Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 23/13

Luxembourg den 6. marts 2013

Statistiske oplysninger for 2012: konsolidering af de resultater, der er opnået de seneste år

Varigheden af sagsbehandlingen ved Domstolen og Retten fortsætter med at falde betragteligt

Statistikken over retssager ved Domstolen i 2012 er overordnet set kendetegnet ved en fortsat produktivitet og en meget væsentlig forbedring af effektiviteten for så vidt angår sagsbehandlingstiden. Der kan desuden noteres et let fald i det samlede antal sager, der er anlagt ved de tre retsinstanser (1 427 i 2012 mod 1 569 i 2011), som – henset til udviklingen i retssagerne i de seneste fem år – imidlertid kan være konjunkturbestemt.

Domstolen

I 2012 afsluttede Domstolen 595 sager, og der blev anlagt 632 nye sager. Antallet af anlagte sager er fortsat meget højt og er det næsthøjeste antal sager anlagt i løbet af et år i Domstolens historie. Selv om der er tale om et fald på ca. 8% i forhold til 2011 (688 anlagte sager), kan dette i det væsentlige forklares med et let fald, i forhold til det foregående år, i antallet af appeller iværksat til prøvelse af Rettens domme. Hvad angår indbragte præjudicielle sager i 2012 er der tale om det næsthøjeste antal i hele Domstolens historie.

For så vidt angår sagsbehandlingstiden er de statistiske oplysninger meget positive. Hvad nærmere angår præjudicielle forelæggelser er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 15,7 måneder.

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for præjudicielle sager således historisk kort.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Hvad angår direkte søgsmål og appelsager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid henholdsvis 19,7 måneder og 15,3 måneder.

 

2008

2009

2010

2011

2012

Anlagte sager

593

562

631

688

632

Afsluttede sager

567

588

574

638

595

Verserende sager

768

742

799

849

886

Retten

Retten kan glæde sig over at have konsolideret det kvantitative spring, der blev taget i 2011. 688 sager blev således afsluttet i 2012 (hvilket er det bedste resultat siden retsinstansens oprettelse, næst efter resultatet i 2011). Det forhold, at der er sat en ny standard for den retslige produktivitet, som udspringer af de talrige interne reformer, der er gennemført de seneste år, og som skaber kumulerede gevinster for effektiviteten, har gjort det muligt at opnå en historisk nedsættelse af antallet af verserende sager (i alt 71 sager, dvs. 5% nedsættelse) i kombination med et gradvist fald i antallet af anlagte sager, der udgør 617 i dette år (dvs. næsten 15% fald). Sagsbehandlingstiden er desuden forkortet betragteligt, idet varigheden nu er gennemsnitligt 24,8 måneder, dvs. en nedsættelse med 1,9 måned i forhold til 2011.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

2008

2009

2010

2011

2012

Anlagte sager

629

568

636

722

617

Afsluttede sager

605

555

527

714

688

Verserende sager

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Personaleretten

Til forskel fra de øvrige retsinstanser viser de statistiske oplysninger for Personaleretten for 2012 en ny stigning i antallet af anlagte sager (178) i forhold til det foregående år (159). Dette antal har således været konstant stigende siden 2008.

Antallet af afsluttede sager (121) er for sin del faldet betydeligt i forhold til tallet for sidste år (166), som dog var det bedste kvalitative resultat opnået af Personaleretten siden dens oprettelse. Dette fald kan forklares med den ændring, der skete i slutningen af 2011 i Personalerettens sammensætning. De nyudnævnte dommere har således først efter adskillige måneder kunnet udøve deres virksomhed fuldt ud efter forløbet af den nødvendige tid til bevisoptagelse og sagernes pådømmelse.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steg imidlertid kun lidt (14,8 måneder i 2012 mod 14,2 måneder i 2011).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

2008

2009

2010

2011

2012

Anlagte sager

111

113

139

159

178

Afsluttede sager

129

155

129

166

121

Verserende sager

217

175

185

178

235

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Kontakt i Presse- og Informationsafdelingen: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar