Navigation path

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Unionin yleinen tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 156/13

Luxemburgissa 11.12.2013

Tuomio asiassa T-79/12

Cisco Systems Inc. ja Messagenet SpA v. komissio

Microsoftin Skype-hankinta soveltuu sisämarkkinoille

Kyseinen sulautuminen ei rajoita kilpailua kuvaviestinnän suuren yleisön markkinoilla eikä liikeviestinnän markkinoilla

Skype-yhtiö tarjoaa internet-välitteisiä viestintäpalveluja ja -ohjelmistoja, jotka mahdollistavat pikaviestit, äänipuhelut ja kuvaviestinnän.

Microsoft on amerikkalainen yhtiö, jonka toiminta muodostuu lähinnä tietojenkäsittelyohjelmistojen suunnittelusta, kehittämisestä ja myymisestä sekä sellaisten oheispalvelujen tarjoamisesta, joihin kuuluvat internet-välitteiset viestintäohjelmistot ja -palvelut, joita tarjotaan sekä suurelle yleisölle että ammattikäyttäjille.

Microsoft ilmoitti syyskuussa 2011 komissiolle keskittymästä, jolla se suunnitteli hankkivansa määräysvallan Skypessä. Cisco ja Messagenet, jotka ovat yhtiöitä, jotka tarjoavat internet-välitteisiä viestintäpalveluja ja -ohjelmistoja yrityksille ja suurelle yleisölle, esittivät komissiolle huomautuksia, joilla pyrittiin osoittamaan suunnitellun sulautumisen aiheuttamat kilpailunvastaiset vaikutukset. Komissio kuitenkin totesi kyseisen keskittymän1 sisämarkkinoille soveltuvaksi lokakuussa 2011.

Cisco ja Messagenet nostivat tämän jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa kumoamiskanteen komission päätöksestä.

Tänään antamassaan tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että komissio tyytyi tekemään päätöksessään eron suurelle yleisölle suunnatun internet-välitteisen viestinnän (jäljempänä yksityisviestintä) ja yrityksille suunnatun internet-välitteisen viestinnän (jäljempänä liikeviestintä) välillä ottamatta kantaa siihen, oliko yksityisviestinnän ryhmän sisällä yksilöitävä suppeampien viitemarkkinoiden olemassaolo. Se nimittäin totesi, että keskittymä ei aiheuttanut kilpailuongelmia edes suppeimmilla markkinoilla.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tässä yhteydessä, että vaikka Microsoftilla olisi Skypen hankkimisen myötä 80–90 prosentin osuus Microsoftin kehittämällä käyttöjärjestelmällä Windowsilla toimivista PC:istä käsin harjoitetun kuvaviestinnän yksityisviestinnän segmentistä, suuret markkinaosuudet tai korkea keskittymisaste markkinoiden kyseisellä segmentillä eivät osoita markkinavoimaa, joka sallisi Microsoftin estää olennaisesti tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla.

Yksityisviestinnän ala on nimittäin jatkuvasti laajeneva uusi ala, jota luonnehtivat lyhyet innovaatiosyklit ja jolla suuret markkinaosuudet voivat osoittautua katoavaisiksi. Microsoft, jolla on perinteisesti erittäin suuri markkinaosuus PC:ille tarkoitettujen ohjelmistojen markkinoilla, on lisäksi vähemmän läsnä uusilla tietojenkäsittelyalustoilla, joita ovat esimerkiksi tabletit ja älypuhelimet, joiden merkitys ei lakkaa kasvamasta yksityisviestinnän markkinoilla. Mikä tahansa yritys korottaa PC:n käyttäjien viestintäpalvelujen hintoja voisi saada nämä käyttämään vaihtoehtoisia alustoja. Koska palvelut kyseisillä markkinoilla ovat lisäksi tavallisesti maksuttomia, kauppapolitiikka, jolla pyrittäisiin saamaan käyttäjät maksamaan kyseisistä palveluista, voisi saada nämä kääntymään sellaisten muiden palveluntarjoajien puoleen, jotka tarjoavat edelleen palvelujaan maksutta.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa niin ikään, että alustoilla, jotka eivät ole Windowsilla toimivat PC:t, Microsoftin kilpailijoilla on riittävän suuria markkinaosuuksia sellaisten viestintäverkostojen muodostamiseksi, joiden käyttöaste ja houkuttelevuus käyttäjien kannalta ovat ainakin verrattavissa yhdessä tarkasteltujen Skypen ja Microsoftin käyttöasteeseen ja houkuttelevuuteen.

