Navigation path

Left navigation

Additional tools

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 23/13

Люксембург, 6 март 2013 г.

Съдебната статистика за 2012 г.: затвърждаване на резултатите от последните години

Продължителността на производствата пред Съда и Общия съд отново значително намалява

Статистическите данни на Съда за 2012 г. като цяло бележат запазване на производителността и значително подобряване на ефективността от гледна точка на продължителността на делата. Освен това се забелязва лек спад в общия брой на образуваните дела пред трите юрисдикции (1 427 през 2012 г. спрямо 1 569 през 2011 г.), който вероятно е по-скоро конюнктурен предвид тенденцията за нарастване на съдебните спорове през последните пет години.

Съдът

През 2012 г. Съдът приключи 595 дела и образува 632 нови дела. Броят на образуваните дела за една година остава много висок: този показател достигна втората си най-голяма стойност в историята на Съда. Макар да е налице намаление с около 8 % спрямо 2011 г. (688 образувани дела), то се обяснява главно с лекия спад спрямо предходната година в броя на подадените жалби срещу решения на Общия съд. Броят на образуваните през 2012 г. дела по преюдициални запитвания обаче е вторият най-висок резултат по този показател, достиган някога в историята на Съда.

Статистическите данни за продължителността на производствата са много положителни. При производствата по преюдициални запитвания тази продължителност е 15,7 месеца.

Всъщност, исторически погледнато, през 2012 г. е постигната най-ниската средна продължителност на делата по преюдициални запитвания.

При преките производства и при обжалването средната продължителност на делата е съответно 19,7 и 15,3 месеца.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

Приключени дела

Висящи дела

 

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

593

562

631

688

632

Приключени дела

567

588

574

638

595

Висящи дела

768

742

799

849

886

Общият съд

Общият съд може със задоволство да отбележи, че успя да затвърди постигнатия през 2011 г. огромен напредък в количествено отношение. Всъщност през 2012 г. бяха решени 688 дела (вторият най-висок резултат от създаването на този съд досега след постигнатия през 2011 г.). Новият ръст в съдебната продуктивност, който се дължи на многобройните вътрешни реформи от последните години и произтичащите от тях натрупани ползи за ефективността, доведе до историческо намаляване на броя на висящите дела (който възлиза на 71 дела, тоест 5 % по-малко отпреди) благодарение отчасти и на конюнктурния спад в броя на образуваните дела, които тази година бяха 617 (близо 15 % по-малко). Значително намаля и продължителността на производствата — средната продължителност достигна 24,8 месеца, което е с 1,9 месеца по-малко спрямо 2011 г.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

Приключени дела

Висящи дела

 

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

629

568

636

722

617

Приключени дела

605

555

527

714

688

Висящи дела

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Съдът на публичната служба

Статистическите данни на Съда на публичната служба сочат, че за разлика от другите юрисдикции през 2012 г. този съд се изправя пред поредно увеличение на броя на образуваните дела (178) спрямо предходната година (159). От 2008 г. насам броят на новите дела непрекъснато расте.

Броят на приключените дела (121) пък е чувствително по-малък в сравнение с предходната година (166), когато наистина Съдът на публичната служба постигна най-добрия резултат в количествено отношение от създаването си досега. Спадът се обяснява с промените в състава на Съда на публичната служба през 2011 г. Всъщност новоназначените съдии успяха да достигнат пълната си продуктивност едва след няколко месеца работа поради необходимото първоначално време за разглеждане и решаване на разпределените им дела.

Средната продължителност на производствата обаче почти не се промени (14,8 месеца през 2012 г. спрямо 14,2 месеца през 2011 г.).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

Приключени дела

Висящи дела

 

2008

2009

2010

2011

2012

Образувани дела

111

113

139

159

178

Приключени дела

129

155

129

166

121

Висящи дела

217

175

185

178

235

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


Side Bar