/11) a Maďarsku (C‑462/12). Tieto dva členské štáty v tejto veci podporujú Francúzsko.

3 :

Právny úkon alebo udalosť, ktorá spôsobuje vznik daňovej povinnosti.


Side Bar