Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 23/13

Luxemburg, 6 maart 2013

Gerechtelijke statistieken 2012: consolidatie resultaten van de afgelopen jaren

De duur van de procedures voor het Hof en het Gerecht blijft significant afnemen.

De gerechtelijke statistieken van het Hof voor het jaar 2012 wijzen globaal op aanhoudende productiviteit en een sterke verbetering van de efficiëntie wat de duur van de procedures betreft. Daarnaast kan een lichte afname worden opgemerkt van het totale aantal zaken dat bij de drie rechterlijke instanties aanhangig wordt gemaakt (1 427 in 2012 tegenover 1 569 in 2011). Gezien de ontwikkeling van de rechtszaken in de afgelopen vijf jaar, kan dit echter eerder conjunctureel zijn.

Het Hof van Justitie

In 2012 heeft het Hof 595 zaken afgedaan en zijn 632 nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Het aantal aanhangig gemaakte zaken is nog steeds zeer groot en is in de geschiedenis van het Hof het tweede hoogste aantal aanhangig gemaakte zaken in een jaar. Ten opzichte van 2011 is dit aantal weliswaar afgenomen met 8 % (688 aanhangig gemaakte zaken), maar dit is te verklaren door een lichte afname van het aantal hogere voorzieningen tegen de arresten van het Gerecht in vergelijking met het afgelopen jaar. Bij de prejudiciële procedures is het aantal aanhangig gemaakte zaken in 2012 het tweede hoogste cijfer ooit in de geschiedenis van het Hof.

Wat de procesduur betreft, zijn de statistieken zeer positief. Met name bij de prejudiciële verwijzingen bedroeg de gemiddelde procesduur 15,7 maanden.

Daarmee is de gemiddelde duur van behandeling van de prejudiciële zaken in 2012 op het laagste niveau ooit bereikt.

Bij de rechtstreekse beroepen en de hogere voorzieningen was de gemiddelde duur van behandeling respectievelijk 19,7 maanden en 15,3 maanden.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

Afgedane zaken

Aanhangige zaken

 

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

593

562

631

688

632

Afgedane zaken

567

588

574

638

595

Aanhangige zaken

768

742

799

849

886

Het Gerecht

Het Gerecht kan zich erover verheugen dat het erin is geslaagd om de grote kwantitatieve sprong voorwaarts van 2011 te consolideren. Zo werden 688 zaken afgedaan in 2012 (hetgeen met uitzondering van 2011 het beste resultaat is sedert de oprichting van het Gerecht). Deze nieuwe productiviteitsdrempel wat de rechtsbedeling betreft – die zijn oorsprong vindt in de talrijke hervormingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en die hebben geleid tot gecumuleerde efficiëntiewinst – heeft een historische verlaging van het aantal aanhangige zaken mogelijk gemaakt (ten belope van 71 zaken, dus een daling van meer dan 5 %), dankzij een tijdelijke daling van het aantal aanhangig gemaakte zaken, te weten 617 dit jaar (een daling van bijna 15 %). Daarnaast is de procesduur gevoelig afgenomen, tot een gemiddelde duur van 24,8 maanden, dus een verkorting van de duur met 1,9 maanden ten opzichte van 2011.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

Afgedane zaken

Aanhangige zaken

 

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

629

568

636

722

617

Afgedane zaken

605

555

527

714

688

Aanhangige zaken

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Het Gerecht voor ambtenarenzaken

Anders dan bij de overige rechterlijke instanties blijkt uit de gerechtelijke statistieken van het Gerecht voor ambtenarenzaken dat het aantal aanhangig gemaakte zaken in 2012 opnieuw is gestegen (178) in vergelijking met het voorgaande jaar (159). Dit aantal stijgt sinds 2008 dus voortdurend.

Het aantal afgedane zaken (121) is echter duidelijk lager dan dat van het voorgaande jaar (166), dat inderdaad het beste kwantitatieve resultaat van het Gerecht voor ambtenarenzaken sinds zijn oprichting vormde. Deze afname wordt verklaard door de wijziging van de samenstelling van het Gerecht aan het einde van 2011. De nieuw benoemde rechters hebben immers pas na een aantal maanden in hun ambt hun volle rendement bereikt, als gevolg van de tijd die nodig is voor het onderzoek en de berechting van de zaken.

De gemiddelde procesduur is echter nauwelijks gewijzigd (14,8 maanden in 2012 tegenover 14,2 maanden in 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

Afgedane zaken

Aanhangige zaken

 

2008

2009

2010

2011

2012

Aanhangig gemaakte zaken

111

113

139

159

178

Afgedane zaken

129

155

129

166

121

Aanhangige zaken

217

175

185

178

235

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170


Side Bar