Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS HU PL SK SL BG RO

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 5/13

Λουξεμβούργο, 22 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση C-283/11

Sky Österreich GmbH κατά Österreichischer Rundfunk (ORF)

Ο περιορισμός των εξόδων για την αναμετάδοση σύντομων αποσπασμάτων γεγονότων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, όπως ποδοσφαιρικών αγώνων, είναι έγκυρος

Ο περιορισμός της αποζημιώσεως, την οποία δύναται να ζητήσει ο κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς για την αναμετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων, στα τεχνικά έξοδα δεν προσκρούει στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η οδηγία «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων»1 επιτρέπει στους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να μεταδίδουν σύντομες ανταποκρίσεις επικαιρότητας γεγονότων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, εφόσον αυτά αποτελούν το αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του εκπέμποντος τηλεοπτικού οργανισμού, ο οποίος μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση αντιστοιχούσα μόνον στα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή της προσβάσεως στο σήμα.

Η Sky Österreich αμφισβητεί αυτούς τους χρηματοοικονομικούς όρους στο πλαίσιο διαφοράς της με τον ORF (Δημόσιο φορέα αυστριακής ραδιοτηλεοπτικής αναμεταδόσεως). Η Sky μεταδίδει μέσω δορυφόρου το κωδικοποιημένο τηλεοπτικό ψηφιακό πρόγραμμα το οποίο αποκαλείται «Sky Sport Austria» και απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μεταδόσεως των ποδοσφαιρικών αγώνων της UEFA Europa League για τις περιόδους 2009/2010 έως 2011/2012 επί του αυστριακού εδάφους. Ισχυρίζεται ότι δαπανά ετησίως ποσό πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την άδεια και το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η KommAustria, η αυστριακή ρυθμιστική αρχή σε θέματα επικοινωνίας, την υποχρέωσε να χορηγήσει στον ORF το δικαίωμα μεταδόσεως σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας χωρίς να λάβει υπόψη τις εν λόγω δαπάνες. Τα έξοδα που προέκυπταν άμεσα από την παροχή της προσβάσεως στο δορυφορικό σήμα ήσαν, εν προκειμένω, μηδενικά.

Το Bundeskommunikationssenat (ομοσπονδιακό ανώτατο συμβούλιο τηλεπικοινωνιών, Αυστρία), επιληφθέν της διαφοράς αυτής, ερωτά το Δικαστήριο αν η οδηγία «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων», στον βαθμό που περιορίζει την εν λόγω αποζημίωση στα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή προσβάσεως στο σήμα, είναι συμβατή με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγγυάται το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την επιχειρηματική ελευθερία.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν προσκρούει στον Χάρτη.

Όσον αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας, ως θεμελιώδες δικαίωμα, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής μεταδόσεως, όπως τα αποκτηθέντα από την Sky, έχουν περιουσιακή αξία και δεν συνιστούν απλώς ευκαιρίες εμπορικής φύσεως. Πάντως, όταν η Sky απέκτησε συμβατικώς τα δικαιώματα αυτά (ήτοι τον Αύγουστο του 2009), το δίκαιο της Ένωσης προέβλεπε ήδη το δικαίωμα μεταδόσεως σύντομων ανταποκρίσεων περιορίζοντας την αποζημίωση στα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή της προσβάσεως στο σήμα2. Επομένως, η Sky δεν μπορεί να προβάλει μια δεδομένη νομική θέση βάσει της οποίας ασκεί αυτοτελώς το αποκλειστικό δικαίωμά της αναμεταδόσεως. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να επικαλείται την κατά τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασία της ιδιοκτησίας.

Αντιστρόφως, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επίμαχη ρύθμιση παρεμβαίνει στην επιχειρηματική ελευθερία. Συγκεκριμένα, παρεμποδίζει, μεταξύ άλλων, τον κάτοχο αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως να αποφασίζει ελευθέρως την τιμή με την οποία παρέχει την πρόσβαση στο σήμα του και να επιτρέπει τη συμμετοχή των οργανισμών τηλεοπτικής μεταδόσεως σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας στα έξοδα αποκτήσεως των δικαιωμάτων αυτών.