Koska Cisco ja Messagenet eivät osoittaneet, että keskittymä voisi aiheuttaa vahinkoa kilpailulle yksityisviestinnän markkinoilla, unionin yleinen tuomioistuin katsoo tässä tilanteessa, että kyseisillä markkinoilla tarkasteltu sulautuminen on unionin kilpailusääntöjen mukainen.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkää tämän jälkeen Ciscon ja Messagenetin argumentin, jonka mukaan kyseisen keskittymän ansiosta Microsoft voisi varmistaa liikeviestinnän markkinoilla Lync-nimiselle tuotteelleen etuoikeutetun yhteentoimivuuden Skypen ja sen suuren käyttäjäperustan kanssa kilpailijoidensa haitaksi.

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa tästä ensinnäkin, että keskittymä voidaan julistaa sisämarkkinoille soveltumattomaksi vain, jos kilpailun estyminen on sen suora ja välitön seuraus. Lyncin yhteentoimivuuden toteuttaminen Skypen kanssa ja tästä seuraavan uuden tuotteen kaupallinen menestys – joiden ansiosta Microsoft voisi teoriassa rajoittaa kilpailua – riippuvat kuitenkin vielä tietyistä tekijöistä, joiden osalta ei ole varmaa, että ne kaikki voivat toteutua riittävän läheisessä tulevaisuudessa.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa toiseksi, että tiedot tällaisen tuotteen nimenomaisesta hyödystä ja todellisesta kysynnästä ovat edelleen epämääräisiä. Se huomauttaa tästä, että yhdistetystä viestintävälineestä mahdollisesti kiinnostuneet yritykset haluavat ennen kaikkea kommunikoida omien tuotteidensa ja palvelujensa kuluttajien eivätkä Skypen käyttäjien, jotka eivät välttämättä ole niiden tämänhetkisiä tai mahdollisia asiakkaita, kanssa. Skype ei sitä paitsi salli yritysten houkutella aktiivisesti Skypen käyttäjiä, joilla on tavallisesti salanimi ja joihin ei voida ottaa yhteyttä ilman heidän ennalta antamaansa lupaa. Asiakkaat voivat lisäksi edelleen ottaa vapaasti yhteyttä heille tuotteita ja palveluja myyviin yrityksiin käyttämällä Skypeä, joka pysyy tuotteena, jonka sekä yksityiset käyttäjät että ammattikäyttäjät voivat edelleen ladata maksutta, yritysten tarvitsematta hankkia itselleen Lyncin ja Skypen yhdistämiseen perustuvaa tuotetta.

Unionin yleinen tuomioistuin korostaa kolmanneksi, että Lync kilpailee liikeviestinnän markkinoilla muiden suurten toimijoiden kanssa. Näihin kuuluu esimerkiksi Cisco, jolla on yksin suurempi markkinaosuus kuin Microsoftilla. Tämä seikka vähentää huomattavasti Microsoftin kykyä rajoittaa kilpailua kyseisillä markkinoilla.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkää tässä tilanteessa Ciscon ja Messagenetin nostaman kanteen kokonaisuudessaan.

HUOMAUTUS: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta voidaan oikeuskysymysten osalta valittaa unionin tuomioistuimeen kahden kuukauden määräajassa tuomion tiedoksiantamisesta.

HUOMAUTUS: Kumoamiskanteella pyritään tiettyjen sellaisten unionin toimielinten toimien kumoamiseen, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia. Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja yksityiset tahot voivat tietyillä edellytyksillä nostaa kumoamiskanteen unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa. Jos kanne on perusteltu, toimi kumotaan. Kyseessä olevan toimielimen on täytettävä asianomaisen toimen kumoamisesta mahdollisesti syntynyt oikeudellinen tyhjiö.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido unionin yleistä tuomioistuinta.

Tuomion koko teksti julkaistaan Curia-sivustolla tuomion julistamispäivänä.

Lisätietoja: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Kuvia tuomion julistamisesta on saatavilla "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

1 :

Päätös K (2011) 7279, jolla todettiin sisämarkkinoille soveltuvaksi ja Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen mukaiseksi yrityskeskittymätoimi, jolla Microsoftin oli tarkoitus hankkia Skype (asia COMP/M.6281 – Microsoft/Skype)


Side Bar