Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 23/13

v Luxemburgu 6. marca 2013

Súdne štatistiky 2012: udržanie výsledkov dosiahnutých počas posledných rokov

Dĺžka konaní na Súdnom dvore a Všeobecnom súde sa naďalej podstatne skracuje.

Súdne štatistiky Súdneho dvora za rok 2012 sa z celkového hľadiska vyznačujú vysokou produktivitou a veľmi výrazným zlepšením efektívnosti, pokiaľ ide o dĺžku trvania konania. Okrem toho je možné konštatovať mierny pokles celkového počtu začatých konaní pred všetkými troma súdmi (1 427 v roku 2012 oproti 1 569 v roku 2011), ktorý však vzhľadom na vývoj súdnej agendy za posledných päť rokov môže mať skôr dočasnú povahu.

Súdny dvor

V roku 2012 ukončil Súdny dvor konanie v 595 veciach a začalo sa na ňom konanie v 632 nových veciach. Počet začatých konaní je stále veľmi vysoký a v histórii Súdneho dvora predstavuje toto číslo druhý najvyšší počet začatých konaní počas jedného roka. Jeho pokles o približne 8 % oproti roku 2011 (688 začatých konaní) je možné vysvetliť predovšetkým miernym znížením počtu odvolaní podaných proti rozsudkom Všeobecného súdu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pokiaľ ide o prejudiciálne konania, počet začatých konaní v roku 2012 predstavuje druhé najvyššie číslo v celej histórii Súdneho dvora.

Pokiaľ ide o dĺžku trvania konaní, sú štatistické údaje veľmi pozitívne. Čo sa týka konkrétnejšie prejudiciálnych konaní, je táto dĺžka trvania 15,7 mesiaca.

roku 2012 tak bola priemerná dĺžka trvania prejudiciálneho konania najkratšia v histórii Súdneho dvora.

Pokiaľ ide o priame žaloby, priemerná dĺžka trvania konania bola 19,7 mesiaca a v prípade odvolaní 15,3 mesiaca.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

Skončené konania

Prebiehajúce konania

 

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

593

562

631

688

632

Skončené konania

567

588

574

638

595

Prebiehajúce konania

768

742

799

849

886

Všeobecný súd

Všeobecnému súdu sa podarilo úspešne udržať skutočný kvantitatívny posun, ku ktorému došlo v roku 2011. V roku 2012 bolo skončených celkovo 688 vecí (čo je po roku 2011 najlepší výsledok od založenia tohto súdu). Dosiahnutím novej úrovne produktivity tohto súdu na základe mnohých interných reforiem, ktoré boli zavedené v priebehu predchádzajúcich rokov a ktoré prinášajú kumulovaný nárast efektívnosti, bolo možné dosiahnuť historické zníženie počtu prebiehajúcich konaní (toto zníženie predstavuje 71 vecí, čo je pokles o viac ako 5 %), a to aj vďaka momentálnemu poklesu počtu začatých konaní, keďže tento počet v roku 2012 predstavoval 617 konaní (t. j. takmer 15 % pokles). Okrem toho došlo k výraznému skráteniu dĺžky trvania konania, keď priemerná dĺžka trvania konania bola 24,8 mesiaca, čo predstavuje oproti roku 2011 skrátenie o 1,9 mesiaca.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

Skončené konania

Prebiehajúce konania

 

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

629

568

636

722

617

Skončené konania

605

555

527

714

688

Prebiehajúce konania

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Súd pre verejnú službu

Zo súdnych štatistík Súdu pre verejnú službu za rok 2012 vyplýva na rozdiel od ostatných súdov ďalší nárast počtu začatých konaní (178) oproti predchádzajúcemu roku (159). Tento počet tak od roku 2008 stále narastá.

Počet skončených konaní (121) však zreteľne poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom (166), keď Súd pre verejnú službu dosiahol najlepší kvantitatívny výsledok od svojho založenia. Dôvodom tohto poklesu je zmena v zložení Súdu pre verejnú službu, ku ktorej došlo na konci roku 2011. Novovymenovaní sudcovia totiž mohli dosiahnuť plný výkon až po niekoľkých mesiacoch vo funkcii, pretože potrebovali čas na preštudovanie spisov a na rozhodovanie o žalobách.

Priemerná dĺžka konania sa pritom zmenila iba málo (14,8 mesiaca v roku 2012 oproti 14,2 mesiaca v roku 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

Skončené konania

Prebiehajúce konania

 

2008

2009

2010

2011

2012

Začaté konania

111

113

139

159

178

Skončené konania

129

155

129

166

121

Prebiehajúce konania

217

175

185

178

235

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar