Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°6/13

v Luxemburgu 22. januára 2013

Rozsudok v spojených veciach T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV a T‑309/06 RENV

Budějovický Budvar, národní podnik/ÚHVT

Všeobecný súd zamieta žaloby podané Budějovickým Budvarom smerujúce k zabráneniu zápisu ochrannej známky Spoločenstva „BUD“ prihlásenej spoločnosťou Anheuser Busch pre pivo

Túto ochrannú známku možno zapísať z dôvodu, že používanie označenia pôvodu „bud“ vo Francúzsku a v Rakúsku nie je významné

Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva1 stanovuje, že majiteľ označenia používaného v obchodnom styku, ktorého dosah nie je iba miestny, môže podať námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

V rokoch 1996 až 2000 žiadal americký pivovar Anheuser Busch Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) o zápis obrazového a slovného označenia BUD ako ochrannej známky Spoločenstva pre určité druhy výrobkov, medzi ktorými bolo aj pivo.

Český pivovar Budĕjovický Budvar podal proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva námietky, a to pre všetky výrobky uvedené v prihláškach. Na podporu svojich námietok český podnik uplatňoval označenie „bud“, tak ako je chránené vo Francúzsku, v Taliansku a Portugalsku na základe Lisabonskej dohody2 a v Rakúsku na základe dvojstrannej zmluvy medzi Rakúskom a bývalou Československou socialistickou republikou3.

ÚHVT zamietol námietky Budĕjovického Budvaru v celom ich rozsahu najmä z dôvodu, že dôkazy, ktoré poskytol český podnik o používaní označenia pôvodu „bud“ v Rakúsku, vo Francúzsku, v Taliansku a Portugalsku, nie sú dostatočné.

Budĕjovický Budvar podal žalobu na Súd prvého stupňa, ktorý v prvom rozsudku zrušil rozhodnutia ÚHVT zamietajúce námietky českého pivovaru4. Anheuser‑Busch podala proti rozsudku Súdu prvého stupňa odvolanie na Súdny dvor, ktorý ho čiastočne zrušil5. Súdny dvor predovšetkým rozhodol, že zemepisné označenie chránené v jednom členskom štáte môže byť prekážkou zápisu ochrannej známky Spoločenstva, iba ak sa skutočne používa dostatočne významným spôsobom v obchodnom styku na významnej časti územia tohto štátu. Keďže stav konania nedovoľoval rozhodnúť o veci, Súdny dvor vrátil veci Súdu prvého stupňa. Ten mal tak preskúmať, či so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora o odvolaní používanie označenia pôvodu „bud“ Budĕjovickým Budvarom umožňovalo zabrániť zápisu, ktorý požadovala spoločnosť Anheuser‑Busch.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Všeobecný súd najprv konštatuje, že vo veci T‑309/06 RENV Budějovický Budvar nepredložil ÚHVT nijaký dôkaz, ktorý by preukázal používanie – pred dňom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva Anheuser‑Busch, teda pred 1. aprílom 1996 – skoršieho označenia, ktorého dosah nie je iba miestny, v obchodnom styku. Všeobecný súd z toho dôvodu žalobu v tejto veci zamieta.

Ďalej, čo sa týka ostatných vecí, Všeobecný súd uvádza, že český pivovar predložil ÚHVT faktúry na preukázanie skutočného používania označenia „bud“ vo Francúzsku. V tejto súvislosti Všeobecný súd konštatuje, že niektoré z týchto faktúr musia byť z posúdenia vylúčené, lebo sú vystavené po dni podania prihlášky predmetnej ochrannej známky Spoločenstva. Všeobecný súd takisto rozhodol, že ostatné predložené faktúry sa týkajú veľmi obmedzeného objemu výrobkov a že predmetné dodávky boli obmedzené nanajvýš na tri mestá na francúzskom území, a to Thiais, Lille a Štrasburg. S ohľadom na tieto skutočnosti Všeobecný súd konštatoval, že podmienka týkajúca sa používania označenia, ktorého dosah nie je iba miestny, v obchodnom styku nie je v prípade francúzskeho územia splnená.

Všeobecný súd rovnako uvádza, že dokumenty predložené Budějovickým Budvarom na preukázanie skutočného používania označenia pôvodu „bud“ v Rakúsku preukazujú veľmi slabý predaj, čo sa týka objemu, ako aj obratu. Navyše, ak aj český pivovar predal pivo s týmto označením vo viacerých mestách v Rakúsku, predaje uskutočnené mimo Viedne predstavujú zanedbateľný objem. Všeobecný súd na základe toho dospel k záveru, že podmienka týkajúca sa používania označenia, ktorého dosah nie je iba miestny, v obchodnom styku nie je splnená ani v prípade rakúskeho územia.

Za týchto podmienok Všeobecný súd zamieta žaloby Budějovického Budvaru v celom ich rozsahu.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 :

Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovaná v Štokholme 14. júla 1967, zmenená a doplnená 28. septembra 1979 (Zbierka zmlúv OSN, zv. 828, č. 13172, s. 205).

3 :

Zmluva o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, uzavretá 11. júna 1976 medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou, ako aj dvojstranná dohoda o jej vykonávaní.

4 :

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. decembra 2008, Budĕjovický Budvar/ÚHVT (spojené veci T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06T‑309/06), pozri aj TK 95/08.

5 :

Rozsudok Súdneho dvora z 29. marca 2011, Anheuser‑Busch Inc./Budĕjovický Budvar (C‑96/09 P), pozri aj TK 25/11.


Side Bar