Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL HU PL SK HR

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 146/13

Lucemburku dne 12. listopadu 2013

Rozsudek ve věci T‑499/10

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt v. Komise

Tribunál ruší rozhodnutí Komise týkající se státní podpory, kterou Maďarsko poskytlo ropné společnosti MOL

Nic neprokazuje, že by s touto společností bylo z hlediska odvádění poplatků za těžbu zacházeno příznivěji než s jejími konkurenty.

MOL je maďarská ropná a plynárenská společnost, která zejména v Maďarsku těží uhlovodíky.

Podle maďarského horního zákona jsou těžařské podniky, kterým bylo vydáno povolení k těžbě, povinny odvádět státu poplatek za těžbu uhlovodíků, ropy a zemního plynu. Do roku 2008 byla sazba tohoto poplatku stanovena v zásadě na 12 % z hodnoty vytěžených surovin.

V září 2005 požádala MOL o prodloužení svých těžebních práv k dvanácti nalezištím uhlovodíků, na něž bylo vydáno povolení k těžbě, ale těžba na nich nebyla ještě zahájena. Smlouva, kterou MOL v prosinci 2005 uzavřela s maďarským státem, posunula nejzazší datum pro zahájení těžby na těchto dvanácti nalezištích o pět let a pro každý z těchto pěti roků stanovila poplatek za prodloužení – jehož sazba musela být podle horního zákona vyšší než sazba základního poplatku – v sazbě mezi 12,24 % a 12,6 %. Smluvní strany dále stanovily, že se tento poplatek po dobu patnácti let bude vztahovat na všechna naleziště společnosti MOL, na kterých již probíhá těžba v režimu povolení, tedy na 44 nalezišť uhlovodíků a na 93 nalezišť zemního plynu, což znamenalo navýšení poplatku za těžbu na těchto nalezištích. Smlouva stanovila též povinnost odvést jednorázový poplatek ve výši 20 miliard maďarských forintů (přibližně 68 milionů eur).

roce 2007 byl horní zákon změněn a s účinností od 8. ledna 2008 byla sazba poplatku za těžbu zvýšena v zásadě na 30 %. Toto zvýšení se však nevztahovalo na naleziště společnosti MOL, která nadále podléhala poplatkům v sazbě stanovené smlouvou z roku 2005.

červnu 2010 přijala Komise rozhodnutí1, kterým shledala, že stanovení poplatku za těžbu pro společnost MOL smlouvou z roku 2005 ve spojení se zvýšením poplatku za těžbu pro její konkurenty představuje státní podporu neslučitelnou se společným trhem. Komise proto vyzvala Maďarsko, aby zajistilo, že společnost MOL vrátí tuto podporu, jejíž výše dosáhla 28 444,7 milionů forintů (přibližně 96,6 milionů eur) v roce 2008 a 1 942,1 milionů forintů (přibližně 6,6 milionů eur) v roce 2009.

MOL podala k Tribunálu žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise.

Tribunál v rozsudku nejprve konstatuje, že podle horního zákona může každý podnik z tohoto odvětví požádat o prodloužení svých těžebních práv k jednomu nebo více nalezištím, na nichž těžba nebyla zahájena ve lhůtě pěti let od vydání povolení k těžbě. V této souvislosti poukazuje Tribunál na to, že okolnost, že MOL byla jediným podnikem, který smlouvu o prodloužení v odvětví uhlovodíků skutečně uzavřel, na tomto závěru nic nemění. Tuto skutečnost lze totiž vysvětlit nezájmem ostatních subjektů, a tedy nepodáním žádostí o prodloužení, nebo nedosažením dohody stran ohledně sazeb poplatku za prodloužení. Vzhledem k tomu, že kritéria, která horní zákon stanoví pro uzavření smlouvy o prodloužení, jsou objektivní a vztahují se na každý subjekt, který by potenciálně mohl mít zájem a který tato kritéria splní, nezvýhodnilo uzavření smlouvy z roku 2005 na základě tohoto zákona společnost MOL vůči jejím konkurentům.

Dále skutečnost, že maďarské orgány disponují při stanovování sazby poplatku za prodloužení prostorem pro uvážení, neznamená, že by z něj mohly některé podniky získat konkurenční výhodu. Tento prostor pro uvážení lze totiž odůvodnit několika faktory, jako například počtem nalezišť, pro která bylo povolení prodlouženo, nebo jejich odhadovaným významem ve srovnání s nalezišti, na nichž těžba již probíhá. Správní orgán tak s využitím prostoru pro uvážení, který mu přiznává horní zákon, může tím, že přizpůsobí své návrhy na výši poplatků charakteristikám jednotlivých podaných žádostí o prodloužení, zachovat rovné zacházení se subjekty podle toho, zda se nacházejí ve srovnatelné či v odlišné situaci.

Pak není nelogické, aby sazba poplatku za prodloužení, která se vztahuje na naleziště, u nichž došlo k odložení data zahájení těžby, a případně i sazba navýšeného poplatku za těžbu, která se vztahuje na naleziště, na nichž těžba již probíhá, byla vyšší tehdy, je-li počet nalezišť, u nichž bylo povolení prodlouženo, vysoký ve srovnání s počtem nalezišť, na nichž těžba již probíhá. Obdobně může být tato sazba nižší tehdy, představuje-li počet nalezišť, u nichž bylo povolení prodlouženo – jako je tomu v projednávaném případě – jen malý podíl z počtu nalezišť, na nichž těžba již probíhá. V této souvislosti Tribunál podotýká, že Komise se tímto relevantním aspektem smlouvy z roku 2005 nezabývala.

Tribunál také konstatuje, že v Maďarsku byly v odvětví pevných nerostných surovin uzavřeny další smlouvy o prodloužení, které měly být při posuzování smlouvy z roku 2005 zohledněny. Komise však tyto smlouvy nezohlednila.

Tribunál poznamenává, že ke zvýšení poplatků podle horního zákona v pozměněném znění došlo v kontextu celosvětového zdražování ropy, a tedy nezávisle na uzavření smlouvy z roku 2005.

Za těchto okolností Tribunál shledává, že na základě posouzení, které provedla Komise, nelze prokázat, že by smlouva z roku 2005 ekonomicky zvýhodňovala společnost MOL na úkor jejích konkurentů, a rozhodnutí Komise proto zrušuje.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozhodnutí 2011/88/EU o státní podpoře C 1/09 (ex NN 69/08), kterou Maďarsko poskytlo podniku MOL Nyrt. (Úř. věst. 2011, L 34, s. 55).


Side Bar