Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL HU PL SK SL BG RO

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 13/13

Lucemburku dne 7. února 2013

Rozsudek ve věci C‑68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v. Slovenská sporiteľňa a.s.

Kartelová dohoda, jejímž cílem je vyloučení konkurenta, je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže i tehdy, pokud tento konkurent působí na trhu protiprávně

Cílem pravidel hospodářské soutěže je totiž chránit nejen tohoto konkurenta, nýbrž také strukturu trhu, a tím i hospodářskou soutěž jako takovou.

roce 2009 Orgán pro hospodářskou soutěž Slovenské republiky zjistil, že tři významné slovenské banky, a sice Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka a Všeobecná úverová banka, porušily unijní pravidla hospodářské soutěže. Rozhodly se totiž koordinovaně vypovědět smlouvy o běžných účtech podniku usazenému v České republice Akcenta CZ a s touto společností neuzavřít nové smlouvy. Tato společnost je nebankovní institucí, která poskytuje služby bezhotovostních devizových operací1. Potřebuje tedy mít otevřené běžné účty u bank k tomu, aby mohla vykonávat své činnosti spočívající v převodu deviz ze zahraničí a do zahraničí, a to i pro své klienty na Slovensku. Podle orgánu pro hospodářskou soutěž tyto tři banky spolu jednaly, jelikož nebyly spokojené s poklesem zisků vyplývajícím z činnosti společnosti Akcenta, kterou považovaly za konkurentku poskytující služby jejich klientům.

Slovenský orgán uložil pokutu Československé obchodní bance a.s. (ve výši 3 183 427 eur), Slovenské sporitel’ně (ve výši 3 197 912 eur) a Všeobecné úverové bance a.s. (ve výši 3 810 461 eur) za porušení práva hospodářské soutěže.

Jedna z bank, a sice Slovenská sporiteľňa, žalobou napadla rozhodnutí tohoto vnitrostátního orgánu, kterým jí byla uložena pokuta. Banka tvrdí, že neporušila pravidla hospodářské soutěže, jelikož Akcenta nemůže být považována za její konkurentku. Podle banky totiž podnik usazený v České republice, který nemá devizovou licenci vyžadovanou slovenským právem, působí na slovenském trhu protiprávně.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Nejvyšší soud Slovenské republiky), kterému byl spor předložen, se táže Soudního dvora, zda je skutečnost, že soutěžitel dotčený kartelovou dohodou působí na trhu protiprávně, právně relevantní pro posouzení kartelové dohody.

Soudní dvůr ve svém rozsudku připomíná, že pokud je účelem dohody vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, není již nutné zohledňovat konkrétní důsledky dohody na hospodářskou soutěž ke konstatování jejího protiprávního charakteru. Soudní dvůr rovněž uvedl, že cílem unijních pravidel hospodářské soutěže je chránit nejen hospodářské zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů, nýbrž také strukturu trhu, a tím hospodářskou soutěž jako takovou.

Soudní dvůr v projednávaném případě konstatuje, že cílem dotčené dohody bylo zvláště omezení hospodářské soutěže. Skutečnost, že Akcenta působila na slovenském trhu údajně protiprávně, proto nemá dopad na určení toho, zda byly podmínky pro porušení pravidel hospodářské soutěže splněny. Soudní dvůr kromě toho zdůrazňuje, že je na veřejnoprávních orgánech, nikoliv na podnicích nebo soukromých sdruženích podniků, aby zajistily dodržování pravidel hospodářské soutěže.

Soudní dvůr kromě toho uvádí, že banka Slovenská sporitel’ňa nemůže být zproštěna odpovědnosti za kartelovou dohodu z důvodu, že její zaměstnanec, který se účastnil schůzky, na níž byla uzavřena protisoutěžní dohoda, neměl zplnomocnění. Soudní dvůr v tomto kontextu připomíná, že účast na protiprávních kartelových dohodách je vesměs utajovanou činností, která nepodléhá formálním pravidlům. Zástupce podniku, který se účastní schůzky, je tedy jen málokdy pověřen pro účely spáchání protiprávního jednání.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

1 :

Operace spočívající v převodu deviz prostřednictvím devizových účtů.


Side Bar