Navigation path

Left navigation

Additional tools

Prese un informācija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 156/13

Luksemburgā, 2013. gada 11. decembrī

Spriedums lietā T‑79/12

Cisco Systems Inc. un Messagenet SpA/Komisija

Koncentrācija, kuras rezultātā Microsoft iegūst Skype, ir saderīga ar iekšējo tirgu

Šī apvienošanās neierobežo konkurenci ne plašas sabiedrības videosaziņas, ne profesionāļu videosaziņas tirgū

Sabiedrība Skype nodrošina interneta saziņas pakalpojumus un programmatūru, kas ļauj nosūtīt tūlītējas ziņas, veikt audiozvanus un videosaziņu.

Microsoft ir ASV sabiedrība, kura galvenokārt izstrādā, attīsta un pārdod informātikas programmatūru un sniedz saistītus pakalpojumus, kas ietver interneta saziņas programmatūru un interneta saziņas pakalpojumus, ko piedāvā gan plašai sabiedrībai, gan profesionāliem lietotājiem.

2011. gada septembrī Microsoft Komisijai paziņoja par koncentrāciju, ar kuru tā plānoja iegūt kontroli pār Skype. Cisco un Messagenet, kas ir sabiedrības, kuras attiecīgi uzņēmumiem un plašai sabiedrībai sniedz interneta saziņas pakalpojumus un programmatūru, iesniedza Komisijai apsvērumus, lai pierādītu pret konkurenci vērsto iedarbību, ko izraisīšot plānotā apvienošanās. 2011. gada oktobrī Komisija tomēr atzina šo koncentrāciju 1 par saderīgu ar iekšējo tirgu.

Cisco un Messagenet pēc tam Vispārējā tiesā cēla prasību par Komisijas lēmuma atcelšanu.

Savā šīsdienas spriedumā Vispārējā tiesa vispirms konstatē, ka Komisija savā lēmumā ir vienīgi nošķīrusi plašai sabiedrībai paredzētu interneta saziņu (turpmāk tekstā – “plašas sabiedrības saziņa”) un uzņēmumiem paredzētu interneta saziņu (turpmāk tekstā – “profesionāļu saziņa”), nepaužot nostāju par to, vai plašas sabiedrības saziņas kategorijā vajadzējis identificēt šaurāku atsauces tirgu esamību. Faktiski tā konstatēja, ka koncentrācija nerada konkurences problēmas pat visšaurākajos tirgos.

Šajā kontekstā Vispārējā tiesa uzskata, ka pat, ja Skype iegūšana ļautu Microsoft iegūt no 80 līdz 90 % plašas sabiedrības saziņas segmenta, kas atbilst videosaziņai, kura veikta no PC, kas darbojas Windows vidē, Microsoft attīstītā ekspluatācijas sistēma, tirgus daļas, kā arī augstā koncentrācijas pakāpe šajā tirgus segmentā nenorāda uz tirgus spēju, kas ļautu Microsoft būtiski traucēt efektīvai konkurencei iekšējā tirgū.

Jāteic, plašas sabiedrības saziņas sektors ir jauns, strauji augošs sektors, kuram raksturīgi īsi inovāciju cikli un kurā lielas tirgus daļas var izrādīties nepastāvīgas. Turklāt Microsoft, kurai tradicionāli ir ļoti spēcīga tirgus daļa PC programmatūras tirgos, ir mazāk pārstāvēta attiecībā uz tādām jaunām informātikas platformām kā planšetdatori un viedtelefoni (smartphones), kuru nozīmīgums plašas sabiedrības saziņas tirgū turpina strauji pieaugt. Jebkurš mēģinājums palielināt cenu par saziņu, kas būtu jāmaksā PC lietotājiem, varētu tos mudināt izvēlēties alternatīvas platformas. Turklāt, tā kā pakalpojumi šajā tirgū parasti ir bijuši bez maksas, komercpolitika, kas paredz likt lietotājiem maksāt, iespējams, tos novirzītu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri turpinātu piedāvāt savus pakalpojumus bez maksas.

Vispārējā tiesa arī uzskata, ka citās platformās, kas nav Windows vidē darbojošies PC, ar Microsoft konkurējošiem operatoriem ir pietiekami nozīmīgas tirgus daļas, lai veidotu saziņas tīklus, kuru izmantošanas pakāpe un pievilcība lietotājiem ir vismaz salīdzināmas ar tiem, kurus kopā veido Skype un Microsoft.

