Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL HU PL SL RO

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 73/13

Люксембург, 18 юни 2013 г.

Решение по дело C‑681/11

Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. и др.

Правно становище от адвокатска кантора или решение на национален орган по конкуренцията не освобождава дадено предприятие от антиконкурентно поведение, нито от налагането на глоба

Националните органи по конкуренцията могат да не наложат глоба само по изключение, когато предприятието-нарушител е участвало в национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

Дружеството Schenker и 30 други дружества членуват в австрийската конференция на спедиторите на сборни товари Spediteur-Sammellendungs-Konferenz (SSK), обединение на интереси, което свързва част от членовете на Централния съюз на спедиторите (Zentralverband der Spediteure). Zentralverband представлява колективните интереси на спедиторите и на доставчиците на логистични услуги, които имат разрешение за спедиция.

През 1994 г. SSK е учредено като гражданско дружество под отлагателното условие да бъде издадено разрешение от австрийската юрисдикция в областта на картелите (Kartellgericht). SSK има за цел да осигури на спедиторите и на крайните потребители по-изгодни условия за превоз на сборни товари с шосеен или железопътен транспорт. Неговата цел е чрез утвърждаването на равни условия на конкуренция да насърчи лоялната конкуренция между своите членове.

С решение от 1996 г. Kartellgericht установява, че SSK представлява незначителен картел по смисъла на австрийското право. Специализираната в картелното право австрийска адвокатска кантора, чието мнение е поискано, също счита, че SSK представлява незначителен картел и поради това не е забранен.

На 11 октомври 2007 г. Комисията съобщава, че някои от нейните служители са извършили внезапни проверки в търговските помещения на различни доставчици на международни транспортни услуги и че тя има причини да смята, че съответните предприятия може да са нарушили разпоредбите на правото на Съюза, които забраняват ограничаващите конкуренцията търговски практики.

Oberlandesgericht Wien (Виенският висш областен съд) приема, че въпросните предприятия не са извършили виновно нарушение, като са се договаряли помежду си относно цените, тъй като те се основавали на определение на Kartellgericht, което констатира, че тяхното споразумение представлява незначителен картел. Според тази юрисдикция с поведението си SSK не е засегнало търговията между държавите членки и изобщо не е налице нарушение на правото на Съюза. Липсата на виновно поведение на съответните предприятия е приета и поради факта, че те предварително са поискали от адвокатска кантора правно становище относно законността на поведението си.

Що се отнася до предприятието Schenker, което подава молба за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и сътрудничи на администрацията в процедурата по разследване, Bundeswettbewerbsbehörde (Федералният орган по конкуренцията) изисква да бъде установено нарушение на правото на Съюза и на австрийското картелно право без да бъде налагана глоба. Това искане е отхвърлено с мотива, че само Комисията може да установява нарушения без да налага глоби.

Сезираният със спора Oberster Gerichtshof (Върховния съд), решава да зададе на Съда два преюдициални въпроса. Съдът трябва да отговори най-напред на въпроса дали предприятие, нарушило конкурентното право на Съюза, може да избегне налагането на глоба, когато това предприятие по погрешка е смятало поведението си за законосъобразно поради съдържанието на дадено от адвокат правно становище или на решение на национален орган по конкуренцията. Вторият въпрос, с който е сезиран Съдът, е дали когато дадено предприятие участва в програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, националните органи по конкуренцията могат, макар да констатират нарушение на конкурентното право, да не му наложат глоба.

Съдът напомня най-напред, че факта, че дадено предприятие е възприело неправилна правна квалификация на своето поведение, не може да доведе до освобождаването му от налагане на глоба, освен в изключителни случаи, например когато общ принцип на правото на Съюза, какъвто е например принципът на защита на оправданите правни очаквания, не допуска налагането на такава глоба. Никой обаче не може да се позовава на нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания при липсата на конкретни уверения от страна на компетентната администрация. Следователно дадено от адвокат правно становище в никакъв случай не може да породи оправдани правни очаквания у предприятие, че поведението му не нарушава конкурентното право на Съюза или че няма да доведе до налагане на глоба.

Що се отнася до националните органи по конкуренцията, след като те не са компетентни да приемат решение, което установява липсата на нарушение на правото на Съюза, те не могат да породят у предприятията оправдани правни очаквания, че тяхното поведение не нарушава правилата на конкуренцията. Освен това в случая националният орган е разгледал поведението на предприятията единствено от гледна точка на националното конкурентно право.

Ето защо Съдът приема, че конкурентното право на Съюза трябва да бъде тълкувано в смисъл, че нарушилото това право предприятие не може да избегне налагането на глоба, когато посоченото предприятие по погрешка е смятало поведението си за законосъобразно поради съдържанието на дадено от адвокат правно становище или на решение на национален орган по конкуренцията.

На второ място Съдът напомня, че правото на Съюза не предвижда изрично, че националните органи имат правомощие да установяват нарушение на европейските правила в областта на конкуренцията без да налагат глоба, но и не изключва такава възможност.

Съдът уточнява, че такова решение да не се налага глоба, в рамките на национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер може да бъде взето само доколкото посочената програма се прилага така че да не застрашава изискването за ефективно и еднакво прилагане на конкурентното право на Съюза.

Така, що се отнася до правомощието на Комисията да намалява глобите в рамките на своя програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, Съдът напомня, че намаляването на глоба в случай на сътрудничество на предприятия, участници в нарушения на конкурентното право на Съюза, е обосновано само ако това сътрудничество улеснява задачата на Комисията. Поведението на предприятието също трябва да свидетелства за истински дух на сътрудничество.

Накрая, за да не се засегне ефективното и еднакво прилагане на правото на Съюза, имунитет или неналагане на глоба може да бъде предоставено само в съвсем извънредни случаи, при които сътрудничеството на дадено предприятие е било решаващо за откриването и ефективното налагане на наказания за картела.

Ето защо Съдът приема, че националните органи по конкуренцията могат по изключение само да констатират това нарушение без да налагат глоба, когато съответното предприятие е участвало в национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


Side Bar