Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Üldkohus

PRESSITEADE nr 156/13

Luxembourg, 11. detsember 2013

Kohtuotsus (kohtuasi T‑79/12)

Cisco Systems Inc. ja Messagenet SpA vs. komisjon

Skype’i omandamine Microsofti poolt on siseturuga kokkusobiv

Ühinemine ei piira konkurentsi ei tavatarbijatele ega äriklientidele mõeldud videokõnede turul

Äriühing Skype pakub Interneti-side teenuseid ja tarkvara, mis võimaldavad saata kiirsõnumeid ning pidada audio‑ ja videokõnesid.

Microsoft on Ameerika äriühing, kes peamise tegevusalana mõtleb välja, arendab ja turustab infotehnoloogilist tarkvara ning osutab seotud teenuseid, mis hõlmavad Interneti-side tarkvara ja teenuseid nii tavatarbijatele kui äriklientidele.

Microsoft teatas 2011. aasta septembris komisjonile koondumisest, mille raames ta soovis omandada kontrolli Skype’i üle. Äriühingud Cisco ja Messagenet, kellest esimene pakub Interneti-side teenuseid ja tarkvara ettevõtjatele ja teine tavatarbijatele, esitasid komisjonile märkused, millega soovisid tõendada, et kavandatud ühinemine tooks kaasa konkurentsivastased tagajärjed. Sellest hoolimata tunnistas komisjon 2011. aasta oktoobris selle koondumise1 siseturuga kokkusobivaks.

Cisco ja Messagenet esitasid seejärel komisjoni otsuse peale Üldkohtule tühistamishagi.

Täna tehtud kohtuotsuses tõdeb Üldkohus kõigepealt, et komisjon piirdus oma otsuses üksnes tavatarbijatele („erakliendi teenused”) ja ettevõtjatele („ärikliendi teenused”) suunatud Interneti-side teenuste eristamisega, võtmata seisukohta küsimuses, kas erakliendi teenuste turu siseselt oleks tulnud tuvastada kitsamate turgude olemasolu. Nimelt leidis komisjon, et teatatud koondumine ei tekita konkurentsiprobleeme isegi kõige kitsamatel turgudel.

Seda arvestades leiab Üldkohus, et isegi kui Skype’i omandamine võimaldab Microsoftil saada 80–90% suuruse turuosa erakliendi teenuste segmendis, mis vastab Windowsil töötavast personaalarvutist tehtavatele videokõnedele, ei viita Microsofti arendatud kasutussüsteem, turuosad ja koondumise väga kõrge tase turu selles segmendis turujõule, mis võimaldaks Microsoftil tõhusat konkurentsi siseturul märkimisväärselt kahjustada.

Nimelt on erakliendi teenuste sektor hiljuti tekkinud sektor, mis laieneb pidevalt, mida iseloomustavad lühikesed innovatsioonitsüklid ning milles suured turuosad võivad püsima jääda väga lühikeseks ajaks. Lisaks sellele on Microsoft, kellel on traditsiooniliselt suur turuosa personaalarvutitele mõeldud tarkvara turgudel, vähem esindatud uutel infotehnoloogia platvormidel nagu tahvelarvutid ja nutitelefonid, mille olulisus erakliendi teenuste turul üha kasvab. Iga katse tõsta sideteenuste hindu personaalarvutite kasutajatele võib neid ajendada pöörduma alternatiivsete platvormide poole. Pealegi, kuna kõnealusel turul on teenused tavapäraselt tasuta, võib kaubanduspoliitika, mille eesmärk on kasutajatelt tasu küsida, suunata nad teiste pakkujate juurde, kes jätkuvalt pakuvad oma teenuseid tasuta.

Üldkohus tõdeb samuti, et muul kui Windowsil töötaval personaalarvuti platvormil on Microsoftiga konkureerivate ettevõtjate turuosad piisavalt suured, et moodustada suhtlusvõrgustikke, mille kasutamise tase ja atraktiivsus kasutajate seas on vähemalt võrreldav Skype’i ja Microsofti omaga kokku.

