Navigation path

Left navigation

Additional tools

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 56/13

Люксембург, 7 май 2013 г.

50 години непосредствено действие на правото на Съюза в полза на гражданите и предприятията

След Решение по дело Van Gend & Loos от 1963 г. частноправните субекти могат да се позовават пряко на правото на Съюза пред националните органи и юрисдикции

Съдът постановява Решение по дело Van Gend & Loos1 на 5 февруари 1963 г. в отговор на преюдициален въпрос на нидерландска юрисдикция (Tariefcommissie). Тази юрисдикция трябва да се произнесе по спор между нидерландското транспортно предприятие Van Gend & Loos и нидерландската данъчна администрация относно митата, които това предприятие трябва да заплати за вноса на стоки от Германия в Нидерландия. Транспортното предприятие поддържа, че приложената ставка противоречи на разпоредбата от Договора за ЕИО, която забранява на държавите членки да увеличават митата в търговските си взаимоотношения. От своя страна данъчната администрация счита, че предприятието не може да се позовава на тази разпоредба, тъй като тя поражда задължение само по отношение на останалите държави членки.

С решението си Съдът установява един от основните принципи на правото на Европейския съюз — този на непосредственото действие. Съгласно посочения принцип правото на Съюза не само създава насрещни задължения за държавите членки, а поражда и преки последици в полза на гражданите и предприятията, като им предоставя индивидуални права, на които националните органи и юрисдикции трябва да предоставят защита.

За отбелязване на обявяването на това решение на 13 май 2013 г. в Съда ще се проведе конференция. На тази конференция, отворена за участие на представители на всички юридически професии и на научната общност посредством процедура за онлайн регистрация, ще бъдат обсъдени съдържанието на решението, неговите последици и свързаните с тази съдебна практика перспективи2. В същия дух на отвореност към представителите на правния свят извън Съда, за който свидетелства неотдавна книгата, публикувана от Съда по повод неговата 60‑та годишнина през декември 2012 г., разискванията на конференцията ще бъдат открити от няколко външни докладчици.

За първи път в историята на институцията широката общественост ще може да проследи разискванията на живо на уебсайта на Съда: www.curia.europa.eu, което свидетелства за изключителния характер на това събитие и за значимостта на принципа на непосредственото действие за всеки гражданин и за всяко предприятие на Съюза.

С програмата на конференцията може да се запознаете, като кликнете върху следното изображение:

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

1 :

Решение на Съда от 5 февруари 1963 г. по дело Van Gend & Loos/Нидерландска данъчна администрация (26/62).

2 :

За обявлението за тази конференция и повече подробности вж. прессъобщение № 10/13.


Side Bar