Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Ret

PRESSEMEDDELELSE NR. 156/13

Luxembourg, den 11. december 2013

Dom i sag T-79/12

Cisco Systems Inc. og Messagenet SpA mod Kommissionen

Microsofts køb af Skype er foreneligt med det indre marked

Denne fusion begrænser ikke konkurrencen på markedet for videokommunikation for hverken den brede offentlighed eller for virksomheder

Selskabet Skype leverer tjenester og software til kommunikation over internettet, der giver mulighed for at sende øjebliksbeskeder samt stemme- og videokommunikation.

Microsoft er et amerikansk selskab, der udtænker, udvikler og sælger computersoftware og forbundne tjenester, som omfatter software og tjenester til kommunikation over internettet til både den brede offentlighed og virksomheder.

I september 2011 anmeldte Microsoft en fusion til Kommissionen, hvorved selskabet påtænkte at erhverve kontrollen over Skype. Cisco og Messagenet, som er selskaber, der leverer tjenester og software til kommunikation over internettet til henholdsvis virksomheder og den brede offentlighed, fremsatte over for Kommissionen bemærkninger for at godtgøre de konkurrencebegrænsende virkninger, som den planlagte fusion ville medføre. I oktober 2011 erklærede Kommissionen alligevel denne fusion1 forenelig med det indre marked.

Cisco og Messagenet anlagde efterfølgende sag ved Retten med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse.

I sin dom afsagt i dag fastslår Retten først, at Kommissionen i sin afgørelse blot har sondret mellem internetkommunikationstjenester til den brede offentlighed (»privat kommunikation«) og kommunikationstjenester til virksomheder (»erhvervskommunikation«), uden at Kommissionen tog stilling til, om der inden for kategorien, privat kommunikation, skulle identificeres mere snævre referencemarkeder. Kommissionen har nemlig konkluderet, at fusionen end ikke på mere snævre markeder skabte konkurrencemæssige problemer.

Retten finder på denne baggrund, at selv om erhvervelsen af Skype giver Microsoft mulighed for at have en markedsandel på 80-90% på markedet for privat kommunikation, svarende til videokommunikation fra PC’er baseret på Windows, som er et styresystem, der er udviklet af Microsoft, indikerer markedsandelene samt en høj koncentrationsgrad på dette marked ikke en markedsmagt, der giver Microsoft mulighed for på væsentlig vis at hæmme den effektive konkurrence på det indre marked.

Sektoren for privat kommunikation er nemlig en ny sektor under udvidelse, som er kendetegnet ved korte innovationscyklusser, og hvorpå store markedsandele kan vise sig at være kortvarige. Endvidere er Microsoft, der traditionelt har en meget stor markedsandel på markedet for software til PC’er, mindre til stede på de nye digitale platforme, såsom tablets og smartphones, hvis betydning er stigende på markedet for privat kommunikation. Ethvert forsøg på at øge priserne i forhold til PC-brugere kunne tilskynde disse til at vende sig mod alternative platforme. Eftersom tjenesterne på dette marked sædvanligvis er gratis, risikerer en forretningspolitik med henblik på at få brugerne til at betale at vende forbrugerne mod andre leverandører, som fortsat udbyder deres tjenester gratis.

Retten finder endvidere, at de operatører, der konkurrerer med Microsoft, har tilstrækkeligt store markedsandele på andre platforme end windowsbaserede PC’er til at udgøre alternative kommunikationsnetværk, hvis brugergrad og tiltrækningskraft på brugerne i hvert fald kan sammenlignes med Skypes og Microsofts samlet set.

I betragtning heraf og under hensyn til, at Cisco og Messagenet ikke har godtgjort, at fusionen kunne skade konkurrencen på markedet for privat kommunikation, konkluderer Retten for så vidt angår dette marked, at den undersøgte fusion er forenelig med Unionens konkurrenceregler.

Endvidere forkaster Retten Ciscos og Messagenets argument om, at Microsoft markedet for erhvervskommunikation med denne fusion og til skade for sine konkurrenter kunne give sit produkt, Lync, præferentiel interoperabilitet med Skype og med dettes store kundegrundlag.

Retten bemærker i den forbindelse for det første, at en fusion kun kan erklæres uforenelig med det indre marked, hvis den direkte og umiddelbart skader konkurrencen. Gennemførelsen af Lyncs interoperabilitet med Skype og succesen for markedsføringen af det nye produkt skabt herved – som teoretisk set kunne give Microsoft mulighed for at hæmme konkurrencen – afhænger endnu af en række faktorer, som det ikke er sikkert alle kan indtræffe i en tilstrækkelig nær fremtid.

For det andet konkluderer Retten, at de præcise fordele ved og den egentlige efterspørgsel på et sådant produkt er uklare. Retten bemærker i den forbindelse, at virksomheder, som eventuelt er interesserede i et sådant integreret kommunikationsværktøj, først og fremmest ønsker at kommunikere med forbrugerne af deres produkter og tjenester og ikke med skype-brugere, som ikke nødvendigvis er deres aktuelle eller potentielle kunder. Endvidere giver Skype ikke virksomhederne mulighed for at skride aktivt frem over for Skypes brugere, som normalt benytter et pseudonym, og som ikke kan kontaktes uden forudgående tilladelse. Endvidere kan kunderne via Skype – som fortsat er et gratis produkt, der kan downloades af både enkeltpersoner og erhvervsbrugere – frit kontakte de virksomheder, som sælger dem produkter og tjenester, uden at de har behov for at anskaffe sig det produkt, der følger af integrationen af Lync og Skype.

For det tredje fremhæver Retten, at Lync konkurrerer med andre store aktører på markedet for virksomheders kommunikation, såsom Cisco, som i sig selv har en større markedsandel end Microsoft. Denne omstændighed nedsætter på betydelig vis Microsofts evne til at hæmme konkurrencen på markedet.

I betragtning heraf frifinder Retten Kommissionen for Ciscos og Messagenets søgsmål i sin helhed.

BEMÆRKNING: Der kan iværksættes appel, der er begrænset til retsspørgsmål, for Domstolen til prøvelse af Rettens afgørelse inden for to måneder efter forkyndelsen af denne.

BEMÆRKNING: Annullationssøgsmål tilsigter annullation af retsakter vedtaget af EU-institutionerne, som er i strid med EU-retten. Medlemsstater, EU-organer og borgere kan under nærmere bestemte betingelser indbringe sådanne sager for Domstolen eller Retten. Hvis sagsøgeren får medhold, annulleres retsakten. Såfremt annullationen af retsakten indebærer, at der opstår et retligt tomrum, skal dette afhjælpes af vedkommende institution.

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Retten.

Dommen offentliggøres på webstedet CURIA på afsigelsesdagen.

Kontakt i Kontoret for Presse og Information: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Billeder fra domsafsigelsen er tilgængelige via »Europe by Satellite« (+32) 2 2964106

1 :

Afgørelse K(2011) 7279 endelig om at erklære den fusion, der vedrører Microsoft Corporations erhvervelse af kontrollen med Skype Global Sarl, forenelig med det indre marked og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (sag COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar