Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SL BG RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 52/13

v Luxemburgu 25. apríla 2013

Rozsudok vo veci C‑81/12

Asociația Accept/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Homofóbne vyhlásenia „patróna“ profesionálneho futbalového klubu môžu pre tento klub znamenať povinnosť preukázať, že neuskutočňuje diskriminačnú politiku v oblasti zamestnávania

Skutočnosť, že došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, môže byť vyvrátená prostredníctvom súboru súhlasných nepriamych dôkazov

Smernica o rovnosti zaobchádzania v zamestnaní a povolaní1 stanovuje všeobecný rámec pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Podľa tejto smernice, ak boli pred súdnym alebo iným príslušným orgánom preukázané skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k diskriminácii, dôkazné bremeno zaťažuje dotknutých žalovaných, ktorí musia preukázať, že bez ohľadu na túto diskrimináciu nedošlo k porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania.

Dňa 3. marca 2010 Accept, mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a ochranu práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Rumunsku, podala na Národnú radu pre boj proti diskriminácii (CNCD) sťažnosť na profesionálny futbalový klub SC Fotbal Club Steaua București SA („FC Steaua“) a na pána Becaliho, ktorý sa prezentoval ako „patrón“ tohto klubu. Accept tvrdila, že došlo k porušeniu rovnosti zaobchádzania v oblasti zamestnávania. Pán Becali totiž v rámci rozhovoru o možnom prestupe profesionálneho futbalistu v podstate vyhlásil, že by nikdy nezamestnal homosexuálneho športovca. Pokiaľ ide o ďalšieho odporcu v konaní pred CNCD, konkrétne FC Steaua, Accept uvádza, že tento futbalový klub sa od vyhlásení pána Becaliho nikdy nedištancoval. CNCD predovšetkým usúdila, že tieto okolnosti nepatria do pracovnoprávnej oblasti, keďže vyhlásenia pána Becaliho nemožno považovať za vyhlásenia zamestnávateľa alebo osoby zodpovednej za prijímanie zamestnancov. CNCD však zastáva názor, že tieto vyhlásenia predstavujú diskrimináciu v podobe obťažovania2 a pánovi Becalimu uložila sankciu vo forme pokarhania. Táto sankcia bola teda jedinou možnou sankciou podľa rumunského práva, pretože rozhodnutie CNCD bolo vydané viac ako šesť mesiacov po tom, čo nastali vytýkané skutočnosti. Accept podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Curtea de Apel București (Odvolací súd v Bukurešti, Rumunsko), ktorý položil Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa výkladu smernice.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku uvádza, že smernica sa môže uplatňovať na také situácie, akou je situácia vo veci samej prejednávaná na Curtea de Apel București, ktoré sa týkajú vyhlásení v súvislosti s podmienkami prístupu k zamestnaniu vrátane podmienok náboru. Súdny dvor zdôrazňuje, že osobitnosti zamestnávania profesionálnych futbalistov nemajú v tejto súvislosti nijaký vplyv, pretože výkon športu ako hospodárska činnosť spadá do práva Únie.

Pokiaľ ide o postavenie FC Steaua v spore vo veci samej, Súdny dvor spresňuje, že samotná skutočnosť, že také vyhlásenia, akými sú vyhlásenia pána Becaliho, nepochádzajú priamo od konkrétnej žalovanej, nebráni tomu, aby bola vo vzťahu k tomuto účastníkovi konania preukázaná existencia „skutočností, z ktorých možno vyvodiť, že došlo k diskriminácii“, v zmysle smernice. V dôsledku toho žalovaný zamestnávateľ nemôže vyvrátiť existenciu skutočností, z ktorých možno vyvodiť, že uskutočňuje diskriminačnú politiku v oblasti zamestnávania, tým, že sa obmedzí na tvrdenie, že vyhlásenia naznačujúce existenciu homofóbnej politiky v oblasti zamestnávania pochádzajú od osoby, ktorá, hoci tvrdí a zdá sa, že zohráva významnú úlohu v rámci riadenia tohto zamestnávateľa, nemá právnu spôsobilosť zaväzovať tohto zamestnávateľa v oblasti zamestnávania. Podľa Súdneho dvora skutočnosť, že sa tento zamestnávateľ od týchto vyhlásení jednoznačne nedištancoval, možno zohľadniť v rámci posúdenia jeho politiky v oblasti zamestnávania.

Navyše Súdny dvor spresňuje, že dôkazné bremeno, tak ako je rozdelené v smernici, nevedie k vyžiadaniu dôkazu, ktorý nemožno predložiť bez porušenia práva na ochranu súkromia. Skutočnosť, že došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, môže byť totiž vyvrátená prostredníctvom súboru súhlasných nepriamych dôkazov, pričom nie je potrebné, aby žalovaná preukázala, že v minulosti boli do zamestnania prijaté osoby s danou sexuálnou orientáciou. Medzi také dôkazy môže patriť najmä jej jednoznačné dištancovanie sa od verejných vyhlásení zakladajúcich diskrimináciu, ako aj existencia výslovných opatrení v rámci jej politiky v oblasti zamestnávania tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania.

Napokon Súdny dvor uvádza, že smernica bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v prípade konštatovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie možno po uplynutí šesťmesačnej premlčacej doby odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu, uložiť iba „pokarhanie“, pokiaľ táto sankcia nemá účinnú, primeranú a odstrašujúcu povahu. Rumunskému súdu však prináleží posúdiť, či táto situácia predstavuje taký prípad.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).

2 :

Podľa smernice sa obťažovanie považuje za formu diskriminácie, keď k nežiaducemu správaniu súvisiacemu najmä so sexuálnou orientáciou dochádza s úmyslom alebo účinkom poškodenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, pokorujúceho alebo urážajúceho prostredia.


Side Bar