Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL CS HU PL SL BG RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 13/13

v Luxemburgu 7. februára 2013

Rozsudok vo veci C‑68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa, a. s.

Kartel, ktorého cieľom je vylúčenie konkurenta, ktorý pôsobí na trhu hoci aj nelegálne, je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže

Pravidlá hospodárskej súťaže chránia nie len tohto konkurenta, ale aj štruktúru trhu a tým aj samotnú hospodársku súťaž

roku 2009 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozhodol, že tri významné banky, a to Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka, a.s., a Všeobecná úverová banka, a.s., porušili pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže. Tieto banky sa dohodli, že koordinovane vypovedia zmluvy o bežných účtoch českej spoločnosti AKCENTA CZ, a.s., a že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Spoločnosť AKCENTA CZ, a.s., je nebankový subjekt poskytujúci služby bezhotovostných devízových operácií1. Z tohto dôvodu táto spoločnosť potrebovala bežné účty v bankách, aby mohla vykonávať svoju činnosť zahŕňajúcu prevody cudzích mien zo zahraničia a do zahraničia, ktorú vykonávala aj pre klientov v Slovenskej republike. Podľa Protimonopolného úradu tieto tri dotknuté banky postupovali spoločne, pretože boli znepokojené poklesom svojich ziskov v dôsledku aktivít spoločnosti AKCENTA CZ, a.s., ktorú považovali za svojho konkurenta poskytujúceho služby ich zákazníkom.

Protimonopolný úrad uložil za porušenie práva hospodárskej súťaže peňažnú pokutu Československej obchodnej banke, a.s., vo výške 3 183 427 eur, Slovenskej sporiteľni, a.s., vo výške 3 197 912 eur a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vo výške 3 810 461 eur.

Jedna z týchto bánk, a to Slovenská sporiteľňa, a.s., napadla rozhodnutie, ktorým jej slovenský úrad uložil pokutu. Táto banka tvrdí, že neporušila pravidlá hospodárskej súťaže, lebo spoločnosť AKCENTA CZ, a.s., nemohla byť považovaná za jej konkurenta. Podľa Slovenskej sporiteľne, a.s., vzhľadom na to, že český podnik nebol držiteľom povolenia, ktoré vyžadoval slovenský zákon na výkon jej aktivít, pôsobil na slovenskom trhu nelegálne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodujúci vo veci kladie Súdnemu dvoru otázku, či je na posúdenie kartelu právne významná skutočnosť, ak súťažiteľ dotknutý kartelovou dohodou pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia kartelovej dohody nelegálne.

Súdny dvor vo svojom rozsudku pripomína, že pokiaľ cieľom dohody je vylúčenie, obmedzenie alebo skreslenie hospodárskej súťaže na účely preukázania jej nelegálneho charakteru, je nadbytočné zohľadniť konkrétne účinky tejto dohody. Súdny dvor tiež spresňuje, že cieľom pravidiel hospodárskej súťaže Únie je nie len ochrana záujmov účastníkov hospodárskej súťaže alebo spotrebiteľov, ale aj ochrana štruktúry trhu a tým hospodárskej súťaže ako takej.

danej veci Súdny dvor konštatuje, že cieľom predmetného kartelu bolo obmedzenie hospodárskej súťaže. Preto skutočnosť, že AKCENTA CZ, a.s., údajne pôsobila na slovenskom trhu nelegálne, nemá vplyv na určenie toho, či podmienky na vyslovenie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže boli splnené. Súdny dvor zdôrazňuje, že zabezpečovanie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže prináleží orgánom verejnej moci a nie podnikom alebo združeniam súkromných podnikov.

Okrem toho Súdny dvor uviedol, že Slovenská sporiteľňa, a.s., sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za kartel tým, že jej zamestnanec, ktorý sa zúčastnil na stretnutí, na ktorom bola uzatvorená protisúťažná dohoda, nedostal poverenie. V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína, že účasť na zakázaných karteloch sa často utajuje a nepodlieha formálnym pravidlám. Je preto veľmi zriedkavé, aby sa zástupca podniku zúčastnil na stretnutí s poverením na protiprávne konanie.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Operace spočívající v převodu deviz prostřednictvím devizových účtů.


Side Bar