Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU PL SK

Mediji i informiranje

Opći sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 146/13

U Luxembourgu, 12. studenog 2013.

Presuda u predmetu T-499/10

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Komisija

Opći sud poništava Odluku Komisije o odobrenoj državnoj potpori Mađarske naftnom društvu MOL

Nema elemenata koji ukazuju da je to društvo stavljeno u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente što se tiče plaćanja rudarskih naknada

MOL je mađarsko naftno i plinsko društvo koje pridobiva ugljikovodike, između ostalog, u Mađarskoj.

Na temelju mađarskog Zakona o rudarstvu, rudarska društva koja posjeduju dozvolu za eksploataciju moraju plaćati državi rudarsku naknadu za pridobivanje ugljikovodika, sirove nafte i prirodnog plina. Do 2008., stopa naknade je bila utvrđena, u načelu, u visini od 12% od vrijednosti količine pridobivenih minerala.

U rujnu 2005. MOL je zatražio produženje svojih rudarskih prava koja se odnose na dvanaest nalazišta ugljikovodika koji su predmet dozvole za eksploataciju i čija eksploatacija još nije započela. Ugovorom potpisanim u prosincu 2005. MOL i mađarska država produžili su za pet godina krajnji datum za početak eksploatacije tih dvanaest nalazišta te su utvrdili naknadu za produženje čiji je iznos trebao biti viši, na temelju Zakona o rudarstvu, od iznosa temeljne naknade, za svaku od pet godina sa stopama između 12,24 i 12,6%. Nadalje, stranke su ugovorile za razdoblje od petnaest godina primjenu te naknade za sva već eksploatirana MOL-ova nalazišta u okviru dozvole za eksploataciju, tj. 44 nalazišta ugljikovodika i 93 nalazišta plina, što prema njihovom shvaćanju predstavlja uvećanu rudarsku naknadu. Također, ugovor je predvidio plaćanje izvanredne naknade od 20 milijardi mađarskih forinti (blizu 68 milijuna eura).

Zakon o rudarstvu je izmijenjen 2007. te je stopa rudarske naknade povećana, u načelu, na 30% s učinkom od 8. siječnja 2008. Međutim, to povećanje se nije primjenjivalo na MOL-ova nalazišta koja su ostala podvrgnuta stopama utvrđenim u ugovoru iz 2005.

U lipnju 2010. Komisija je donijela Odluku1 kojom je utvrdila da je utvrđenje rudarske naknade u pogledu MOL-a u ugovoru iz 2005., zajedno s povećanjem rudarske naknade primjenjive na njegove konkurente, predstavljalo državnu potporu nespojivu sa zajedničkim tržištem. Posljedično, Komisija je pozvala Mađarsku da od MOL-a izvrši povrat te potpore čiji je iznos bio 28.444,7 milijuna forinti (blizu 96,6 milijuna eura) za 2008. i 1.942,1 milijun forinti (blizu 6,6 milijuna eura) za 2009.

MOL je Općem sudu podnio tužbu za poništenje Odluke Komisije.

Opći sud je svojom presudom utvrdio, kao prvo, da je Zakon o rudarstvu svakom poduzetniku u tom sektoru omogućavao traženje produženja svojih rudarskih prava na jednom ili više nalazišta koja još nisu stavljena u eksploataciju u roku od pet godina računavši od izdavanja dozvole za eksploataciju. U tom kontekstu Opći sud navodi da okolnost što je MOL bio jedini poduzetnik koji je u stvarnosti zaključio ugovor o produženju u sektoru ugljikovodika ne kompromitira taj zaključak. Naime, ta se okolnost može objasniti odsutnošću interesa na strani drugih subjekata te dakle odsutnošću zahtjeva za produženjem, ili odsutnošću dogovora između stranaka o stopama naknade za produženje. S obzirom na to da su kriteriji utvrđeni Zakonom o rudarstvu za zaključenje ugovora o produženju bili objektivni i primjenjivi na svakog potencijalno zainteresiranog subjekta koji bi ih ispunjavao, zaključenje ugovora iz 2005. na temelju tog zakona nije stavljao MOL u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente.

Također, činjenica da mađarske vlasti raspolažu marginom prosudbe za utvrđivanje stope naknade za produženje ne znači da bi određeni poduzetnici iz toga mogli vući konkurentsku prednost. Naime, takva margina prosudbe može se opravdati različitim faktorima kao što je broj nalazišta na koja se odnosi produženje i njihova procijenjena važnost u odnosu na nalazišta koja se već eksploatiraju. Margina prosudbe dodijeljena Zakonom o rudarstvu omogućava upravi očuvati jednak tretman subjekata ovisno o tome nalaze li se u usporedivim ili različitim situacijama, prilagođavajući svoje prijedloge naknada karakteristikama svakog podnesenog zahtjeva za produženje.

Stoga, logično je da su stopa naknade za produženje i, ako je primjenjivo, stopa uvećane rudarske naknade – koje se odgovarajuće primjenjuju na nalazišta čiji je datum početka eksploatacije produžen i na nalazišta koja su već u eksploataciji – povišene kada je broj nalazišta na koja se odnosi produženje značajan u odnosu na broj nalazišta koja su već u eksploataciji. Također, stopa može biti niža kada, kao što je predmetni slučaj, broj nalazišta na koja se odnosi produženje predstavlja mali dio nalazišta koja se eksploatiraju. Ipak, u tom pogledu Opći sud smatra da Komisija nije ispitala taj bitan aspekt ugovora iz 2005.

Opći sud je također utvrdio da postoje drugi ugovori o produženju koji su zaključeni u Mađarskoj u sektoru čvrstih minerala koje je trebalo uzeti u obzir prilikom procjene ugovora iz 2005. Međutim, Komisija nije uzela u obzir te ugovore.

Osim toga, Opći sud je naveo da se povećanje naknada na temelju izmijenjenog Zakona o rudarstvu dogodilo u kontekstu povećanja svjetskih cijena sirove nafte, tj. neovisno o zaključenju ugovora iz 2005.

U tim okolnostima, Opći sud je presudio da analiza Komisije ne omogućava utvrditi da je ugovor iz 2005. dodijelio MOL-u gospodarsku prednost na štetu njegovih konkurenata te stoga poništava Odluku Komisije.

NAPOMENA: Žalba koja se odnosi isključivo na pravna pitanja može se podnijeti Sudu protiv odluke Općeg suda u roku od dva mjeseca od obavijesti o odluci.

NAPOMENA: Tužba za poništenje služi za poništenje akata institucija Unije koji su protivni pravu Unije. Pod određenim uvjetima države članice, europske institucije i pojedinci mogu podnijeti tužbu za poništenje Sudu ili Općem sudu. Ukoliko je tužba osnovana, akt će se poništiti. Dotična institucija mora popuniti eventualnu pravnu prazninu nastalu poništenjem akta.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Opći sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Dimana Todorova (+352) 4303 3708

1 :

Odluka Europske komisije 2011/88/EU o državnoj potpori C1/09 (prijašnji NN69/08) koju je Mađarska odobrila MOL Nyrt.-u (SL 2011., L 34 str. 55.).


Side Bar