Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL SK

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 41/13

Lucemburku dne 11. dubna 2013

Rozsudek ve věci C‑401/11

Blanka Soukupová v. Ministerstvo zemědělství

Členské státy musí při poskytování podpory starším zemědělcům z titulu jejich předčasného odchodu do důchodu dodržovat zásadu rovného zacházení pro ženy a muže

Věk, po jehož dosažení již nelze o tuto podporu žádat, tedy nemohou stanovit rozdílně v závislosti na pohlaví nebo počtu dětí žadatele.

zájmu zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků podporuje Evropská unie předčasný odchod do důchodu u zemědělců, kteří jsou starší 55 let, ale ještě nedosáhli obvyklého věku pro odchod do důchodu. Zemědělci, kteří se rozhodli, že předčasně ukončí veškerou obchodní zemědělskou činnost, tak mohou získat z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) podporu z titulu předčasného odchodu do důchodu. Tato podpora jim může být poskytována po dobu nejdéle 15 let až do dosažení věku 75 let. Pokud je příjemci podpory vyplácen rovněž starobní důchod, jeho výše se od částky podpory odečte.

Podle českého práva je obvyklý věk pro odchod do důchodu stanovený pro muže vyšší než obvyklý věk pro odchod do důchodu stanovený pro ženy. Ženy navíc tohoto věku dosáhnou dříve, a to progresivně v závislosti na počtu dětí, které vychovaly.

B. Soukupová je zemědělskou podnikatelkou a zároveň matkou dvou dětí. Dne 24. května 2004 dosáhla důchodového věku, jaký je pro ni stanoven českým právem. Dne 3. října 2006 požádala u českých orgánů o vyplácení podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu, jejíž očekávaná částka byla vyšší než její český starobní důchod.

Její žádost však byla zamítnuta z důvodu, že již dosáhla obvyklého věku pro odchod do důchodu. B. Soukupová se obrátila na české soudy, neboť měla za to, že se stala obětí diskriminace založené na pohlaví, protože v případě žen, a zvláště žen, které vychovaly děti, je důchodový věk nižší než v případě mužů. Nejvyšší správní soud (Česká republika), jemuž byla podána kasační stížnost, se Soudního dvora táže, zda unijní právo umožňuje, aby byl obvyklý věk pro odchod do důchodu pro účely poskytování podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu určen žadatelům rozdílně v závislosti na jejich pohlaví a počtu vychovaných dětí.

Soudní dvůr v dnešním rozsudku konstatoval, že podpora z titulu předčasného odchodu do důchodu v odvětví zemědělství je nástrojem společné zemědělské politiky, který je financován z EZOZF a je určen k zajištění životaschopnosti zemědělských podniků, nikoli dávkou sociálního zabezpečení. Stanovení obvyklého věku pro odchod do důchodu v souvislosti s poskytováním podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu sice spadá do pravomoci členských států, neboť na úrovni Unie nedošlo k harmonizaci, tyto státy se však nemohou odvolávat na rozdílné zacházení, které jsou oprávněny nadále uplatňovat při stanovování důchodového věku v oblasti sociálního zabezpečení.rámci podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu jsou naopak členské státy povinny zajistit rovné zacházení se ženami a muži, a nepřipustit tedy žádnou diskriminaci založenou na pohlaví.

Starší muži‑zemědělci a starší ženy‑zemědělkyně se totiž nacházejí ve srovnatelných situacích z hlediska účelu podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu. Unijní právo přitom brání tomu, aby se srovnatelnými situacemi bylo zacházeno odlišně, a tedy mimo jiné tomu, aby muži měli bez objektivního odůvodnění delší lhůtu k podání žádosti o podporu než ženy. Soudní dvůr v této souvislosti zdůraznil, že v projednávané věci nelze rozdílné zacházení objektivně odůvodnit, neboť cílů podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu, které spočívají ve strukturální změně v odvětví zemědělství, lze zjevně dosáhnout bez diskriminačního zacházení ze strany členských států.

Soudní dvůr konečně připomněl, že jakmile je konstatována diskriminace, která je v rozporu s unijním právem, a dokud nebyla přijata opatření k obnovení rovného zacházení, musí být osobám patřícím do znevýhodněné kategorie přiznány stejné výhody jako osobám patřícím do zvýhodněné kategorie.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar