Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT CS HU PL SK

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 41/13

Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση C-401/11

Blanka Soukupová κατά Ministerstvo zemědělství

Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ γυναικών και ανδρών, όταν χορηγούν στους ηλικιωμένους γεωργούς ενίσχυση λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως

Δεν μπορούν, συνεπώς, να ορίζουν κατά διαφορετικό τρόπο, βάσει του φύλου ή του αριθμού των τέκνων του αιτούντος, την ηλικία από την οποία δεν μπορεί πλέον να ζητηθεί η ενίσχυση αυτή

Για να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών που είναι τουλάχιστον 55 ετών, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τη συνήθη ηλικία συνταξιοδοτήσεως. Ειδικότερα, οι γεωργοί που έχουν αποφασίσει να παύσουν πρόωρα κάθε γεωργική δραστηριότητα που ασκούν για εμπορικούς σκοπούς μπορούν να τύχουν ενισχύσεως λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση αυτή για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Εάν ο δικαιούχος της ενισχύσεως λαμβάνει επίσης κανονική σύνταξη, από το ποσό της δεύτερης συντάξεως θα αφαιρείται το ποσό της ενισχύσεως.

Κατά την τσεχική νομοθεσία, η συνήθης ηλικία συνταξιοδοτήσεως που ισχύει για τους άνδρες είναι μεγαλύτερη από εκείνη που ορίζεται για τις γυναίκες. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις γυναίκες, η ηλικία αυτή μειώνεται προοδευτικώς αναλόγως του αριθμού των τέκνων που έχουν αναθρέψει.

Η B. Soukupová είναι κάτοχος γεωργικής εκμεταλλεύσεως και μητέρα δύο τέκνων. Στις 24 Μαΐου 2004 συμπλήρωσε την ηλικία συνταξιοδοτήσεως που ορίζει γι’ αυτήν η τσεχική νομοθεσία. Στις 3 Οκτωβρίου 2006, ζήτησε από τις τσεχικές αρχές να της καταβάλλουν την ενίσχυση λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως, της οποίας το αναμενόμενο ποσό ήταν μεγαλύτερο από το ποσό της τσεχικής συντάξεώς της λόγω γήρατος.

Εντούτοις, η αίτησή της απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι είχε ήδη συμπληρώσει τη συνήθη ηλικία συνταξιοδοτήσεως. Εκτιμώντας ότι υπέστη δυσμενή διάκριση βάσει του φύλου λόγω του καθορισμού κατώτερης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως για τις γυναίκες, και ειδικότερα για τις γυναίκες που έχουν αναθρέψει τέκνα, από εκείνη που ίσχυε για τους άνδρες, η Β. Soukupová προσέφυγε στα τσεχικά δικαστήρια. Το Nejvyšší správní soud (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, Τσεχική Δημοκρατία), ενώπιον του οποίου ασκήθηκε αναίρεση, ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει εάν το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει, για τη χορήγηση ενισχύσεως λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως, τον καθορισμό της συνήθους ηλικίας συνταξιοδοτήσεως κατά διαφορετικό τρόπο αναλόγως των αιτούντων, βάσει του φύλου τους και του αριθμού των τέκνων που έχουν αναθρέψει.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η ενίσχυση λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως στον γεωργικό τομέα συνιστά μέσο της χρηματοδοτούμενης από το ΕΓΤΠΕ κοινής γεωργικής πολιτικής, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και όχι παροχή κοινωνικής ασφαλίσεως. Ασφαλώς, καίτοι ο καθορισμός της συνήθους ηλικίας συνταξιοδοτήσεως, στο πλαίσιο της χορηγήσεως της ενισχύσεως λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως, εμπίπτει, ελλείψει εναρμονίσεως βάσει του δικαίου της Ένωσης, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα εν λόγω κράτη δεν μπορούν, εντούτοις, να στηριχθούν στη διαφορετική μεταχείριση που μπορούν να προβλέπουν σε σχέση με τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της ενισχύσεως λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως των γεωργών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και, συνεπώς, να απαγορεύουν κάθε διάκριση βάσει φύλου.

Πράγματι, οι ηλικιωμένες γυναίκες γεωργοί και οι ηλικιωμένοι άνδρες γεωργοί βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση σε σχέση με τον σκοπό που επιδιώκει η ενίσχυση λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως. Η διαφορετική αντιμετώπιση συγκρίσιμων καταστάσεων και, συνεπώς, το γεγονός, μεταξύ άλλων, ότι οι άνδρες έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεως χορηγήσεως της ενισχύσεως από την προθεσμία που διαθέτουν οι γυναίκες, χωρίς τούτο να δικαιολογείται αντικειμενικώς, αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, η διαφορετική μεταχείριση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικώς, διότι οι σκοποί του διαρθρωτικού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα που επιδιώκονται με την ενίσχυση των γεωργών λόγω πρόωρης συνταξιοδοτήσεως μπορούν κάλλιστα να επιτευχθούν χωρίς να λάβουν τα κράτη μέλη μέτρα που εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις.

Τέλος, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, όταν συντρέχουν δυσμενείς διακρίσεις αντίθετες προς το δίκαιο της Ένωσης, για όσο διάστημα δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση της ίσης μεταχειρίσεως, τα πρόσωπα που ανήκουν στην ευρισκόμενη σε δυσμενέστερη θέση κατηγορία πρέπει να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με εκείνα που χορηγούνται στα πρόσωπα της ευνοημένης κατηγορίας.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582


Side Bar