Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 23/13

Luxemburg den 6 mars 2013

Verksamhetsstatistiken för år 2012 bekräftar de resultat som uppnåtts under de senaste åren

Den kraftiga minskningen av handläggningstiderna i domstolen och tribunalen fortsätter

Domstolens verksamhetsstatistik för år 2012 kännetecknas av en fortsatt hög produktivitet och en ytterst märkbar förbättring av effektiviteten med avseende på handläggningstiderna. Det sammanlagda antalet mål som anhängiggjordes vid de tre domstolar som tillsammans bildar Europeiska unionens domstol minskade något (1 427 mål år 2012 jämfört med 1 569 mål år 2011). Detta torde – med hänsyn till hur måltillströmningen utvecklats under de senaste fem åren – i första hand bero på konjunkturen.

Domstolen

År 2012 avgjorde domstolen 595 mål, samtidigt som 632 nya mål anhängiggjordes. Antalet inkomna mål är alltjämt mycket högt och utgör det näst högsta antalet under ett och samma år i domstolens historia. Den minskning på cirka 8 procent som kan konstateras i förhållande till år 2011 (688 nya mål) har sin förklaring i att antalet överklaganden av tribunalens avgöranden minskat något. Antalet nyinkomna mål om begäran om förhandsavgörande år 2012 var det näst högsta i domstolens historia.

Statistiken beträffande handläggningstiderna är mycket positiv. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett mål om begäran om förhandsavgörande uppgår till 15,7 månader.

Den genomsnittliga handläggningstiden för denna måltyp år 2012 var således den kortaste i domstolens historia.

Den genomsnittliga handläggningstiden för mål om direkt talan och överklaganden uppgick till 19,7 månader respektive 15,3 månader.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

Avgjorda mål

Pågående mål

 

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

593

562

631

688

632

Avgjorda mål

567

588

574

638

595

Pågående mål

768

742

799

849

886

Tribunalen

Tribunalen har konsoliderat 2011 års kraftiga ökning av antalet avgjorda mål. År 2012 avgjordes 688 mål (det näst bästa resultatet, efter 2011 års resultat, sedan tribunalens inrättande). Tribunalen har nått upp till en ny målavverkningstakt, vilken är resultatet av de effektivitetsförbättrande förändringar av tribunalens interna organisation som genomförts under de senaste åren. Denna målavverkningstakt har möjliggjort en historisk minskning av antalet pågående mål (minskningen uppgår till 71 mål eller en minskning på 5 procent) och har gynnats av en tillfällig nedgång i antalet inkomna mål, vilka uppgår till 617 stycken (en minskning på nästan 15 procent). Handläggningstiderna har dessutom kortats ned kraftigt och den genomsnittliga handläggningstiden uppgår till 24,8 månader, eller en förkortning med 1,9 månader jämfört med år 2011.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

Avgjorda mål

Pågående mål

 

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

629

568

636

722

617

Avgjorda mål

605

555

527

714

688

Pågående mål

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Personaldomstolen

Personaldomstolen verksamhetsstatistik för år 2012 uppvisar, till skillnad från domstolen och tribunalen, en fortsatt ökning av antalet inkomna mål (178) jämfört med föregående år (159). Antalet inkomna mål har ökat stadigt sedan år 2008.

Det har skett en kraftig minskning av antalet avgjorda mål (121) jämfört med föregående år (166), under vilket det avgjordes flest antal mål sedan personaldomstolens inrättande. Denna minskning har sin förklaring i den förändring av personaldomstolens sammansättning som ägde rum i slutet av år 2011. De nytillsatta domarna uppnår nämligen inte full produktivitet förrän flera månader efter det att de tillträtt sina tjänster på grund av den tid som krävs för att handlägga och avgöra målen.

Den genomsnittliga handläggningstiden har förändrats något (14,8 månader år 2012 jämfört med 14,2 månader år 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

Avgjorda mål

Pågående mål

 

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomna mål

111

113

139

159

178

Avgjorda mål

129

155

129

166

121

Pågående mål

217

175

185

178

235

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127


Side Bar