Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL RO

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 27/13

Люксембург,14 март 2013 г.

Заключение на генералния адвокат по дело C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

Според генералния адвокат Jääskinen при значителни закъснения на влаковете пътниците имат право да им се възстанови част от стойността на билета дори когато закъснението е причинено от непреодолима сила

В такива случаи железопътното предприятие не е освободено от задължението да възстанови стойността на билета

Регламентът за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт1, предвижда, че ако влакът закъснее с един час или повече, пътниците имат право да изискат от железопътното предприятие да им възстанови част от стойността на билета. При закъснения от един час до 119 минути минималното обезщетение е 25 % от цената на билета, а при закъснения от два часа или повече — 50 % от цената на билета. Регламентът не предвижда изключение от това право, когато закъснението се дължи на непреодолима сила, например на тежки метеорологични условия, повреда на железопътната инфраструктура или профсъюзни действия.

Австрийският Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) отправя запитване до Съда дали железопътното предприятие може все пак да се освободи от задължението за заплащане на обезщетение, когато закъснението, пропускането на връзка или отмяната се дължат на непреодолима сила. Този съд разглежда жалба от австрийското железопътно дружество ÖBB-Personenverkehr AG срещу акт на австрийската Комисия за контрол на железопътния транспорт, с който тя задължава ÖBB да премахне една от клаузите на общите си условия за превоз, с която изключва правото на обезщетение в случай на непреодолима сила.

В представеното си днес заключение генералният адвокат Niilo Jääskinen приема, че железопътното предприятие не може да се освободи от задължението да плати обезщетение за стойността на билета, когато закъснението се дължи на непреодолима сила.

Той отбелязва, че нищо в текста на Регламента не ограничава това задължение в случаите на непреодолима сила. Ограниченията на отговорността съгласно международните правила за железопътния превоз2, споменати в Регламента, не се прилагат за възстановяването на стойността на билета при закъснения, а и тъй като Регламентът е мярка за защита на потребителите, подобно ограничение на правото на възстановяване не може да бъде изведено и косвено от общото схващане за непреодолимата сила в правото на ЕС. Ако законодателят на Европейския съюз искаше да ограничи това задължение в случай на непреодолима сила, щеше да го укаже изрично в текста на Регламента. Наред с това генералният адвокат отхвърля възможността за прилагане по аналогия на правилата за непреодолимата сила в регламентите за правата на пътниците в други сектори на транспорта, а именно при въздушния, водния и автобусния транспорт. Той отбелязва, че при пътуванията с влак най-честите случаи на непреодолима сила, а именно тежките метеорологични условия, повредите на железопътната инфраструктура и трудовите спорове, всъщност се характеризират с предвидима статистическа честота и могат да бъдат взети предвид при ценообразуването. Също така положението на дружествата с дейност в различните сектори на транспорта не е сравнимо, тъй като различните видове транспорт не са взаимозаменяеми от гледна точка на условията за използването им.

Що се отнася до другия въпрос на Verwaltungsgerichtshof — за правомощията на националния орган, отговарящ за контрола по прилагането на Регламента, генералният адвокат Jääskinen предлага да се отговори, че Регламентът не допуска този орган да издава задължителни указания за конкретното съдържание на прилаганите от железопътното предприятие условия за обезщетяване, когато въведените от това предприятие условия не съответстват на критериите по Регламента, при положение че националното право предоставя на този орган единствено възможността да обяви съответните условия за обезщетяване за недействителни.

Генералният адвокат обаче добавя, че правното задължение на железопътното предприятие да спазва Регламента не зависи от правомощията на националния орган, нито от санкциите, които той е овластен да налага. Това означава, че Регламентът създава правни задължения за ÖBB и че пътниците могат да се позовават на това пред съда, ако решат да съдят железопътното предприятие да им възстанови стойността на билета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е напълно независимо да предложат на Съда правно решение по делото, което им е поверено. След това съдиите пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на заключението е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

Кадри от прочитането на заключението са достъпни на „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, стр. 14).

2 :

Единни правила относно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV).


Side Bar