Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS HU PL SK SL BG RO

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 13/13

Λουξεμβούργο, 7 Φεβρουαρίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση C-68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky κατά Slovenská sporiteľňa a.s.

Είναι αντίθετη προς τους κανόνες περί ανταγωνισμού σύμπραξη αποσκοπούσα στον αποκλεισμό ανταγωνιστή, ακόμη και αν αυτός λειτουργεί παρανόμως στην αγορά

Οι κανόνες περί ανταγωνισμού αποσκοπούν στην προστασία όχι μόνον του ανταγωνιστή αυτού, αλλά επίσης και της διαθρώσεως της αγοράς και, κατ' επέκταση, του ανταγωνισμού αυτού καθ’ εαυτόν

Το 2009, η αρμόδια επί του ανταγωνισμού Αρχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαπίστωσε ότι τρεις σημαντικές σλοβακικές τράπεζες –ήτοι οι Slovenská sporiteľňa a.s., Československá obchodná banka και Všeobecná úverová banka–, είχαν παραβεί τους κανόνες περί ανταγωνισμού της Ένωσης. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να καταγγείλουν συντονισμένα τις συμβάσεις σχετικά με τους τρεχούμενους λογαριασμούς της τσεχικής εταιρίας Akcenta CZ και να μη συνάψουν πλέον νέες συμβάσεις με την εταιρία αυτή. Η τελευταία αυτή είναι μη τραπεζικό ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες συνιστάμενες σε πράξεις συναλλάγματος σε λογιστική μορφή 1. Χρειάζεται συνεπώς τρεχούμενους λογαριασμούς σε τράπεζες για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά συναλλάγματος από και προς την αλλοδαπή, μεταξύ άλλων και για τους πελάτες της στη Σλοβακία. Κατά την αρμόδια επί του ανταγωνισμού Αρχή, οι τρεις τράπεζες, ήλθαν σε συνεννόηση μεταξύ τους λόγω της δυσαρέσκειά τους σχετικά με τη μείωση των κερδών τους που οφειλόταν στη δραστηριότητα της εταιρίας Akcenta, η οποία εθεωρείτο ανταγωνιστής παρέχων υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Η σλοβακική αρχή επέβαλε πρόστιμα στην Československá obchodná banka a.s. (3 183 427 ευρώ), στη Slovenská sporitel’ňa (3 197 912 ευρώ), και στη Všeobecná úverová banka a.s. (3 810 461 ευρώ) για παραβίαση του δικαίου περί ανταγωνισμού.

Μία από τις τράπεζες, η Slovenská sporiteľňa, προσέβαλε την απόφαση της εθνικής αυτής αρχής, με την οποία της επιβλήθηκε το πρόστιμο. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι δεν παρέβη τους κανόνες περί ανταγωνισμού, καθόσον η Akcenta δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστής της. Συγκεκριμένα, κατά την τράπεζα αυτή, η τσεχική επιχείρηση, δεδομένου ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη από το σλοβακικό δίκαιο άδεια για να ασκεί τη δραστηριότητά της, λειτουργούσε παρανόμως στη σλοβακική αγορά.

Το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας), που επιλήφθηκε της διαφοράς, ερωτά το Δικαστήριο αν το γεγονός ότι ανταγωνιστής που θίγεται από σύμπραξη λειτουργεί παρανόμως στην αγορά είναι νομικώς σημαντικό για την εκτίμηση της συμπράξεως.

Στην σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, οσάκις ο σκοπός συμφωνίας είναι να περιορίσει, να εμποδίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, δεν χρειάζεται πλέον να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της επί του ανταγωνισμού προκειμένου να αποδειχθεί ο παράνομος χαρακτήρας της συμφωνίας αυτής. Το Δικαστήριο διευκρινίζει, επίσης, ότι οι περί ανταγωνισμού κανόνες της Ένωσης αποσκοπούν στην προστασία όχι αποκλειστικά των συμφερόντων των ανταγωνιστών ή των καταναλωτών, αλλά και της διαθρώσεως της αγοράς και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, του ανταγωνισμού αυτού καθ’ εαυτόν.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επίμαχη σύμπραξη αποσκοπούσε ειδικώς στον περιορισμό του ανταγωνισμού. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Akcenta φέρεται να λειτουργούσε παρανόμως στη σλοβακική αγορά δεν επηρεάζει τον καθορισμό του αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να στοιχειοθετηθεί παράβαση των κανόνων περί ανταγωνισμού. Περαιτέρω, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στις δημόσιες αρχές –και όχι στις επιχειρήσεις ή στις ενώσεις επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα– να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Επιπλέον, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η τράπεζα Slovenská sporitel’ňa δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη δική της ευθύνη όσον αφορά τη σύμπραξη για τον λόγο ότι ο υπάλληλός της, που μετέσχε στη σύσκεψη κατά την οποία συνήφθη η επιζήμια για τον ανταγωνισμό συμφωνία, δεν είχε λάβει σχετική εντολή. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, ότι η συμμετοχή σε παράνομες συμπράξεις αποτελεί τις περισσότερες φορές λαθραία δραστηριότητα η οποία δεν υπόκειται σε τυπικούς κανόνες. Είναι συνεπώς σπάνιο ο εκπρόσωπος επιχειρήσεως να μετέχει σε σύσκεψη εφοδιασμένος με εντολή προς τέλεση παραβάσεως.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

1 :

Πράξεις μετατροπής με εγγραφή σε λογαριασμό συναλλάγματος.


Side Bar