Navigation path

Left navigation

Additional tools

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 156/13

Λουξεμβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση Τ-79/12

Cisco Systems Inc. και Messagenet SpA κατά Επιτροπής

Η εξαγορά της Skype από τη Microsoft είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά

Η συγχώνευση αυτή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό ούτε όσον αφορά την αγορά βιντεοκλήσεων για το ευρύ κοινό ούτε όσον αφορά την αγορά των επαγγελματικών επικοινωνιών.

Η εταιρία Skype παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό επικοινωνιών μέσω Διαδικτύου που δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων, φωνητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων.

Η Microsoft είναι αμερικανική εταιρία που δραστηριοποιείται ιδίως στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πώληση λογισμικού πληροφορικής και την παροχή συναφών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λογισμικό και υπηρεσίες επικοινωνιών μέσω Διαδικτύου, οι οποίες προσφέρονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε επαγγελματίες χρήστες.

Το Σεπτέμβριο του 2011 η Microsoft κοινοποίησε στην Επιτροπή τη συγκέντρωση με την οποία σκοπούσε στην απόκτηση του ελέγχου της Skype. Η Cisco και η Messagenet, εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες και λογισμικό επικοινωνιών μέσω Διαδικτύου για τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό, αντιστοίχως, υπέβαλαν στην Επιτροπή παρατηρήσεις που σκοπούσαν να αποδείξουν τα αποτελέσματα που θα προξενούσε η σχεδιαζόμενη συγχώνευση σε βάρος του ανταγωνισμού. Τον Οκτώβριο του 2011 η Επιτροπή κήρυξε, ωστόσο, τη συγκέντρωση αυτή1 συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Ακολούθως, η Cisco και η Messagenet άσκησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Επιτροπής.

Με τη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι η Επιτροπή στην απόφασή της προέβη μόνο σε διάκριση μεταξύ των επικοινωνιών μέσω Διαδικτύου για το ευρύ κοινό («επικοινωνίες για το ευρύ κοινό») και των επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις («επαγγελματικές επικοινωνίες»), χωρίς να λάβει θέση επί του ζητήματος αν πρέπει να προσδιοριστεί στο εσωτερικό της κατηγορίας των επικοινωνιών για το ευρύ κοινό η ύπαρξη πιο στενών αγορών αναφοράς. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση δεν θέτει προβλήματα στον ανταγωνισμό, ακόμα και στις στενότερες δυνατές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, ακόμη και αν η εξαγορά της Skype δίνει τη δυνατότητα στη Microsoft να διατηρήσει μερίδιο 80% έως 90% σε ένα τμήμα των επικοινωνιών για το ευρύ κοινό, το οποίο αφορά τις βιντεοκλήσεις από υπολογιστές που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows, ήτοι του λειτουργικού συστήματος που ανέπτυξε η Microsoft, τα μερίδια αγοράς καθώς και ο βαθμός συγκεντρώσεως σε αυτό το τμήμα της αγοράς δεν είναι ενδεικτικά μιας τέτοιας ισχύος στην αγορά που θα έδινε τη δυνατότητα στη Microsoft να βλάψει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Συγκεκριμένα, ο τομέας των επικοινωνιών για το ευρύ κοινό είναι πρόσφατος τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία και χαρακτηρίζεται από σύντομης διάρκειας κύκλους καινοτομίας, στον οποίο το μεγάλο μερίδιο αγοράς μπορεί να αποδειχτεί εφήμερο. Εξάλλου, η Microsoft, ενώ διατηρεί παραδοσιακά ένα πολύ ισχυρό μερίδιο αγοράς στις αγορές λογισμικού για υπολογιστές, έχει μικρότερη παρουσία στις νέες πλατφόρμες πληροφορικής, όπως οι υπολογιστές τύπου ταμπλέτας και τα έξυπνα τηλέφωνα, των οποίων η σημασία βαίνει αυξανόμενη στην αγορά των επικοινωνιών για το ευρύ κοινό. Κάθε απόπειρα αυξήσεως των τιμών των επικοινωνιών για τους χρήστες υπολογιστών θα μπορούσε να τους στρέψει προς εναλλακτικές πλατφόρμες. Άλλωστε, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες στην αγορά αυτή κατά κανόνα προσφέρονταν δωρεάν, μια εμπορική πολιτική που θα σκοπούσε στην επιβολή κάποιου τιμήματος στους χρήστες θα διέτρεχε τον κίνδυνο να τους στρέψει σε άλλους παρόχους που θα εξακολουθούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι, με εξαίρεση τους υπολογιστές που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows, στις υπόλοιπες πλατφόρμες οι ανταγωνιστές της Microsoft διατηρούν μερίδια αγοράς αρκετά σημαντικά, ώστε να αποτελούν δίκτυα επικοινωνίας με βαθμό χρήσεως και ελκυστικότητα για τους χρήστες τουλάχιστον εφάμιλλα αυτών της Skype και της Microsoft από κοινού.

