Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 156/13

V Luxemburgu 11. decembra 2013

Rozsudok vo veci T‑79/12

Cisco Systems Inc. a Messagenet SpA/Komisia

Nadobudnutie spoločnosti Skype podnikom Microsoft je zlučiteľné s vnútorným trhom

Táto fúzia neobmedzuje hospodársku súťaž ani na trhu videohovorov určených širokej verejnosti, ani na trhu podnikových komunikácií

Spoločnosť Skype poskytuje služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet, pomocou ktorého možno zasielať rýchle správy, ako aj vykonávať hovory a videohovory.

Microsoft je amerciký podnik, ktorý sa zaoberá činnosťami týkajúcimi sa najmä navrhovania, vývoja softvérových produktov a ich uvádzania na trh, ako aj poskytovania s tým spojených služieb, ktoré zahŕňajú programové vybavenie a služby na komunikáciu cez internet určené pre širokú verejnosť, ako aj podnikovým používateľom.

V septembri 2011 Microsoft oznámil Komisii koncentráciu, ktorou chcel nadobudnúť kontrolu nad spoločnosťou Skype. Spoločnosti Cisco a Messagenet, spoločnosti poskytujúce služby a programové vybavenie na komunikáciu cez internet v prvom rade pre podniky, ale aj širokú verejnosť, predložili Komisii pripomienky, ktorými sa snažili preukázať protisúťažné účinky, ktoré zamýšľaná fúzia spôsobí. Komisia však v októbri 2011 vyhlásila koncentráciu1 za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

Cisco a Messagenet následne podali proti rozhodnutiu Komisie žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Všeobecný súd v prvom rade rozhodol, že Komisia vo svojom rozhodnutí v súvislosti s komunikáciou cez internet len rozlišovala medzi komunikačnými službami cez internet určenými širokej verejnosti (ďalej len „súkromné komunikácie“) a službami poskytovanými podnikovým zákazníkom (ďalej len „podnikové komunikácie“), pričom sa nevyjadrila k tomu, či v rámci kategórie súkromných komunikačných služieb by nebolo potrebné rozlišovať ešte užšie referenčné trhy. Konštatovala totiž, že oznámená koncentrácia podnikov nevyvoláva problémy v oblasti hospodárskej súťaže, a to ani na najužších trhoch.

Hoci v tejto súvislosti Všeobecný súd dospel k záveru, že nadobudnutie spoločnosti Skype umožní Microsoftu dosiahnuť 80 – 90 % podiel na trhu súkromných komunikácii, ktoré zodpovedajú videohovorom uskutočneným pomocou osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, operačný systém vyvinutý Microsoftom, podiely na trhu, ako ani veľmi vysoký stupeň koncentrácie v tomto segmente trhu nevypovedajú o trhovej sile umožňujúcej Microsoftu vo väčšej miere narušiť účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Odvetvie súkromných komunikačných služieb totiž predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce nové odvetvie, ktoré sa vyznačuje krátkymi inovačnými cyklami a v ktorom veľké podiely na trhu môžu byť pominuteľné. Okrem toho, síce Microsoft je známy tým, že má veľmi veľký podiel na trhu so softvérom pre osobné počítače, jeho účasť na trhu nových platforiem informačných technológii, akými sú tablety alebo smartfóny, je menšia, pričom význam týchto platforiem na trhu súkromných komunikácií neustále rastie. Akýkoľvek pokus o zvýšenie cien komunikácií s ohľadom na týchto používateľov osobných počítačov by ich mohol podnietiť k tomu, aby prešli na uvedené alternatívne platformy. Keďže sú služby na tomto trhu obvykle bezplatné, obchodná politika, ktorej cieľom by bolo nechať platiť používateľov, by navyše mohla odviesť používateľov k iným poskytovateľom, ktorí by naďalej poskytovali svoje služby bezodplatne.

Všeobecný súd tiež rozhodol, že čo sa týka iných platforiem než osobných počítačov fungujúcich v systéme Windows, konkurenčné subjekty Microsoftu majú dostatočne vysoké podiely na trhu na to, aby vytvorili komunikačné siete, ktorých používanie a príťažlivosť pre používateľov sú prinajmenšom porovnateľné s tými, ktoré ponúkajú Skype a Microsoft spolu.

Za týchto okolností a vzhľadom na to, že spoločnosti Cisco a Messagenet nepreukázali, že koncentrácia môže spôsobiť ujmu, ktorá by poškodila hospodársku súťaž na trhu súkromných komunikačných služieb, dospel Všeobecný súd k záveru, že pokiaľ ide o tento trh, skúmaná fúzia je zlučiteľná s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Všeobecný súd ďalej zamietol tvrdenie spoločností Cisco a Messagenet, podľa ktorého by vďaka tejto koncentrácii mohol Microsoft vyhradiť jeho programu Lync prednostnú interoperabilitu na trhu podnikových komunikáciíprogramom Skype a s jeho širokou užívateľskou základňou, a to na úkor svojich konkurentov.

Všeobecný súd v tejto súvislosti po prvé pripomína, že koncentráciu možno vyhlásiť za nezlučiteľnú s vnútorným trhom len vtedy, keď priamo a bezprostredne narušuje hospodársku súťaž. Uskutočnenie interoperability programov Lync a Skype a obchodný úspech nového výsledného produktu – čo by teoreticky mohlo spoločnosti Microsoft umožniť, aby obmedzila hospodársku súťaž, – závisia aj od viacerých faktorov, pri ktorých nie je isté, či všetky môžu nastať v dostatočne blízkej budúcnosti.

Po druhé Všeobecný súd rozhodol, že presné výhody takéhoto produktu a skutočný dopyt po ňom sú stále veľmi neurčité. Všeobecný súd v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosti, ktoré by prípadne zaujal integrovaný komunikačný prostriedok, chcú predovšetkým komunikovať so spotrebiteľmi o svojich produktoch a službách, a nie s používateľmi programu Skype, ktorí nemusia byť ich súčasnými alebo potenciálnymi zákazníkmi. Navyše Skype neumožňuje spoločnostiam aktívne oslovovať svojich používateľov, ktorí zvyčajne používajú pseudonym a ktorých možno kontaktovať len po tom, ako to sami povolia. Okrem toho zákazníci budú môcť stále kontaktovať spoločnosti, ktoré im predávajú produkty a služby, pomocou programu Skype – ktorý si môžu aj naďalej používatelia, či už ide o jednotlivcov, alebo podnikových používateľov, zadarmo stiahnuť – bez toho, aby si podnik musel zaobstarať produkt, ktorý bude výsledkom integrácie programov Lync a Skype.

Po tretie Všeobecný súd zdôrazňuje, že Lync je vystavený hospodárskej súťaži iných veľkých subjektov pôsobiacich na trhu, akým je spoločnosť Cisco, ktorá má sama o sebe väčší podiel na tomto trhu ako Microsoft. Táto okolnosť pritom výrazne znižuje schopnosť Microsoftu narušiť hospodársku súťaž na tomto trhu.

Za týchto okolností Všeobecný súd zamietol žalobu spoločností Cisco a Messagenet v celom rozsahu.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Rozhodnutie Komisie K(2011) 7279 zo 7. októbra 2011, ktorým sa koncentrácia, ktorá sa týka nadobudnutia spoločnosti Skype podnikom Microsoft (vec COMP/M.6281 – Microsoft/Skype), vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP).


Side Bar