Πάντως, το Δικαστήριο τονίζει ότι η επιχειρηματική ελευθερία έχει, ως θεμελιώδης ελευθερία, ιδιαιτερότητα καθόσον μπορεί να υπόκειται σε ευρύ φάσμα παρεμβάσεων της δημόσιας αρχής, δυνάμενων να θέτουν, προς το γενικό συμφέρον, περιορισμούς στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή η αρχή της αναλογικότητας.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο επίμαχος περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας δικαιολογείται και τηρεί, μεταξύ άλλων, την αρχή της αναλογικότητας.

Συγκεκριμένα, ο περιορισμός αυτός επιδιώκει, χωρίς να θίγει το ουσιώδες περιεχόμενο της επιχειρηματικής ελευθερίας, σκοπό γενικού συμφέροντος καθόσον αποσκοπεί στη διασφάλιση της θεμελιώδους ελευθερίας λήψεως πληροφοριών και προωθήσεως του πλουραλισμού που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η αποκλειστικότητα της εμπορίας γεγονότων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό αυξάνει και δύναται να περιορίσει ουσιωδώς την πρόσβαση του κοινού στις σχετικές με τα γεγονότα αυτά πληροφορίες.

Επιπλέον, ο επίμαχος περιορισμός είναι πρόσφορος και απαραίτητος για τη διασφάλιση της επιτεύξεως του επιδιωκόμενου σκοπού προστασίας του γενικού συμφέροντος. Ο νομοθέτης της Ένωσης δύναται θεμιτώς να κρίνει ότι ρύθμιση προβλέπουσα αποζημίωση υπερβαίνουσα τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την πρόσβαση στο σήμα δεν επιτρέπει το ίδιο αποτελεσματικά την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Τέλος, η επίμαχη ρύθμιση πρέπει να θεωρηθεί ανάλογη. Λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της σημασίας που έχουν η προστασία της θεμελιώδους ελευθερίας λήψεως πληροφοριών, η ελευθερία καθώς και ο πλουραλισμός των μέσων μαζικής ενημερώσεως που διασφαλίζονται με τον Χάρτη και, αφετέρου, της προστασίας της επιχειρηματικής ελευθερίας όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη, ο νομοθέτης της Ένωσης έχει τη διακριτική ευχέρεια να θεσπίσει κανόνες όπως τους επίμαχους, οι οποίοι ενέχουν περιορισμούς της επιχειρηματικής ελευθερίας ευνοώντας, από απόψεως της απαραίτητης σταθμίσεως των εμπλεκομένων δικαιωμάτων και συμφερόντων, την πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία σε σχέση με τη συμβατική ελευθερία.

Μεταξύ άλλων, η επίμαχη ρύθμιση καθιερώνει μια ορθή ισορροπία μεταξύ των επίμαχων, εν προκειμένω, διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Συγκεκριμένα, η οδηγία «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» προβλέπει ότι οι σύντομες ανταποκρίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τα γενικά ειδησεογραφικά προγράμματα και όχι, παραδείγματος χάρη, για ψυχαγωγικά προγράμματα. Επιπλέον, τα σύντομα αυτά αποσπάσματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 90 δευτερόλεπτα και πρέπει να αναφέρεται η πηγή τους. Εξάλλου, η οδηγία δεν αποκλείει ότι οι κάτοχοι αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως δύνανται να εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους επ’ ανταλλάγματι. Ομοίως, η μη ύπαρξη δυνατότητας αναχρηματοδοτήσεως μέσω αποζημιώσεως καθώς και η τυχόν μείωση της εμπορικής αξίας των εν λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως δύνανται, στην πράξη, να λαμβάνονται υπόψη κατά τις συμβατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την απόκτηση των επίμαχων δικαιωμάτων και να αντανακλώνται στην τιμή η οποία καταβάλλεται για την απόκτηση αυτή.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ L 95, σ. 1, και διορθωτικό ΕΕ L 263, σ. 15).

2 :

Πράγματι, η οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων) άρχισε να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2007 και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2009.


Side Bar