Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 56/13

Luxembourg, 7. mai 2013

50 aastat liidu õiguse vahetut mõju kodanike ja ettevõtjate hüvanguks

Alates 1963. aasta kohtuotsusest Van Gend & Loos võivad eraõiguslikud isikud tugineda siseriiklikes ametiasutustes ja kohtutes vahetult liidu õigusele

5. veebruaril 1963 kuulutas Euroopa Kohus kohtuotsuse Van Gend & Loos1, millega ta vastas Madalmaade kohtu (Tariefcommissie) esitatud eelotsuse küsimusele. Madalmaade kohtul tuli lahendada veoettevõtja Van Gend & Loos ning Madalmaade maksuameti vaheline vaidlus tollimaksu üle, mida veoettevõtja pidi tasuma kauba importimisel Saksamaalt Madalmaadesse. Veoettevõtja arvates oli kohaldatud maksumäär vastuolus EMÜ asutamislepingu sättega, mis keelas liikmesriikidel suurendada tollimaksu omavahelises kaubanduses. Maksuamet leidis seevastu, et ettevõtja ei saa sellele sättele tugineda, kuna selle sätte alusel tekib kohustus üksnes teiste liikmesriikide ees.

Euroopa Kohus sõnastas oma otsuses ühe Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõtte – vahetu õigusmõju põhimõtte. Vastavalt sellele põhimõttele ei loo liidu õigus üksnes vastastikuseid kohustusi liikmesriikide vahel, vaid sellel on ka vahetu mõju kodanikele ja ettevõtjatele, sest see annab neile õigusi, mida siseriiklikud ametiasutused ja kohtud peavad kaitsma.

Meenutamaks selle kohtuotsuse kuulutamist, toimub Euroopa Kohtus 13. mail 2013 konverents. Konverentsil, mis on veebipõhise registreerimismenetluse kaudu olnud osalemiseks avatud kõigi õiguselukutsete ja akadeemiliste ringkondade esindajatele, arutletakse nimetatud kohtuotsuse sisu ja toime ning kohtupraktika perspektiivide üle.2 Õigusringkondadele avatuse vaimus, mille hiljutiseks näiteks on 2012. aasta detsembris avaldatud Euroopa Kohtu 60. aastapäeva kogumik, esinevad konverentsil arutelusid sisse juhatavate sõnavõttudega õigusteadlased, kes ei tööta Euroopa Kohtus.

Esmakordselt institutsiooni ajaloos saab üldsus jälgida arutelusid otseülekandes Euroopa Kohtu veebilehel (www.curia.europa.eu), mis näitab ürituse ainulaadsust ning vahetu õigusmõju põhimõtte olulisust liidu iga kodaniku ja ettevõtja jaoks.

Konverentsi programmiga saab tutvuda allolevale pildile klikates:

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler (+352) 4303 3127

1 :

Euroopa Kohtu 5. veebruari 1963. aasta otsus kohtuasjas 26/62: Van Gend & Loos vs. Madalmaade maksuamet.

2 :

Konverentsi väljakuulutamise jt üksikasjade kohta vt pressiteade nr 10/13.


Side Bar