Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL HU SK

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 78/13

V Lucemburku dne 27. června 2013

Rozsudky ve věcech C-485/11 a C-71/12

Komise v. Francie a Vodafone Malta Limited a další v. L-Avukat Ġenerali a další

Autorizační směrnice nebrání zvláštnímu poplatku uloženému Francií operátorům elektronických komunikací ani maltské spotřební dani na mobilní telefonní služby

Tato směrnice neomezuje pravomoc členských států ukládat na poskytování služeb elektronických komunikací jiné než správní poplatky a daně

Autorizační směrnice1 umožňuje členským státům uložit poskytovatelům služeb elektronických komunikací správní poplatky za účelem financování činností příslušného vnitrostátního regulačního orgánu pro správu systému oprávnění pro poskytování těchto služeb, jakož i pro poskytnutí práv na užívání čísel nebo rádiových frekvencí. Tyto poplatky musí pokrývat pouze skutečné náklady způsobené správními službami, které regulační orgán poskytuje operátorům elektronických komunikací.

Věc C-485/11 Komise v. Francie

Ve Francii je zvláštní poplatek, uložený operátorům elektronických komunikací, vybírán z částky předplatného a dalších částek zaplacených uživateli operátorům jako odměna za poskytování služeb elektronické komunikace.

Komise pokládá tento zvláštní poplatek za neslučitelný se směrnicí, neboť je správním poplatkem vybíraným na základě okolností spojených s činností nebo obratem operátora, a nikoliv v závislosti na skutečných nákladech vynaložených na systém oprávnění. Podle Komise navíc tento poplatek, na rozdíl od požadavků této směrnice, není určen k financování činností vnitrostátního regulačního orgánu. Jelikož měla Komise za to, že zvláštní poplatek není v souladu se směrnicí, podala proti Francii u Soudního dvora žalobu na nesplnění povinnosti2.

Ve svém dnešním rozsudku Soudní dvůr nejprve připomíná, že správní poplatky uvedené ve směrnici mají uhrazovací charakter a jejich účelem může být pouze pokrytí administrativních nákladů spojených s vydáváním a správou oprávnění, kontrolou a prováděním systému obecného oprávnění v oblasti elektronických komunikací. Poplatek, u kterého je skutečnost k němu vedoucí3 spojena s obecným ověřovacím řízením, které umožňuje přístup na trh služeb elektronických komunikací, je správním poplatkem ve smyslu směrnice a může být uložen pouze za podmínek, které stanoví.

Soudní dvůr však konstatuje, že skutečnosti vedoucí k dotčenému poplatku nesouvisí s řízením o obecném oprávnění, které umožňuje přístup na trh služeb elektronických komunikací, ani s poskytnutím práva na užívání rádiových frekvencí nebo čísel. Tento poplatek je totiž ve vztahu k činnosti operátora, která spočívá v poskytování služeb elektronických komunikací konečným uživatelům ve Francii.

Soudní dvůr uvádí, že sporný poplatek není uložen všem operátorům elektronických komunikací, kteří jsou držiteli obecného oprávnění nebo práva užívat radiové frekvence nebo čísla, ale pouze operátorům, kteří jsou držiteli obecného oprávnění a již poskytují své služby na trhu služeb elektronických komunikací konečným uživatelům. Není tedy uložen pouze z důvodu držení obecného oprávnění nebo poskytnutí práva užívat radiové frekvence nebo čísla, nýbrž je spojen s činností operátora spočívající v poskytování komunikačních služeb.

Za těchto okolností Soudní dvůr konstatuje, že sporný poplatek není správním poplatkem ve smyslu směrnice, a nespadá tedy do její působnosti. V důsledku toho Komise žalobu zamítá.

C-71/12 Vodafone Malta

Na Maltě zpochybnili operátoři v odvětví telekomunikací před maltskými soudy slučitelnost spotřební daně na mobilní telefonní služby s autorizační směrnicí. Tuto spotřební daň, jejíž výše dosahuje 3 % ceny služeb, uživatelé platí operátorům, kteří jí dále převádějí daňovému orgánu. Qorti Konstituzzjonali (Ústavní soud, Malta) se táže Soudního dvora, zda směrnice brání dotčené spotřební dani.

Soudní dvůr odpovídá, že spotřební daň, u které skutečnosti k ní vedoucí nejsou spojeny s řízením o obecném oprávnění, které umožňuje přístup na trh služeb elektronických komunikací, nýbrž s užíváním mobilních telefonních služeb poskytovaných operátory, a kterou nesou uživatelé těchto služeb, není správním poplatkem ve smyslu směrnice. Závěrem Soudní dvůr připomíná, že je na maltském soudu, aby ověřil všechny vlastnosti dotčené spotřební daně, a že tato daň v případě, že je skutečně daní ze spotřeby, není v rozporu se směrnicí.

UPOZORNĚNÍ: Žaloba pro nesplnění povinnosti, směřující proti členskému státu, který nesplnil své povinnosti vyplývající z unijního práva, může být podána Komisí nebo jiným členským státem. Jestliže Soudní dvůr rozhodne, že došlo k nesplnění povinnosti, dotyčný členský stát je povinen vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě.

Dojde-li Komise k názoru, že členský stát rozsudku nevyhověl, může podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí. V případě, že Komisi nebyla sdělena opatření k provedení směrnice, však Soudní dvůr může na návrh Komise uložit sankce již ve stádiu prvního rozsudku.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu

Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout

v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní

soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku (C-485/11 a C-71/12) se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Směrnice 2002/20/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002, o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, s. 21; Zvl. vyd. 13/29, s. 337).

2 :

Obdobná řízení pro nesplnění povinnosti byla zahájena rovněž proti Španělsku (C-468/11) a Maďarsku (C-462/12). Tyto dva členské státy v této věci vystupují na podporu Francie.

3 :

Právní akt nebo událost, které vedou ke vzniku daňové povinnosti.


Side Bar