Šādos apstākļos, un ņemot vērā, ka Cisco un Messagenet nav izdevies pierādīt, ka koncentrācija varētu radīt traucējumu konkurencei plašas sabiedrības saziņas tirgū, Vispārējā tiesa secina, ka attiecībā uz šo tirgu pārbaudītā apvienošanās ir saderīga ar Savienības konkurences noteikumiem.

Turpinājumā Vispārējā tiesa noraida Cisco un Messagenet argumentu, saskaņā ar kuru, pateicoties šai koncentrācijai, Microsoft varētu savam produktam profesionāļu saziņas tirgūLyncrezervēt savstarpējas izmantojamības ar Skype un tās apjomīgo lietotāju bāzi priekšrocību, un tas kaitētu tās konkurentiem.

Šajā ziņā Vispārējā tiesa, pirmkārt, atgādina, ka koncentrāciju var atzīt par nesaderīgu ar iekšējo tirgu vienīgi, ja tā tieši un tūlītēji traucē konkurencei. Lync savstarpējās izmantojamības ar Skype īstenošana un no tās izrietošie jaunā produkta komerciālie panākumi – kas teorētiski varētu ļaut Microsoft ierobežot konkurenci – joprojām ir atkarīgi arī no vairākiem faktoriem, par kuriem nav pārliecības, ka tie var notikt pietiekami tuvā nākotnē.

Otrkārt, Vispārējā tiesa atgādina, ka šāda produkta konkrētas priekšrocības un reālais pieprasījums paliek neskaidrs. Šajā ziņā Vispārējā tiesa norāda, ka uzņēmumi, kurus eventuāli interesētu integrēts saziņas līdzeklis, pirmām kārtām vēlas sazināties ar savu produktu un pakalpojumu patērētājiem, nevis ar Skype lietotājiem, kuri obligāti nav to esošie vai potenciālie klienti. Turklāt Skype neļauj uzņēmumiem tieši sazināties ar tā lietotājiem, kuri parasti izmanto pseidonīmu un ar kuriem var sazināties vienīgi ar viņu iepriekšēju atļauju. Tāpat klienti, izmantojot Skype, ko joprojām var lejuplādēt bez maksas gan privātpersonas, gan profesionāli lietotāji, vienmēr varēs brīvi sazināties ar uzņēmumiem, kuri tiem pārdod produktus un pakalpojumus, un šiem uzņēmumiem obligāti nav jāiegādājas produkts, kurš radies Lync un Skype integrācijas rezultātā.

Treškārt, Vispārējā tiesa uzsver, ka Lync ir jāsaskaras ar konkurenci no tādu citu lielu saziņas tirgus spēlētāju puses kā Cisco, kurai vienai pieder lielāka tirgus daļa nekā Microsoft. Šis apstāklis būtiski samazina Microsoft spēju traucēt konkurencei šajā tirgū.

Šādos apstākļos Vispārējā tiesa pilnībā noraida Cisco un Messagenet prasību.

ATGĀDINĀJUMS: Apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas nolēmumiem Tiesā iesniedz tikai par tiesību jautājumiem divu mēnešu laikā pēc šo nolēmumu paziņošanas.

ATGĀDINĀJUMS: Prasība atcelt tiesību aktu ir vērsta pret Savienības iestāžu aktiem, kas ir pretrunā Savienības tiesībām. Ievērojot noteiktus nosacījumus, dalībvalstis, Eiropas iestādes un privātpersonas var vērsties Tiesā vai Vispārējā tiesā ar prasību atcelt tiesību aktu. Ja prasība ir pamatota, tiesību akts tiek atcelts. Attiecīgajai iestādei ir jālabo iespējamais tiesiskā regulējuma trūkums, ko radījusi tiesību akta atcelšana.

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.

Pilns sprieduma teksts tiek publicēts CURIA mājas lapā pasludināšanas dienā.

Kontaktpersona presei: Gite Štadlere [Gitte Stadler] (+352) 4303 3127

Fotogrāfijas saistībā ar spriedumu pasludināšanu ir pieejamas "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

1 :

 Lēmums C(2011) 7279, ar kuru uzņēmumu koncentrācija, kuras rezultātā Microsoft iegūst Skype (Lieta COMP/M.6281 – Microsoft/Skype), atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumu.


Side Bar