Neil asjaoludel ning arvestades seda, et Cisco ja Messagenet ei ole tõendanud, et koondumine võiks kahjustada konkurentsi erakliendi teenuste turul, järeldab Üldkohus, et kõnealuse turu osas on analüüsitud ühinemine liidu konkurentsinormidega kooskõlas.

Seejärel lükkab Üldkohus tagasi Cisco ja Messageneti argumendi, mille kohaselt saab Microsoft tänu sellele koondumisele tagada oma tootele Lync ärikliendi teenuste turul eelistatud ristkasutatavuse Skype’i ja selle suure kasutajaskonnaga, kahjustades seeläbi oma konkurente.

Selles osas meenutab Üldkohus esiteks, et koondumise saab siseturuga kokkusobimatuks tunnistada vaid siis, kui see kahjustab konkurentsi otseselt ja vahetult. Lync’i ja Skype’i ristkasutatavuse saavutamine ja selle tagajärjel tekkiva toote edukas turustamine – mis võiks teoorias võimaldada Microsoftil konkurentsi piirata – sõltuvad aga veel mitmest tegurist, mille puhul ei ole kindel, kas need kõik saaksid esineda piisavalt peatses tulevikus.

Teiseks tõdeb Üldkohus, et sellise toote konkreetsed eelised ja tegelik nõudlus selle järele on ebaselged. Üldkohus märgib sellega seoses, et integreeritud sidevahendist potentsiaalselt huvitatud ettevõtjad soovivad ennekõike suhelda oma toodete ja teenuste tarbijatega, mitte aga Skype’i kasutajatega, kes ei ole tingimata nende praegused või võimalikud kliendid. Pealegi ei ole ettevõtjatel võimalik Skype’i kasutajatele, kes reeglina kasutavad pseudonüüme ja kellega saab ühendust võtta üksnes nende eelneval loal, aktiivselt oma teenuseid pakkuda. Lisaks sellele saavad kliendid alati vabalt Skype’i kaudu – mis on jätkuvalt tasuta allalaaditav toode nii üksikisikutele kui ka ärikasutajatele – võtta ühendust ettevõtjatega, kes neile kaupu ja teenuseid müüvad, ilma et nad peaksid endale hankima Lync’i ja Skype’i liitmisel tekkiva toote.

Kolmandaks rõhutab Üldkohus, et Lync’ile pakuvad ärikliendi teenuste turul konkurentsi teised suured ettevõtjad nagu Cisco, kelle turuosa üksi on suurem kui Microsoftil. See asjaolu vähendab aga märkimisväärselt Microsofti võimet kõnealusel turul konkurentsi takistada.

Neil asjaoludel jätab Üldkohus Cisco ja Messageneti hagi terves ulatuses rahuldamata.

MÄRKUS: Üldkohtu lahendi peale võib kahe kuu jooksul selle teatavakstegemisest esitada Euroopa Kohtule edasikaebuse üksnes õigusküsimustes.

MÄRKUS: Tühistamishagiga taotletakse liidu õigusega vastuolus olevate liidu institutsioonide õigusaktide tühistamist. Teatud tingimustel võivad liikmesriigid, Euroopa institutsioonid ja eraõiguslikud isikud esitada Euroopa Kohtule või Üldkohtule tühistamishagi. Kui hagi on põhjendatud, õigusakt tühistatakse. Asjassepuutuv institutsioon peab täitma õiguslünga, mis õigusakti tühistamisega võib tekkida.

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Üldkohtule siduv.

Otsuse terviktekst avaldatakse CURIA veebileheküljel selle kuulutamise päeval.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler, (+352) 4303 3127

Pildid kohtuotsuse kuulutamisest on kättesaadavad veebileheküljel Europe by Satellite, (+32) 2 2964106

1 :

Otsus K (2011) 7279, millega tunnistatakse siseturu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguga kokkusobivaks ettevõtjate koondumine, mille raames Microsoft omandab Skype’i (juhtum COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar