Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 41/13

v Luxemburgu 11. apríla 2013

Rozsudok vo veci C‑401/11

Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

Členské štáty musia pri poskytovaní podpory pri predčasnom odchode poľnohospodárov do dôchodku rešpektovať zásadu rovnosti zaobchádzania medzi ženami a mužmi

Vek, po ktorého dosiahnutí nie je možné žiadať o túto podporu, tak nemôže byť stanovený odlišne podľa pohlavia žiadateľa a počtu jeho detí

S cieľom zlepšiť životaschopnosť poľnohospodárskych usadlostí podporuje Európska únia predčasný odchod do dôchodku poľnohospodárov, ktorí majú aspoň 55 rokov, ale ešte nedosiahli bežný dôchodkový vek. Poľnohospodári, ktorí sa rozhodli predčasne ukončiť svoje hospodárenie, tak môžu z Európskeho poľnohospodárskeho riadiaceho a záručného fondu (EPUZF) poberať pri predčasnom odchode do dôchodku podporu. Túto podporu môžu poberať maximálne počas obdobia pätnástich rokov a do dosiahnutia sedemdesiatich piatich rokov. V prípade, ak osoba poberá tiež starobný dôchodok, výška podpory sa zníži o sumu tohto dôchodku.

Podľa českého práva je bežný dôchodkový vek mužov vyšší ako bežný dôchodkový vek žien. Okrem toho je skoršie dosiahnutie tohto veku v prípade žien progresívne ovplyvnené počtom detí, ktoré vychovali.

Pani Soukupová je poľnohospodárka a matka dvoch detí. Dňa 24. mája 2004 dosiahla dôchodkový vek, ktorý jej bol stanovený na základe českého práva. Dňa 3. októbra 2006 podala na český úrad žiadosť o poskytnutie podpory pri predčasnom odchode do dôchodku, pričom výška tejto podpory presahuje hodnotu jej českého starobného dôchodku.

Jej žiadosť však bola zamietnutá z dôvodu, že už dosiahla bežný dôchodkový vek. Keďže sa pani Soukupová považovala za obeť diskriminácie na základe pohlavia z dôvodu, že dôchodkový vek žien, predovšetkým tých, ktoré vychovali deti, bol stanovený nižšie v porovnaní s dôchodkovým vekom mužov, podala na český súd žalobu. Nejvyšší správní soud (Česká republika), ktorý rozhoduje v danej veci o kasačnej sťažnosti, sa obrátil na Súdny dvor s otázkou, či právo Únie umožňuje pri poskytnutí podpory pri predčasnom odchode do dôchodku stanoviť bežný dôchodkový vek v prípade jednotlivých žiadateľov odlišne v závislosti od ich pohlavia alebo počtu vychovaných detí.

rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor konštatoval, že podpora pri predčasnom odchode poľnohospodárov do dôchodku predstavuje nástroj spoločnej poľnohospodárskej politiky financovaný z EPUZF-u, ktorý slúži na zabezpečenie životaschopnosti poľnohospodárskych usadlostí, a nepredstavuje tak sociálnu dávku. Hoci je pravda, že stanovenie bežného dôchodkového veku v kontexte poskytnutia podpory pri predčasnom odchode do dôchodku spadá v prípade neexistencie harmonizácie práva Únie do právomoci členských štátov, tieto sa nemôžu odvolávať na odlišné zaobchádzanie, ktoré im je povolené zachovať pri stanovení dôchodkového veku v oblasti sociálneho zabezpečenia. Naopak, v rámci podpory pri predčasnom odchode poľnohospodárov do dôchodku sú členské štáty povinné zabezpečiť rovnosť zaobchádzania medzi ženami a mužmi, a teda zakázať akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia.

Poľnohospodárky a poľnohospodári v pokročilejšom veku sú totiž v porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o účel podpory predčasného odchodu do dôchodku. S právom Únie je však v rozpore skutočnosť, že s porovnateľnými situáciami sa zaobchádza rôznym spôsobom, a predovšetkým, že muži disponujú bez objektívnych dôvodov dlhšou lehotou na podanie ich žiadosti o poskytnutie podpory ako ženy. V tomto kontexte Súdny dvor zdôrazňuje, že v danom prípade nie je možné objektívne odôvodniť rozdielne zaobchádzanie, keďže cieľ štrukturálnej transformácie poľnohospodárskeho sektora sledovaný prostredníctvom podpory predčasného odchodu poľnohospodárov do dôchodku možno jasne dosiahnuť aj bez toho, aby členské štáty siahli po diskriminačnom zaobchádzaní.

Nakoniec Súdny dvor pripomína, že v prípade konštatovania diskriminácie odporujúcej právu Únie – a kým nie sú prijaté opatrenia na obnovu rovnosti zaobchádzania – sa poskytnú členom znevýhodnenej skupiny rovnaké výhody, aké dostávajú členovia zvýhodnenej skupiny.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s  podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar