Navigation path

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens tribunal

PRESSMEDDELANDE nr 156/13

Luxemburg, den 11 december 2013

Dom i mål T-79/12

Cisco Systems Inc. och Messagenet SpA mot kommissionen

Microsofts förvärv av Skype är förenligt med den inre marknaden

Detta samgående begränsar inte konkurrensen vare sig på marknaden för videokommunikation för allmänheten eller på marknaden för företagskommunikation

Skype är ett bolag som tillhandahåller tjänster och dataprogram för kommunikation via internet, vilka gör det möjligt att skicka snabbmeddelanden samt överföra röstsamtal och videokommunikation.

Microsoft Corp. är ett amerikanskt bolag som främst tar fram, utvecklar och säljer dataprogram och tillhandahåller anknutna tjänster. Dessa produkter inbegriper även tjänster och dataprogram för kommunikation via internet avsedda för såväl allmänheten som företag.

I september 2011 anmälde Microsoft till kommissionen att det hade för avsikt att förvärva kontrollen över Skype. Cisco och Messagenet, som är bolag som tillhandahåller tjänster och dataprogram för kommunikation via internet för företag och allmänheten, inkom med yttranden till kommissionen som syftade till att påvisa den konkurrensbegränsande verkan som de ansåg att det tänkta samgåendet skulle kunna orsaka. I oktober 2011 förklarade kommissionen inte desto mindre denna koncentration1 förenlig med den inre marknaden.

Cisco och Messagenet väckte därefter talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av kommissionens beslut.

Tribunalen konstaterar i den dom som meddelas idag, för det första, att kommissionen i sitt beslut nöjde sig med att skilja mellan kommunikation via internet för allmänheten (kommunikation för allmänheten) och kommunikation för företag (företagskommunikation) utan att ta ställning till huruvida det var nödvändigt att inom kategorin kommunikation för allmänheten fastställa förekomsten av mer begränsade referensmarknader. Kommissionen konstaterade nämligen att koncentrationen inte gav upphov till konkurrensproblem ens på den snävaste marknaden.

I detta sammanhang bedömer tribunalen att även om förvärvet av Skype ger Microsoft en marknadsandel på 80–90 procent inom segmentet kommunikation för allmänheten, vilket utgörs av videokommunikation från en persondator med det av Microsoft utvecklade operativsystemet Windows, är marknadsandelarna och den mycket höga koncentrationsgraden i detta segment av marknaden inte någon indikation på ett marknadsinflytande som gör att Microsoft påtagligt kan hämma den effektiva konkurrensen på den inre marknaden.

Sektorn för kommunikation avsedd för allmänheten är nämligen en ny sektor som befinner sig i full expansion och som kännetecknas av korta innovationscykler, inom vilken stora marknadsandelar kan visa sig vara kortvariga. Microsoft, som traditionellt har en mycket stark ställning på marknaden för dataprogram för persondatorer, är dessutom inte lika närvarande på nya dataplattformar, såsom surfplattor och smarttelefoner, vars betydelse fortsätter att öka på marknaden för kommunikation för allmänheten. Varje försök att höja priserna för kommunikation i förhållande till persondatoranvändare skulle kunna få dem att söka sig till alternativa plattformar. Eftersom tjänsterna på denna marknad i normalfallet är gratis, skulle en affärspolicy som syftar till att ta betalt av användarna innebära en risk för att de vänder sig till andra leverantörer som fortsätter att tillhandahålla sina tjänster utan kostnad.

Tribunalen konstaterar även att Microsofts konkurrenter har tillräckligt stora marknadsandelar på andra plattformar än persondatorer med operativsystemet Windows för att de ska utgöra kommunikationsnätverk som har en användningsgrad och attraktivitet som åtminstone kan jämföras med användningsgraden och attraktiviteten för ett sammanslaget Skype och Microsoft.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till att Cisco och Messagenet inte har lyckats visa att koncentrationen kan påverka konkurrensen på marknaden för kommunikation för allmänheten, slår tribunalen beträffande denna marknad fast att den granskade sammanslagningen är förenlig med unionens konkurrensregler.

Tribunalen underkänner därefter Ciscos och Messagenets argument att denna koncentration skulle kunna möjliggöra för Microsoft att på marknaden för företagskommunikation säkerställa en fördelaktig interoperabilitet mellan bolagets produkt Lync och Skype och dess stora användarbas, vilket skulle vara till skada för konkurrenterna.

Tribunalen påpekar i detta avseende för det första att en koncentration endast kan förklaras oförenlig med den inre marknaden om den påtagligt hämmar konkurrensen och denna påverkan är en direkt och omedelbar konsekvens av koncentrationen. Genomförandet av en interoperabilitet mellan Lync och Skype och därefter en framgångsrik marknadsföring av den nya produkten – vilket i teorin skulle kunna göra det möjligt för Microsoft att begränsa konkurrensen – är dock beroende av ett antal faktorer beträffande vilka det är osäkert om de kommer att förverkligas inom en tillräckligt nära framtid.

Tribunalen konstaterar för det andra att det fortfarande råder osäkerhet om de exakta fördelarna med en sådan produkt och om det finns en verklig efterfrågan på denna. Tribunalen noterar att de företag som eventuellt är intresserade av ett integrerat kommunikationsverktyg framför allt önskar kommunicera med konsumenter som använder deras egna produkter och tjänster och inte med Skypeanvändare, vilka inte nödvändigtvis utgör företagens nuvarande eller potentiella kunder. Dessutom medger inte Skype att företagen aktivt kontaktar användarna, vilka normalt använder en pseudonym och vilka endast kan kontaktas efter att de gett sitt godkännande. Kunderna kommer i övrigt att vara fria att via Skype – som även i fortsättningen kommer att vara en produkt som kan laddas ned utan kostnad av såväl enskilda som yrkesmässiga användare – ta kontakt med företag som sålt produkter och tjänster, utan att företagen är tvungna att skaffa den produkt som uppstår genom en sammanslagning av Lync och Skype.

Tribunalen framhåller för det tredje att Lync möter konkurrens från andra stora aktörer på marknaden för företagskommunikation, såsom Cisco, som ensam har en större marknadsandel än Microsoft. Denna omständighet minskar väsentligt Microsofts möjlighet att hämma konkurrensen på denna marknad.

Mot denna bakgrund ogillar tribunalen den talan som väckts av Cisco och Messagenet i sin helhet.

PÅPEKANDE: Tribunalens avgörande kan överklagas till domstolen inom två månader från delgivningen. Överklagandet ska vara begränsat till rättsfrågor.

PÅPEKANDE: Syftet med talan om ogiltigförklaring är att rättsakter som har antagits av unionens institutioner och som strider mot unionsrätten ska ogiltigförklaras. Medlemsstaterna, de europeiska institutionerna och de enskilda får, på vissa villkor, väcka talan om ogiltigförklaring vid domstolen eller tribunalen. Om talan är välgrundad ska rättsakten ogiltigförklaras. Den berörda institutionen måste fylla det rättsliga tomrum som kan uppkomma till följd av att rättsakten ogiltigförklaras.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för tribunalen.

Domen i fulltext publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127

Bilder från uppläsningen av domen finns tillgängliga på ”Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Beslut K(2011) 7279 slutlig, genom vilket koncentrationen avseende Microsofts förvärv av Skype förklarades förenlig med den inre marknaden och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (ärende COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar