Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kontakty z Mediami i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 23/13

Luksemburg, 6 marca 2013 r.

Statystyki sądowe za 2012 r.: utrzymanie wyników wypracowanych w ostatnich latach

Czas trwania postępowań przed Trybunałem i Sądem ulega wciąż znaczącemu skróceniu.

Statystyki sądowe Trybunału za rok 2012 cechują się ogólnie stałym wysokim poziomem wydajności i bardzo znaczącą poprawą skuteczności w aspekcie czasu trwania postępowań. Daje się ponadto odnotować niewielki spadek ogólnej liczby nowych spraw wnoszonych przed trzy sądy (1 427 w 2012 r. w porównaniu do 1 569 w 2011 r.), który jednakże, zważywszy na trend dotyczący liczby spraw z ostatnich pięciu lat, może mieć raczej charakter koniunkturalny.

Trybunał Sprawiedliwości

W 2012 r. Trybunał zakończył 595 spraw, a wpłynęło do niego 632 nowych spraw. Liczba nowych spraw jest wciąż bardzo wysoka i plasuje się w historii Trybunału na drugim miejscu w zakresie liczby spraw wniesionych w danym roku. Choć spadła ona o około 8 % w stosunku do 2011 r. (688 nowych spraw), wynika to głównie z lekkiego spadku w porównaniu z rokiem poprzednim liczby wniesionych odwołań od wyroków Sądu. Liczba nowych spraw prejudycjalnych w 2012 r. zajmuje drugie miejsce na przestrzeni całej historii Trybunału.

W zakresie czasu trwania postępowań dane statystyczne są bardzo pozytywne. Konkretnie w odniesieniu do odesłań prejudycjalnych ich czas trwania wynosi 15,7 miesiąca.

Tym samym w 2012 r. średni czas rozpatrywania spraw prejudycjalnych był najkrótszy w historii.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

Sprawy zakończone

Sprawy w toku

Średni czas rozpatrywania skarg bezpośrednich i odwołań wynosił odpowiednio 19,7 miesiąca i 15,3 miesiąca.

 

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

593

562

631

688

632

Sprawy zakończone

567

588

574

638

595

Sprawy w toku

768

742

799

849

886

Sąd

Sąd może być dumny z tego, że udało mu się utrzymać poziom osiągnięty dzięki prawdziwemu skokowi ilościowemu, który nastąpił w 2011 r. Tak więc w 2012 r. zostało rozstrzygniętych 688 spraw (co stanowi najlepszy wynik od chwili utworzenia tego sądu po wyniku z 2011 r.). Osiągnięcie nowego poziomu wydajności sądowej, wynikające z szeregu reform wewnętrznych przeprowadzonych w ostatnich latach, które przynoszą skumulowane efekty w postaci poprawy skuteczności, umożliwiło zmniejszenie liczby spraw w toku (wynoszącej 71 spraw, co oznacza ponad 5 % spadek) o wręcz historycznym znaczeniu, z pomocą sporadycznego spadku liczby nowych spraw, których było w tym roku 617 (co oznacza blisko 15 % spadek). Ponadto czas trwania postępowania uległ znacznemu skróceniu i wynosił średnio 24,8 miesiąca, co oznacza skrócenie czasu trwania postępowania o 1,9 miesiąca w stosunku do 2011 r.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

Sprawy zakończone

Sprawy w toku

 

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

629

568

636

722

617

Sprawy zakończone

605

555

527

714

688

Sprawy w toku

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Sąd do spraw Służby Publicznej

W odróżnieniu od pozostałych dwóch sądów statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej wykazały w 2012 r. ponowny wzrost liczby nowych spraw (178) w stosunku do poprzedniego roku (159). Liczba ta wzrasta więc nieustannie od 2008 r.

Z kolei liczba zakończonych spraw (121) zdecydowanie zmalała w stosunku do liczby z ubiegłego roku (166), który jednakże odznaczał się najlepszym wynikiem ilościowym Sądu do spraw Służby Publicznej od chwili jego powstania. Spadek wynika ze zmiany składu Sądu, która nastąpiła pod koniec 2011 r. Nowo mianowani sędziowie mogli bowiem osiągnąć pełną wydajność dopiero po kilku miesiącach pełnienia urzędu, ze względu na czas konieczny do rozpoznania skarg i orzeczenia w ich przedmiocie.

Średni czas trwania postępowania niewiele się jednak zmienił (14,8 miesiąca w 2012 r. w porównaniu do 14,2 miesiąca w 2011 r.).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

Sprawy zakończone

Sprawy w toku

 

2008

2009

2010

2011

2012

Nowe sprawy

111

113

139

159

178

Sprawy zakończone

129

155

129

166

121

Sprawy w toku

217

175

185

178

235

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar