Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS

Kontakty z Mediami

i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 76/13

Luksemburg, 25 czerwca 2013 r.

Wyrok w sprawie C-241/11

Komisja / Republika Czeska

Republikę Czeską obciążono zapłatą ryczałtu w wysokości 250 000 EUR z powodu niewykonania wyroku Trybunału dotyczącego pracowniczych programów emerytalnych

W braku drugiego filaru (programu emerytur uzupełniających, do którego przystępują niektórzy pracodawcy na rzecz swoich pracowników) w czeskim systemie emerytalnym Trybunał uznał, że to uchybienie miało ograniczony wpływ na rynek wewnętrzny

Państwom członkowskim przysługuje swoboda w zakresie organizowania ich programów emerytalnych i decydowania o roli odgrywanej przez każdy z trzech „klasycznych filarów” systemu emerytalnego na ich terytorium. Pierwszy filar obejmuje emerytury ustawowe wypłacane przez państwo i finansowane ze składek pobieranych od pracodawców i pracowników, drugi filar uwzględnia świadczenia z tytułu emerytur pracowniczych finansowane ze składek uiszczanych przez pracodawców, a trzeci filar dotyczy uzupełniających emerytur indywidualnych.

Choć państwa członkowskie mają określoną swobodę w zakresie uregulowania tej dziedziny, Unia przyjęła dyrektywę1 w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych, w szczególności w celu umożliwienia im działalności transgranicznej.

Republika Czeska – której system emerytalny nie obejmuje drugiego filaru i która zakazuje działalności na swoim obszarze instytucji pracowniczych programów emerytalnych – pierwotnie nie dokonała transpozycji niektórych przepisów dyrektywy w zakresie, w jakim te przepisy nakładały obowiązki na państwa członkowskie, na których terytorium takie instytucje prowadzą działalność. Rozpoznając wniesioną przez Komisję przeciwko temu państwu członkowskiemu skargę o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 14 czerwca 2010 r.2 orzekł, że Republika Czeska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy. Zdaniem Trybunału, nawet jeśli czeski system emerytalny nie obejmuje drugiego filaru, to państwo członkowskie było zobowiązane zawrzeć wszystkie przepisy tej dyrektywy w ścisłych i przejrzystych ramach prawnych, tak aby w szczególności wszystkie podmioty prawa w tym państwie członkowskim i w Unii Europejskiej wiedziały, jakie są ich prawa i obowiązki, na wypadek gdyby Republika Czeska zdecydowała się rozszerzyć swój system emerytalny o drugi filar.

Następnie Komisja stwierdziła, że Republika Czeka nie wykonała wspomnianego wyroku i wezwała ją do wykonania go najpóźniej do dnia 28 stycznia 2011 r. Jako że Republika Czeska nie przyjęła niezbędnych przepisów do tego dnia, Komisja ponownie zwróciła się do Trybunału. W trakcie postępowania toczącego się przed Trybunałem Republika Czeska w końcu wykonała omawiany wyrok w drodze ogłoszenia i wejścia w życie w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy, która dokonuje całościowej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Pomimo to Komisja podtrzymała swoje żądanie zasądzenia od tego państwa członkowskiego ryczałtu w wysokości ponad 3,3 mln EUR za okres niewykonania pomiędzy ogłoszeniem wyroku z 2010 r. a wejściem w życie wspomnianej ustawy.

Trybunał przypomniał, że na państwach członkowskich ciąży obowiązek natychmiastowego rozpoczęcia wykonania wyroku stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom i że to wykonanie powinno nastąpić w możliwie najszybszych terminach. Tym bardziej jest tak od czasu wejścia w życie traktatu z Lizbony, gdyż traktat ten usunął jeden z etapów z postępowania, które może wszcząć Komisja w przypadku niewykonania takiego wyroku. W niniejszym przypadku minęło 19 miesięcy pomiędzy datą ogłoszenia pierwszego wyroku (14 stycznia 2010 r.) a datą ogłoszenia i wejścia w życie czeskiej ustawy (31 sierpnia 2011 r.), która doprowadziła do zgodności ustawodawstwa krajowego z prawem Unii.

W rezultacie Trybunał stwierdził, że uzasadnione jest zasądzenie od Republiki Czeskiej zapłaty ryczałtu. W odniesieniu do wysokości tego ryczałtu, Trybunał zauważył, że ze względu na brak drugiego filaru w czeskim systemie emerytalnym, uchybienie miało ograniczony wpływ na rynek wewnętrzny pracowniczych programów emerytalnych. W tych okolicznościach, jako że Republika Czeska dała dowody lojalnej współpracy z Komisją i dokonała transpozycji dyrektywy, Trybunał ustalił na 250 000 EUR wysokość kwoty, która została zasądzona od tego państwa członkowskiego.

UWAGA: Skarga o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego jest kierowana przeciwko państwu członkowskiemu, które uchybiło zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, przez Komisję lub inne państwo członkowskie. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku.

Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

1 :

Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235, s. 10).

2 :

Wyrok Trybunału z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie C-343/08 Komisja przeciwko Republice Czeskiej.


Side Bar