Υπό τις συνθήκες αυτές και λαμβανομένου υπόψη ότι η Cisco και η Messagenet δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι η συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ανταγωνισμό στην αγορά των επικοινωνιών για το ευρύ κοινό, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αγορά, η εξετασθείσα συγχώνευση είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης.

Ακολούθως, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει το επιχείρημα της Cisco και της Messagenet ότι, χάρη στη συγκέντρωση αυτή, η Microsoft θα είχε τη δυνατότητα να επιφυλάξει στο δικό της προϊόν στην αγορά επαγγελματικών επικοινωνιών, το Lync, προνομιακή διαλειτουργικότητα με το Skype και τη μεγάλη βάση χρηστών του, σε βάρος των ανταγωνιστών του.

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει συναφώς, καταρχάς, ότι μια συγκέντρωση μπορεί να κηρυχθεί ασύμβατη με την εσωτερική αγορά, μόνον εφόσον βλάπτει κατά τρόπο άμεσο τον ανταγωνισμό. Η υλοποίηση, όμως, της διαλειτουργικότητας του Lync με το Skype και η επιτυχής θέση στο εμπόριο του νέου προϊόντος που θα προέκυπτε από αυτή – που θα μπορούσαν, θεωρητικά, να δώσουν τη δυνατότητα στη Microsoft να περιορίσει τον ανταγωνισμό – εξαρτώνται ακόμη από σειρά παραγόντων οι οποίοι δεν είναι βέβαιο ότι θα συντρέξουν στο σύνολό τους σε ένα αρκετά προσεχές μέλλον.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι τα ακριβή πλεονεκτήματα και η πραγματική ζήτηση για ένα τέτοιο προϊόν παραμένουν αόριστα. Oι επιχειρήσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για ένα ενιαίο εργαλείο επικοινωνίας επιθυμούν προπάντων να επικοινωνούν με τους καταναλωτές των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών και όχι με τους χρήστες του Skype, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη δικοί τους υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες. Επιπλέον, το Skype δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν ευθέως τους χρήστες του, οι οποίοι χρησιμοποιούν συνήθως ψευδώνυμο και με τους οποίους μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μόνο κατόπιν δικής τους άδειας. Εξάλλου, οι πελάτες θα μπορούν πάντα να επικοινωνούν ελεύθερα μέσω του Skype – το οποίο παραμένει προϊόν που τηλεφορτώνεται δωρεάν τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους επαγγελματίες χρήστες – με τις επιχειρήσεις που τους πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς οι τελευταίες να είναι υποχρεωμένες να προμηθευτούν το προϊόν που θα προκύψει από τη συνένωση Lync και Skype.

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το Lync υφίσταται τον ανταγωνισμό άλλων σημαντικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά επαγγελματικών επικοινωνιών, όπως η Cisco, η οποία από μόνη της κατέχει σημαντικότερο μερίδιο της αγοράς σε σχέση με τη Microsoft. Το γεγονός αυτό, όμως, περιορίζει σημαντικά την ικανότητα της Microsoft να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εν λόγω αγορά.

Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Cisco και της Messagenet στο σύνολό της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Απόφαση (2011) 7279 περί κηρύξεως συμβατής με την εσωτερική αγορά και τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) της συγκεντρώσεως επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση της Skype από τη Microsoft (υπόθεση COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar