Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 156/13

Lucemburku dne 11. prosince 2013

Rozsudek ve věci T‑79/12

Cisco Systems Inc. a Messagenet SpA v. Komise

Získání kontroly společnosti Microsoft nad společností Skype je slučitelné s vnitřním trhem

Tato fúze neomezuje hospodářskou soutěž ani na trhu video-komunikací pro širokou veřejnost, ani na trhu podnikových komunikací.

Společnost Skype poskytuje internetové komunikační služby a softwary umožňující instantní zprávy, hlasovou komunikaci a video-komunikaci přes internet.

Microsoft je americká společnost, která především navrhuje, vyvíjí a prodává softwary a poskytuje související služby zahrnující internetové komunikační služby a internetové komunikační softwary pro podniky a širokou veřejnost.

V září 2011 oznámila společnost Microsoft Komisi spojení podniků, kterým hodlala získat kontrolu nad společností Skype. Společnosti Cisco a Messagenet, které poskytují zejména internetové komunikační služby a internetové komunikační softwary pro podniky a širokou veřejnost, předložily Komisi vyjádření, v nichž dokládaly protisoutěžní účinky, které podle nich vyvolá zamýšlené spojení podniků. V říjnu 2011 však Komise prohlásila toto spojení podniků1 za slučitelné s vnitřním trhem.

Společnosti Cisco a Messagenet poté podaly proti rozhodnutí Komise žalobu na neplatnost k Tribunálu.

rozsudku vydaném dnešního dne Tribunál nejprve konstatuje, že Komise ve svém rozhodnutí pouze rozlišila mezi internetovými komunikačními službami určenými široké veřejnosti (dále jen „komunikace pro širokou veřejnost“) a internetovými komunikačními službami určenými podnikům (dále jen „podnikové komunikace“), avšak nezaujala postoj k otázce, zda je třeba uvnitř kategorie komunikací pro širokou veřejnost identifikovat existenci užších referenčních trhů. Měla totiž za to, že dané spojení podniků nevyvolává problémy v oblasti hospodářské soutěže, a to ani na nejužších trzích.

této souvislosti se Tribunál domnívá, že i když získání kontroly nad společností Skype umožňuje společnosti Microsoft mít podíl mezi 80 a 90 % na tržním segmentu komunikací pro širokou veřejnost, jenž odpovídá video-komunikacím uskutečňovaným z PC s operačním systémem Windows vyvinutým společností Microsoft, vysoké podíly na trhu a vysoký stupeň koncentrace na tomto tržním segmentu nevypovídají o tržní síle umožňující společnosti Microsoft významným způsobem bránit účinné hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Odvětví komunikací pro širokou veřejnost je totiž rychle se rozvíjejícím novým odvětvím, které se vyznačuje krátkými inovačními cykly a ve kterém velké podíly na trhu mohou být pomíjivé. Kromě toho společnost Microsoft, jež má tradičně velmi silný podíl na trzích se softwary pro PC, je méně přítomná na nových informačních platformách, jako jsou tablety a chytré telefony, jejichž význam na trhu komunikací pro širokou veřejnost stále roste. Přitom jakýkoliv pokus o zvýšení cen komunikací vůči uživatelům PC by je mohl podněcovat k tomu, aby se obrátili k alternativním platformám. Jelikož jsou služby na tomto trhu obvykle bezplatné, obchodní politika, jejímž cílem by bylo nechat platit uživatele, by navíc mohla odvádět uživatele k jiným poskytovatelům, kteří nadále poskytují služby zdarma.

Tribunál rovněž konstatuje, že co se týče jiných platforem než PC se systémem Windows, mají konkurenční subjekty společnosti Microsoft dostatečně vysoké podíly na trhu k tomu, aby vytvořily komunikační sítě, jejichž užívání a přitažlivost pro uživatele jsou přinejmenším srovnatelné s těmi společností Skype a Microsoft dohromady.

Vzhledem k tomu, že společnosti Cisco a Messagenet neprokázaly, že dané spojení podniků může způsobit újmu soutěžitelům na trhu komunikací pro širokou veřejnost, dospěl Tribunál za těchto podmínek k závěru, že pokud jde o tento trh, je zkoumaná fúze slučitelná s unijními pravidly hospodářské soutěže.

Tribunál dále odmítá argument společností Cisco a Messagenet, podle něhož by díky tomuto spojení podniků mohla společnost Microsoft vyhradit Lyncu, svému produktu na trzích podnikových komunikací, přednostní interoperabilitu se Skypem a s jeho širokou uživatelskou základnou, a to na úkor svých konkurentů.

Tribunál v tomto ohledu zaprvé připomíná, že spojení podniků lze prohlásit za neslučitelné s vnitřním trhem pouze tehdy, je-li významná překážka hospodářské soutěži přímým a okamžitým důsledkem spojení podniků. Uskutečnění interoperability Lyncu se Skypem a obchodní úspěch nového výsledného produktu – což by teoreticky mohlo společnosti Microsoft umožnit, aby omezila hospodářskou soutěž – přitom ještě závisí i na řadě faktorů, o nichž není jisté, že k nim všem může v dostatečně blízké budoucnosti dojít.

Zadruhé Tribunál konstatuje, že přesné výhody takového produktu a skutečná poptávka po něm zůstávají velmi neurčité. Tribunál v tomto ohledu podotýká, že podniky, které případně mají zájem o integrovaný komunikační nástroj, chtějí především komunikovat se spotřebiteli svých produktů a služeb, a nikoli s uživateli Skypu, kteří nejsou nutně jejich stávajícími či potenciálními zákazníky. Navíc Skype podnikům neumožňuje aktivně oslovit své uživatele, kteří obvykle používají pseudonym a lze je kontaktovat jen s jejich předchozím souhlasem. Mimoto zákazníci budou moci stále kontaktovat podniky, které jim prodávají produkty a služby, prostřednictvím Skypu – který si mohou i nadále uživatelé, ať již jde o jednotlivce či podniky, zdarma stáhnout – aniž bude nutné, aby si podnik obstaral produkt vzniklý kombinací Lyncu a Skypu.

Zatřetí Tribunál zdůrazňuje, že Lync čelí soutěži ze strany dalších velkých aktérů na trhu podnikových komunikací, jako je společnost Cisco, která má sama o sobě větší podíl na tomto trhu než společnost Microsoft. Tato okolnost přitom výrazně snižuje schopnost společnosti Microsoft narušit hospodářskou soutěž na tomto trhu.

Za těchto okolností Tribunál žalobu společností Cisco a Messagenet v plném rozsahu zamítl.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Rozhodnutí C(2011) 7279, kterým se prohlašuje spojení podniků, jehož cílem je získání kontroly společnosti Microsoft nad společností Skype, za slučitelné s vnitřním trhem a s Dohodou o evropském hospodářském prostoru (EHP) (věc COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar