Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU PL HR

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 146/13

V Luxemburgu 12. novembra 2013

Rozsudok vo veci T‑499/10

MOL Magyar Olaj‑ és Gázipari Nyrt./Komisia

Všeobecný súd zrušuje rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci, ktorú Maďarsko poskytlo ropnej spoločnosti MOL

Neexistuje dôkaz o tom, že táto spoločnosť bola zvýhodnená v porovnaní s jej konkurentmi, pokiaľ ide o platenie poplatkov za ťažbu

MOL je maďarská ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá ťaží uhľovodíky okrem iného v Maďarsku.

Podľa maďarského banského zákona musia ťažobné spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na ťažbu, platiť štátu banský poplatok za ťažbu uhľovodíkov, teda ropy a zemného plynu. Až do roku 2008 bola sadzba poplatku stanovená v zásade na 12 % z hodnoty vyťaženého množstva nerastov.

V septembri 2005 MOL požiadala o predĺženie ťažobných práv k dvanástim uhľovodíkovým poliam, na ktoré bolo udelené povolenie, ale ťažba na nich ešte nezačala. Dohodou podpísanou v decembri 2005 MOL a maďarský štát predĺžili o päť rokov lehotu na začatie ťažby na týchto dvanástich poliach a stanovili poplatok za predĺženie, ktorého suma mala byť podľa banského zákona vyššia než suma základného poplatku, na každý z piatich rokov v sadzbe medzi 12,24 % a 12,6 %. Okrem toho účastníci dohody predĺžili na pätnásť rokov uplatňovanie tohto poplatku na všetky polia spoločnosti MOL, ktoré už boli uvedené do prevádzky na základe povolenia, teda 44 uhľovodíkových polí a 93 polí zemného plynu, čo voči nim predstavuje zvýšený poplatok za ťažbu. Navyše dohoda stanovila úhradu jednorazovej platby 20 miliárd maďarských forintov (asi 68 miliónov eur).

V roku 2007 bol banský zákon zmenený a sadzba poplatku za ťažbu sa zvýšila v zásade na 30 % s účinnosťou od 8. januára 2008. Toto zvýšenie sa však neuplatnilo na polia spoločnosti MOL, ktoré naďalej podliehali sadzbám stanoveným v dohode z roku 2005.

V júni 2010 Komisia prijala rozhodnutie1, podľa ktorého stanovenie poplatku za ťažbu v dohode z roku 2005 voči spoločnosti MOL kombinované so zvýšením poplatku za ťažbu, ktorý sa uplatňuje voči jej konkurentom, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom. V dôsledku toho Komisia nariadila Maďarsku, aby vymáhalo od spoločnosti MOL túto pomoc, ktorej výška predstavuje 28 444,7 milióna forintov (asi 96,6 milióna eur) za rok 2008 a 1 942,1 milióna forintov (asi 6,6 milióna eur) za rok 2009.

MOL podala na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu Komisie.

Vo svojom rozsudku Všeobecný súd predovšetkým konštatuje, že banský zákon umožňuje každej spoločnosti z tohto odvetvia požiadať o predĺženie svojich ťažobných práv na jednom alebo viacerých poliach alebo ložiskách, ktoré neuviedla do prevádzky v lehote piatich rokov od vydania povolenia. V tomto kontexte Všeobecný súd spresňuje, že okolnosť, že MOL bola jedinou spoločnosťou, ktorá v skutočnosti uzatvorila dohodu o predĺžení ťažobného práva v odvetví uhľovodíkov, tento záver nevyvracia. Túto okolnosť totiž možno vysvetliť chýbajúcim záujmom zo strany ostatných subjektov, a teda neexistenciou žiadosti o predĺženie, alebo nedosiahnutím dohody medzi účastníkmi o sadzbách poplatku za predĺženie. Keďže kritériá stanovené banským zákonom na uzatvorenie dohody o predĺžení ťažobného práva boli objektívne a uplatniteľné na každý subjekt s potenciálnym záujmom, ktorý by ich spĺňal, uzatvorenie dohody z roku 2005 na základe tohto zákona nezvýhodnilo spoločnosť MOL v porovnaní s jej konkurentmi.

Rovnako skutočnosť, že maďarské orgány disponujú mierou voľnej úvahy pri určení sadzby poplatku za predĺženie, neznamená, že určití podnikatelia by z nej mohli získať konkurenčnú výhodu. Taká miera voľnej úvahy totiž môže byť odôvodnená rozličnými faktormi, akými sú počet polí, pri ktorých došlo k predĺženiu, a ich odhadovaný význam v porovnaní s poľami, ktoré už boli uvedené do prevádzky. Miera voľnej úvahy priznaná banským zákonom teda správnym orgánom umožňuje zachovať rovnosť zaobchádzania so subjektmi podľa toho, či sa nachádzajú v porovnateľnej alebo odlišnej situácii, tým, že prispôsobia svoje návrhy poplatkov okolnostiam každej podanej žiadosti o predĺženie.

Nie je teda nelogické, že sadzba poplatku za predĺženie a prípadne zvýšeného poplatku za ťažbu, ktorá sa uplatní na polia, ktorých dátum uvedenia do prevádzky je predĺžený, i na polia, ktoré už boli uvedené do prevádzky, je vyššia, keď počet polí, pri ktorých došlo k predĺženiu, je vysoký v porovnaní s počtom polí, ktoré už boli uvedené do prevádzky. Takisto môže byť sadzba nižšia, keď ako v prejednávanej veci počet polí, pri ktorých došlo k predĺženiu, zodpovedá malej časti prevádzkovaných polí. V tomto ohľade však Všeobecný súd uvádza, že Komisia nepreskúmala tento relevantný aspekt dohody z roku 2005.

Všeobecný súd takisto konštatuje, že v Maďarsku existujú iné dohody o predĺžení uzatvorené v odvetví pevných nerastov, ktoré bolo treba zohľadniť pri posúdení dohody z roku 2005. Komisia však tieto dohody nezohľadnila.

Navyše Všeobecný súd poznamenáva, že k zvýšeniu poplatkov na základe novelizovaného banského zákona došlo v kontexte nárastu svetových cien ropy, čo znamená nezávisle od uzatvorenia dohody z roku 2005.

Za týchto okolností Všeobecný súd rozhodol, že analýza Komisie nepreukázala, že dohoda z roku 2005 poskytla spoločnosti MOL hospodárske výhody na úkor jej konkurentov, a preto zrušil rozhodnutie Komisie.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozhodnutie 2011/88/EÚ o štátnej pomoci C 1/09 (ex NN 69/08), ktorú Maďarsko poskytlo spoločnosti MOL Nyrt. (Ú. v. EÚ L 34, 2011, s. 55).


Side Bar