Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 77/13

Luxemburg den 25 juni 2013

Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-131/12

Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Generaladvokaten Jääskinen anser att sökmotorleverantörer inte är ansvariga, på grundval av dataskyddsdirektivet, för personuppgifter på webbplatser som de bearbetar

Nationell dataskyddslagstiftning är tillämplig på sökmotorleverantörer när de i en medlemsstat etablerar ett kontor som riktar sin verksamhet mot invånarna i den medlemsstaten för att marknadsföra och sälja reklamutrymme, även om den tekniska databehandlingen sker någon annanstans

I början av år 1998 publicerade en tidning med en stor läsekrets i Spanien i sin tryckta utgåva två kungörelser om en exekutiv fastighetsauktion i samband med ett utmätningsförfarande till följd av obetalda socialförsäkringsavgifter. En person omnämndes som ägare till fastigheten. Vid ett senare tillfälle lade utgivaren ut en elektronisk version av tidningen på internet.

I november 2009 kontaktade personen tidningsutgivaren och angav att det, när hans för- och efternamn angavs i Googles sökmotor, visades en hänvisning till de sidor i tidningen som innehöll kungörelserna. Han hävdade att utmätningsförfarandet hade avslutats flera år tidigare och inte längre var relevant. Tidningsutgivaren svarade att det inte var lämpligt att utplåna uppgifterna om honom på grund av att uppgifterna publicerats på uppdrag av det spanska arbetsmarknads- och socialministeriet.

I februari 2010 kontaktade han Google Spanien och begärde att sökresultaten inte skulle visa någon länk till tidningen när hans för- och efternamn angavs i Googles sökmotor. Google Spain vidarebefordade begäran till Google Inc., med säte i Kalifornien, Förenta staterna och menade att det var det företaget som tillhandahöll söktjänsten på internet.

Han anmälde därefter tidningsutgivaren och Google till Agencia Española de Protección de Datos (spanska dataskyddsmyndigheten, AEPD). AEPD fann i beslut av den 30 juli 2010 att det fanns grund för anmälan mot Google Spain och Google Inc. och förelade dem att avlägsna uppgifterna från deras index och göra det omöjligt att komma åt dem i framtiden. AEPD avslog dock anmälan mot tidningsutgivaren, eftersom publiceringen av uppgifterna i pressen hade laglig grund. Google Inc. och Google Spain överklagade beslutet till Audiencia Nacional (Spaniens högsta domstol) och yrkade att AEPD:s beslut skulle ogiltigförklaras. Audiencia Nacional har mot denna bakgrund hänskjutit en rad tolkningsfrågor till domstolen.

I sitt idag föredragna förslag till avgörande avhandlar generaladvokat Niilo Jääskinen för det första frågan om den nationella dataskyddslagstiftningens geografiska tillämpningsområde.1 Den huvudsakliga omständighet som medför att sådan lagstiftning är tillämplig är den behandling av personuppgifter som utförs som ett led i verksamhet inom den medlemsstats territorium, där den registeransvarige2 är etablerad. Google har dock hävdat att det inte utförs någon behandling av personuppgifter i Spanien med hjälp av bolagets sökmotor. Google Spain uppträder endast som en handelsagent för Google i fråga om sökmotorns reklamfunktioner. Google Spain ansvarar i denna egenskap för behandlingen av personuppgifter rörande dess spanska reklamkunder.

Generaladvokaten anser att denna fråga ska prövas med beaktande av affärsmodellen för leverantörer av sökmotorer på internet. Deras affärsmodell bygger vanligtvis på sökordsannonsering (keyword advertising), vilken utgör deras inkomstkälla och är det bakomliggande skälet till att ett verktyg för informationssökning tillhandahålls kostnadsfritt. Den enhet som ansvarar för sökordsannonsering är knuten till sökmotorn. Denna enhet måste finnas på nationella reklammarknader och det är därför som Google har etablerat dotterbolag i många medlemsstater. Enligt generaladvokatens uppfattning ska det följaktligen anses att en verksamhet behandlar personuppgifter om den är knuten till en tjänst som säljer riktad reklam till invånarna i en medlemsstat, även om den tekniska databehandlingen utförs i andra medlemsstater eller tredjeländer. Generaladvokaten föreslår därför att domstolen ska fastslå att nationell dataskyddslagstiftning är tillämplig på en sökmotorleverantör när den, i syfte att marknadsföra och sälja reklamutrymme på sökmotorn, i en medlemsstat etablerar ett kontor som riktar sin verksamhet mot invånarna i den medlemsstaten.

Vad för det andra gäller frågan om Googles rättsliga ställning i dess egenskap av leverantör av en sökmotor på internet erinrar generaladvokaten om att internet och sökmotorer var nya företeelser när direktivet antogs år 1995 och gemenskapslagstiftaren kunde då inte förutse deras kommande utveckling. Enligt generaladvokatens uppfattning ska Google allmänt sett inte anses som en sådan ”registeransvarig” för personuppgifter på de webbplatser som bolaget bearbetar3, vilken enligt direktivet är ansvarig för efterlevnaden av dataskyddsreglerna. Tillhandahållande av ett verktyg för informationssökning inbegriper nämligen inte någon kontroll av innehållet på utomståendes tredje mans webbsidor. Ett sådant tillhandahållande gör det inte ens möjligt för sökmotorleverantören att särskilja personuppgifter i den mening som avses i direktivet, vilka rör en identifierbar, levande fysisk person, från andra uppgifter. Enligt generaladvokatens mening kan leverantören av en sökmotor på internet varken rättsligt eller faktiskt fullgöra de skyldigheter som enligt direktivet åligger den registeransvarige i fråga om personuppgifter på källwebbsidor som hyses på servrar som tillhör tredje man.

En nationell dataskyddsmyndighet kan därför inte kräva att en sökmotorleverantör ska avlägsna uppgifter från dess index utom i fall där leverantören inte har iakttagit de så kallade exclusion codes4 eller när en begäran från en webbplats om uppdatering av cacheminne inte har efterkommits. Detta scenario förefaller inte vara relevant i det aktuella fallet. Ett eventuellt förfarande för ”meddelande och avlägsnande” (notice and take down procedure) rörande länkar till källwebbsidor med olagligt eller otillbörligt innehåll är något som regleras enligt nationella civilrättsliga bestämmelser om ansvar på andra grunder än dataskydd.

För det tredje föreskrivs i direktivet inte någon allmän ”rätt att bli glömd”. En sådan rätt kan därför inte göras gällande mot sökmotorleverantörer med stöd av direktivet ens om det tolkas i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.5

Den rätt att få uppgifter rättade, utplånade eller blockerade som föreskrivs i direktivet rör uppgifter som inte behandlats i enlighet med direktivets bestämmelser och gäller särskilt om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. Detta förefaller inte vara fallet i det aktuella målet.

Var och en har också enligt direktivet rätt att när som helst, av avgörande och berättigade skäl som rör hans eller hennes personliga situation, motsätta sig behandling av uppgifter som rör honom eller henne, utom när den nationella lagstiftningen föreskriver något annat. Generaladvokaten anser dock att enbart subjektiva preferenser inte utgör avgörande och berättigade skäl, och direktivet ger således inte en person rätt att begränsa eller hindra spridning av personuppgifter som denna person anser skadar eller strider mot hans eller hennes intressen.

Det är möjligt att det subsidiära ansvaret enligt nationell lagstiftning sökmotorleverantörerna leder till en skyldighet att blockera tillgång till tredje mans webbplatser med olagligt innehåll, exempelvis webbsidor som utgör intrång i immateriella rättigheter eller som visar ärekränkande eller brottsliga uppgifter. Det skulle däremot utgöra intrång i webbsideutgivarens yttrandefrihet om det krävdes att sökmotorleverantörer raderade välgrundade och lagliga uppgifter som har kommit till allmänhetens kännedom. I utgivarens ögon skulle det innebära att en enskild person censurerar det innehåll som utgivaren offentliggjort.

PÅPEKANDE: Generaladvokatens förslag till avgörande är inte bindande för domstolen. Generaladvokaternas uppdrag består i att fullständigt oavhängigt föreslå domstolen en rättslig lösning i det mål som de har fått i uppdrag att handlägga. Domstolens domare ska nu inleda en enskild överläggning i förevarande mål. Domen kommer att meddelas vid ett senare datum.

PÅPEKANDE: Begäran om förhandsavgörande gör det möjligt för domstolarna i medlemsstaterna att, i ett mål som pågår vid dem, vända sig till EU-domstolen med frågor om tolkningen av unionsrätten eller om giltigheten av en unionsrättsakt. Domstolen avgör inte målet vid den nationella domstolen. Det är den nationella domstolen som ska avgöra målet i enlighet med EU-domstolens avgörande. Detta avgörande är på samma sätt bindande för de övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Förslaget till avgörande i fulltext publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127

Bilder från uppläsningen av förslaget finns tillgängliga på ”Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 28, s. 31).

2 :

Enligt dataskyddsdirektivet är den registeransvarige den fysiska eller juridiska person eller det organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

3 :

Se fotnot 2.

4 :

Utgivaren av en källwebbplats kan inkludera exclusion codes som avråder sökmotorer från att indexera eller lagra en källwebbsida eller att ange den bland sökresultaten. Användningen av sådana protokoll visar att utgivaren inte vill att vissa uppgifter på källwebb sidan ska extraheras för att kunna spridas via sökmotorer.

5 :

Särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7) och skyddet av personuppgifter (artikel 8) kontra yttrandefriheten och informationsfriheten (artikel 11) och näringsfriheten (artikel 16).


Side Bar