Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU PL SK SL BG

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 29/13

Luxemburg, 14 martie 2013

Hotărârea în cauza C‑32/11

Allianz Hungária Biztosító Zrt și alții/Gazdasági Versenyhivatal

Acordurile privind prețurile de reparare a vehiculelor asigurate încheiate între societățile de asigurări și atelierele de reparație au un obiect anticoncurențial și sunt așadar interzise dacă sunt, prin însăși natura lor, dăunătoare pentru buna funcţionare a concurenţei

Caracterul dăunător al acestora trebuie apreciat în raport cu cele două piețe relevante, și anume cea a asigurărilor auto și cea a reparării vehiculelor

Societăţile de asigurări maghiare – în special Allianz Hungária şi Generali-Providencia – convin o dată pe an împreună cu concesionarii de automobile, sau cu asociația națională care îi grupează, condiţiile şi tarifele aplicabile pentru serviciile de reparaţii care trebuie plătite de societatea de asigurări în caz de accidente ale vehiculelor asigurate. Astfel, în cazul unui accident, service-urile concesionarilor pot să efectueze direct reparaţiile potrivit acestor condiţii şi tarife.

În acest context, concesionarii au două categorii de raporturi cu societăţile de asigurări: pe de o parte, aceştia repară, în caz de accident, vehiculele asigurate în numele societăţilor de asigurare şi, pe de altă parte, acţionează ca intermediari pentru acestea din urmă, oferind asigurări auto propriilor clienţi cu ocazia vânzării sau a reparării vehiculelor. Acordurile încheiate între societățile de asigurări și concesionari prevedeau că, pentru reparaţia vehiculelor avariate, concesionarii percep un tarif majorat în funcție de numărul și de procentul de contracte de asigurare vândute pentru societatea de asigurări în cauză.

Considerând că aceste acorduri aveau ca obiect restrângerea concurenţei pe piaţa contractelor de asigurări auto şi pe cea a serviciilor de reparaţii auto, autoritatea maghiară de concurență a interzis continuarea practicilor respective şi a aplicat amenzi1 societăților în cauză.

Legfelsőbb Bíróság (Curtea Supremă, Ungaria), sesizată cu recurs în speță, solicită Curții de Justiție să stabilească dacă acordurile în cauză au ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.

În hotărârea pronunțată, Curtea amintește mai întâi că acordurile care au un astfel de obiect, și anume cele care prin însăși natura lor sunt dăunătoare pentru buna funcţionare a concurenţei, sunt interzise fără să fie necesară examinarea efectelor lor asupra concurenței.

În continuare, Curtea constată că acordurile examinate stabilesc o legătură între două activităţi în principiu independente, și anume serviciul de reparare a vehiculelor şi intermedierea asigurărilor auto. În această privință, Curtea subliniază că deşi stabilirea unei astfel de legături nu înseamnă în mod automat că acordurile în cauză au ca obiect restrângerea concurenţei, aceasta poate constitui totuși un element important pentru a aprecia dacă acordurile menționate sunt, prin natura lor, dăunătoare bunei funcţionări a concurenţei. În acest context, Curtea arată că, deși este vorba în prezenta cauză despre acorduri verticale – și anume acorduri încheiate între întreprinderi neconcurente –, acestea pot avea ca obiect restrângerea concurenţei.

Curtea precizează de asemenea că, în speță, obiectul acordurilor considerate nelegale trebuie apreciat din perspectiva celor două piețe afectate. Astfel, îi revine instanței maghiare obligația de a verifica pe de o parte dacă, ţinând seama de contextul economic şi juridic în care se înscriu, acordurile verticale contestate prezintă un grad suficient de nocivitate pentru concurenţă pe piaţa asigurărilor auto, care permite să se constate că au ca obiect restrângerea concurenţei. Acesta ar fi cazul în special dacă dreptul naţional ar impune concesionarilor care acţionează ca intermediari sau ca agenţi de asigurări să fie independenţi în raport cu societăţile de asigurări. De asemenea, obiectivul anticoncurențial al acordurilor ar fi stabilit și dacă ar fi probabil ca, în urma încheierii lor, concurenţa pe piaţa asigurărilor auto să fie eliminată sau grav diminuată.

Pe de altă parte, pentru a aprecia obiectul acordurilor în cauză în raport cu piaţa serviciilor de reparaţii de vehicule, instanța maghiară va trebui să ţină cont de faptul că aceste acorduri apar ca fiind încheiate pe baza „preţurilor recomandate”, stabilite în decizii adoptate de asociația națională care grupează concesionarii de automobile. În ipoteza în care această instanţă constată că aceste decizii aveau ca obiect restrângerea concurenţei prin uniformizarea tarifelor orare pentru repararea vehiculelor şi că, prin acordurile verticale considerate nelegale, societăţile de asigurări au confirmat în mod voluntar aceste decizii, ceea ce poate fi prezumat în cazul în care acestea au încheiat un acord direct cu asociația menționată, nelegalitatea respectivelor decizii ar antrena și nelegalitatea acordurilor în cauză.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Textul integral al hotărârii se publică pe site‑ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

1 :

1Oficiul maghiar de concurență a aplicat amenzi în cuantum de 5 319 000 000 HUF (aproximativ 18 215 753 de euro) în cazul Allianz Hungária, de 1 046 000 000 HUF (aproximativ 3 582 191 de euro) în cazul Generali-Providencia, de 360 000 000 HUF (aproximativ 1 232 876 de euro) în cazul Asociaţiei naţionale a concesionarilor de mărci (GÉMOSZ), de 13 600 000 HUF (aproximativ 46 575 de euro) în cazul Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz kft şi de 45 000 000 HUF (aproximativ 154 109 de euro) în cazul Paragon-Alkusz Zrt, succesoare în drepturi a Magyar Opelkereskedők Bróker kft.


Side Bar