Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT PL

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 38/13

Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση C-636/11

Karl Berger κατά Freistaat Bayern

Το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει να παρέχουν οι εθνικές αρχές αναγνωριστικά στοιχεία κατά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με μη επιβλαβή για την υγεία, αλλά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα

Ειδικότερα, πρόκειται περί της ονομασίας του τροφίμου, της επιχειρήσεως ή της επωνυμίας υπό την οποία αυτό παρήχθη, μεταποιήθηκε ή ετέθη σε κυκλοφορία

Ο κανονισμός για την ασφάλεια των τροφίμων1 διασφαλίζει ότι κανένα τρόφιμο δεν διατίθεται στην αγορά εάν είναι μη ασφαλές, δηλαδή επιβλαβές για την υγεία ή ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην τελευταία περίπτωση, ένα τρόφιμο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, λόγω μόλυνσης ή λόγω σήψης, αλλοίωσης ή αποσύνθεση. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν σύστημα επίσημων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων όπως η δημόσια επικοινωνία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τους κινδύνους των τροφίμων.

Στις 16 και 18 Ιανουαρίου 2006, η κτηνιατρική υπηρεσία του Passau (Γερμανία) διενήργησε επίσημους ελέγχους σε διάφορες εγκαταστάσεις της εταιρίας Berger Wilderger Wild, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και της διανομής κρέατος θηραμάτων. Οι αναλύσεις αυτές κατέδειξαν ότι τα επίμαχα τρόφιμα ήταν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι βαυαρικές αρχές ανακοίνωσαν στην επιχείρηση την πρόθεσή τους να πληροφορήσουν σχετικώς το κοινό, εκτός εάν αυτή η ίδια αναλάμβανε να προβεί σε αυτό αποτελεσματικά και έγκαιρα. Η Berger προέβαλε σχετικώς αντιρρήσεις καθότι έκρινε ότι τα τρόφιμα ήταν ενδεχομένως ενοχλητικά για τις αισθήσεις, δεν εγκυμονούσαν όμως κινδύνους για την υγεία. Πρότεινε τη δημοσίευση μίας «προειδοποιήσεως για προϊόν» με την οποία θα καλούνταν οι πελάτες της να μεταβούν στα συνήθη σημεία πωλήσεως προκειμένου να ανταλλάξουν εκεί τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σε τρία δελτία Τύπου της 24ης, 25ης και 27ης Ιανουαρίου 2006, ο υπουργός για την προστασία του καταναλωτή του Freistaat Bayern ανακοίνωσε την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων. Ανέφερε ότι οι έλεγχοι είχαν καταδείξει ότι τα προϊόντα είχαν οσμή ταγγού, μούχλας ή ξινίλα και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε ήδη αρχίσει η διαδικασία σήψης. Προσέθεσε ότι, κατόπιν της διαπιστώσεως άθλιων συνθηκών υγιεινής σε ορισμένες από τις μονάδες της, απαγορεύθηκε στην Berger να διαθέτει προσωρινώς τα προϊόντα που παράγονταν ή υποβάλλονταν σε επεξεργασία στις μονάδες αυτές.

Σε ομιλία ενώπιον της Βαυαρικής Βουλής, στις 31 Ιανουαρίου 2006, ο εν λόγω υπουργός δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η Berger είχε περιέλθει την ίδια ημέρα σε κατάσταση παύσης πληρωμών, η εταιρία δεν μπορούσε πλέον να εμπορεύεται προϊόντα και ότι, ως εκ τούτου, αποκλειόταν οιοσδήποτε κίνδυνος της υγείας που θα μπορούσε να προκληθεί από την κυκλοφορία και άλλων προϊόντων.

Εκτιμώντας ότι είχε υποστεί σημαντική βλάβη εξαιτίας των δελτίων Τύπου των αρχών του Freistaat Bayern, η Berger άσκησε αγωγή αποζημιώσεως κατά του τελευταίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Landgericht München I (πρωτοδικείο του Μονάχου), επιληφθέν της υποθέσεως, ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει κατά πόσον αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης η γερμανική ρύθμιση 2 που επέτρεψε στις δημόσιες αρχές να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες.

Στην απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο εκτιμά ότι δεν αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη γερμανική, η οποία επιτρέπει, τηρουμένων των απαιτήσεων του επαγγελματικού απορρήτου, να μνημονεύεται στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με μη επιβλαβή για την υγεία, αλλά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα, η ονομασία του τροφίμου, ή της επιχειρήσεως ή η επωνυμία υπό την οποία αυτό παρήχθη, μεταποιήθηκε ή ετέθη σε κυκλοφορία.

Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ένα ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμο θεωρείται από τον κανονισμό ως «μη ασφαλές». Πράγματι, παρότι έναν τέτοιο τρόφιμο δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, στο μέτρο που μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτο για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν ανταποκρίνεται εντούτοις στις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων προδιαγραφές που απαιτεί ο κανονισμός. Ως εκ τούτου, το ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση αυτό τρόφιμο μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα των καταναλωτών, η προστασία των οποίων περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων που επιδιώκει η νομοθεσία για τα τρόφιμα. Εξ αυτού συνάγεται ότι οι εθνικές αρχές μπορούν να ενημερώσουν σχετικώς τους καταναλωτές τηρουμένων των απαιτήσεων του επαγγελματικού απορρήτου3.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31, σ. 1).

2 :

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, της 1ης Σεπτεμβρίου 2005 (BGBl. 2005 I, σ. 2618), που τροποποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2005 (BGBl. 2005 I, σ. 3007), ως ίσχυε από τις 17 Σεπτεμβρίου 2005 και έως τις 24 Απριλίου 2006.

3 :

Όπως προβλέπονται από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165, σ. 1, και διορθωτικό ΕΕ L 191, σ. 1).


Side Bar