Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 46/13

v Luxemburgu 16. apríla 2013

Rozsudok vo veci C‑202/11

Anton Las/PSA Antwerp NV

Dekrét Flámskeho spoločenstva ukladajúci povinnosť vyhotovovať všetky pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom v holandčine je v rozpore s voľným pohybom pracovníkov

osobitnom kontexte zmluvy s cezhraničným prvkom je taká jazyková povinnosť neprimeraná vo vzťahu k cieľom, ktoré uvádza Belgicko (ochrana národného jazyka, ochrana pracovníkov a účinná kontrola zo strany vnútroštátnych orgánov)

Dekrét Flámskeho spoločenstva stanovuje v Belgicku povinnosť používať holandčinu najmä pri vyhotovovaní pracovných zmlúv uzavretých medzi zamestnancami a zamestnávateľmi s prevádzkovým sídlom v holandskom jazykovom regióne. Nerešpektovanie tejto jazykovej povinnosti je sankcionované neplatnosťou pracovnej zmluvy, čo však nesmie byť na ujmu pracovníka, ani tým nesmú byť dotknuté práva tretích osôb.

Pán Anton Las, holandský štátny príslušník s bydliskom v Holandsku, bol v roku 2004 zamestnaný ako „Chief Financial Officer“ spoločnosťou PSA Antwerp so sídlom v Antverpách (Belgicko), ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny so sídlom v Singapure.pracovnej zmluve vyhotovenej v angličtine bolo uvedené, že miestom výkonu práce pána Lasa je Belgicko.

Listom vyhotoveným v angličtine dostal pán Las od spoločnosti PSA Antwerp výpoveď, pričom táto spoločnosť mu zaplatila odstupné vypočítané na základe pracovnej zmluvy. Pán Las sa obrátil na Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Pracovný súd, Belgicko), pričom tvrdil, že ustanovenia pracovnej zmluvy sú neplatné pre rozpor s ustanoveniami dekrétu Flámskeho spoločenstva o používaní jazykov. Požadoval najmä vyplatenie vyššieho odstupného v súlade s belgickým pracovným právom.

Belgický súd sa Súdneho dvora pýta, či je dekrét Flámskeho spoločenstva o používaní jazykov v rozpore s voľným pohybom pracovníkov v Európskej únii, ak pod hrozbou neplatnosti, o ktorej rozhodne súd aj bez návrhu, ukladá každému podniku sídliacemu v holandskom jazykovom regióne povinnosť vyhotovovať všetky dokumenty týkajúce sa pracovného pomeru v holandčine v prípade, že s pracovníkom uzatvorí pracovný pomer s cezhraničným prvkom.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku najskôr uvádza, že predmetná zmluva patrí do pôsobnosti voľného pohybu pracovníkov, keďže bola uzavretá medzi holandským štátnym príslušníkom s bydliskom v Holandsku a spoločnosťou so sídlom na území Belgicka. Navyše uplatnenia zásady voľného pohybu sa môže dovolávať nielen pracovník, ale takisto aj zamestnávateľ. Súdny dvor uvádza, že všetky ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu osôb majú uľahčiť vykonávanie zárobkovej činnosti na území Únie a odporujú im tie opatrenia, ktoré by mohli znevýhodňovať štátnych príslušníkov Únie v prípade, že chcú vykonávať hospodársku činnosť na území iného členského štátu.

Súdny dvor konštatuje, že pri vyhotovovaní pracovných zmlúv s cezhraničným prvkom uzatváraných zamestnávateľmi s prevádzkovým sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgicka je rozhodujúce iba holandské znenie. Taká právna úprava, ktorá môže mať odrádzajúci účinok voči pracovníkom a zamestnávateľom, ktorí neovládajú holandský jazyk, preto predstavuje obmedzenie voľného pohybu pracovníkov.

Súdny dvor pripomína, že také obmedzenie je odôvodnené iba pod podmienkou, že sleduje cieľ všeobecného záujmu, je vhodné na zabezpečenie jeho dosiahnutia a je striktne primerané.

Súdny dvor v odpovedi na vysvetlenia belgickej vlády uvádza, že právo Únie nebráni prijatiu politiky, ktorá má za cieľ ochranu a podporu úradného jazyka alebo jedného z viacerých úradných jazykov členského štátu. Únia totiž rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Rešpektuje aj národnú identitu členských štátov, ktorej súčasťou je aj ochrana úradného alebo úradných jazykov členských štátov.

Súdny dvor skúma tiež ciele, ktoré uviedlo Belgicko, týkajúce sa sociálnej ochrany pracovníkov, ktorá spočíva v tom, že majú možnosť oboznámiť sa s dokumentmi sociálneho zabezpečenia v ich vlastnom jazyku a využívať účinnú ochranu zo strany organizácií zastupujúcich pracovníkov a štátnych orgánov, ako aj účinnosti kontrol a dohľadu zo strany inšpekcie práce. Súdny dvor uznáva, že tieto ciele patria medzi naliehavé dôvody všeobecného záujmu, ktoré môžu odôvodniť obmedzenie voľného pohybu pracovníkov.

Zo sporného dekrétu však vyplýva, že porušenie povinnosti vyhotoviť pracovnú zmluvu uzavretú medzi pracovníkom a zamestnávateľom s prevádzkovým sídlom v holandskom jazykovom regióne v holandskom jazyku je sankcionované neplatnosťou tejto zmluvy, ktorú musí konštatovať súd aj bez návrhu, pokiaľ toto konštatovanie neplatnosti nespôsobuje pracovníkovi ujmu a nie sú ním dotknuté práva tretích osôb.

Zmluvné strany pracovnej zmluvy s cezhraničným prvkom však nevyhnutne neovládajú holandčinu. V takom prípade, aby došlo k slobodnému súhlasu medzi zmluvnými stranami, je potrebné, aby existovala možnosť vyhotoviť zmluvu v inom než úradnom jazyku tohto členského štátu. Navyše, ako ďalej uvádza Súdny dvor, právna úprava, ktorá umožňuje vyhotoviť rozhodujúce znenie aj v jazyku, ktorý poznajú všetky dotknuté zmluvné strany, zasahuje do voľného pohybu pracovníkov menej, pričom môže zabezpečiť ciele, ktoré sleduje. Podľa Súdneho dvora sporný dekrét preto ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov a nemožno ho považovať za primeraný.

Za týchto okolností Súdny dvor rozhodol, že sporný dekrét, ktorý pod hrozbou neplatnosti ukladá každému zamestnávateľovi s prevádzkovým sídlom vo Flámsku povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v holandčine, je v rozpore s právom Únie.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106


Side Bar