Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 23/13

Lucemburku dne 6. března 2013

Soudní statistiky za rok 2012: udržení výsledků dosažených v posledních letech

Délka řízení před Soudním dvorem a Tribunálem se nadále výrazně zkracuje.

Soudní statistiky Soudního dvora za rok 2012 jako celek svědčí o vysoké produktivitě a značném zlepšení efektivity v souvislosti s délkou trvání řízení. Dále lze zaznamenat mírný pokles celkového počtu věcí zahájených před všemi třemi soudy (1 427 v roce 2012 oproti 1 569 v roce 2011), který však s ohledem na vývoj soudní agendy za posledních pět let může být spíše dočasného charakteru.

Soudní dvůr

roce 2012 ukončil Soudní dvůr 595 věcí a bylo mu předloženo 632 nových věcí. Počet zahájených věcí zůstává velmi vysoký a v historii Soudního dvora představuje toto číslo druhý nejvyšší počet věcí zahájených během jednoho roku. Jeho pokles o přibližně 8 % oproti roku 2011 (688 zahájených věcí) lze vysvětlit především mírným snížením počtu kasačních opravných prostředků podaných proti rozsudkům Tribunálu ve srovnání s předchozím rokem. U řízení o předběžných otázkách představuje počet zahájených věcí v roce 2012 druhé nejvyšší číslo v celé historii Soudního dvora.

U délky řízení jsou statistické údaje velmi příznivé. Konkrétně v případě předběžných otázek činí délka řízení 15,7 měsíce.

roce 2012 tak byla průměrná délka trvání řízení o předběžných otázkách nejkratší v historii Soudního dvora.

Průměrná délka vyřizování přímých žalob činila v loňském roce 19,7 měsíce a u kasačních opravných prostředků představovala 15,3 měsíce.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

Ukončené věci

Projednávané věci

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

593

562

631

688

632

Ukončené věci

567

588

574

638

595

Projednávané věci

768

742

799

849

886

Tribunál

Tribunálu se úspěšně podařilo udržet skutečný kvantitativní skok, k němuž došlo v roce 2011. V roce 2012 bylo vyřízeno celkem 688 věcí (což je po roce 2011 nejlepší výsledek od zřízení soudu). Dosažením nové úrovně produktivity soudu na základě četných interních reforem, které byly zavedeny během předchozích let a které přinášejí kumulovaný nárůst efektivity, bylo možné docílit historického snížení počtu projednávaných věcí (toto snížení činí 71 věcí, což představuje více než 5% pokles), a to i díky momentálnímu poklesu počtu zahájených věcí, který v roce 2012 činil 617 (tj. takřka 15% pokles). Dále došlo k výraznému zkrácení délky řízení, kdy průměrná délka řízení činí 24,8 měsíce, což představuje oproti roku 2011 zkrácení o 1,9 měsíce.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

Ukončené věci

Projednávané věci

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

629

568

636

722

617

Ukončené věci

605

555

527

714

688

Projednávané věci

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Soud pro veřejnou službu

Ze soudních statistik Soudu pro veřejnou službu za rok 2012 vyplývá na rozdíl od ostatních soudů další nárůst počtu zahájených věcí (178) oproti předchozímu roku (159). Tento počet tak od roku 2008 trvale narůstá.

Počet ukončených věcí (121) naproti tomu ve srovnání s předchozím rokem (166), kdy Soud pro veřejnou službu dosáhl nejlepšího kvantitativního výsledku od svého zřízení, zřetelně poklesl. Tento pokles lze vysvětlit změnou ve složení Soudu, ke které došlo na konci roku 2011. Nově jmenovaní soudci totiž mohli dosáhnout plné výkonnosti teprve po několika měsících ve funkci, neboť potřebovali čas k prostudování spisů a k rozhodování o žalobách.

Průměrná délka řízení se přitom změnila jen málo (14,8 měsíce v roce 2012 oproti 14,2 měsíce v roce 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

Ukončené věci

Projednávané věci

2008

2009

2010

2011

2012

Zahájené věci

111

113

139

159

178

Ukončené věci

129

155

129

166

121

Projednávané věci

217

175

185

178

235

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar