Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS HU PL SK SL RO

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 13/13

Люксембург, 7 февруари 2013 г.

Решение по дело C‑68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa a.s.

Картел, който има за цел да отстрани конкурент, противоречи на правилата на конкуренция, дори ако този конкурент осъществява незаконосъобразно дейността си на пазара

Всъщност правилата на конкуренция имат за цел да защитят не само този конкурент, но и структурата на пазара и по този начин самата конкуренция

През 2009 г. Органът за защита на конкуренцията на Словашката република констатира, че три големи словашки банки, а именно Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka и Všeobecná úverová banka, са нарушили правилата на конкуренция на Съюза. Всъщност те решават да прекратят координирано договорите за текущи сметки на чешкото предприятие Akcenta CZ и да не сключват нови договори с това дружество. Последното е небанкова институция, която предоставя услуги по безкасова обмяна на валута.1 Следователно това дружество се нуждае от отворени текущи сметки в тези банки, за да може да осъществява дейността си, включваща прехвърлянето на чуждестранна валута от и към чужбина, включително за клиентите му в Словакия. Според Органа за защита на конкуренцията трите банки са съгласували действията си, тъй като са били недоволни от намаляването на печалбите си в резултат на дейността на дружество Akcenta, което те считат за конкурент, предоставящ услуги на техни клиенти.

Словашкият орган за защита на конкуренцията налага глоби на Československá obchodná banka a.s. (3 183 427 EUR), на Slovenská sporitel’ňa (3 197 912 EUR), и на Všeobecná úverová banka a.s. (3 810 461 EUR) за нарушаване на правото на конкуренция.

Една от банките — Slovenská sporiteľňa, обжалва по съдебен ред решението на националния орган за налагане на глобата. Банката поддържа, че не е нарушила правилата на конкуренция, тъй като Akcenta не може да се счита за неин конкурент. Всъщност банката счита, че тъй като чешкото предприятие не притежава изискваното от словашкото право разрешение за осъществяване на дейност, то е осъществявало незаконосъобразно дейността си на словашкия пазар.

Сезиран със спора, Najvyšší súd Slovenskej republiky (Върховен съд на Словашката република) пита Съда дали обстоятелството, че даден конкурент, засегнат от картел, осъществява дейността си на пазара незаконосъобразно, е правно релевантно за преценката на картела.

В решението си Съдът припомня, че когато дадено споразумение има за цел да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията, не е необходимо да се отчитат неговите конкретни последици върху конкуренцията, за да се установи незаконния му характер. Съдът уточнява също, че правилата на конкуренция имат за цел да защитят не само интересите на конкурентите или на потребителите, но и структурата на пазара и по този начин самата конкуренция.

В случая, Съдът констатира, че разглежданият картел има за цел да ограничи конкуренцията. Следователно обстоятелството, че Akcenta е осъществявало дейността си на словашкия пазар по начин, за който се твърди, че е незаконосъобразен, е без значение за определянето на това дали е налице нарушение на правилата на конкуренция. Освен това Съдът подчертава, че публичните органи, а не частните предприятия или сдружения на предприятия, трябва да осигурят спазването на правилата на конкуренция.

Съдът посочва също, че банка Slovenská sporitel’ňa не може да бъде освободена от отговорност за участието си в картела, с мотива че служителят ѝ, който е участвал в срещата, по време на която е било сключено антиконкурентното споразумение, не е бил упълномощен. Всъщност в това отношение Съдът припомня, че участието в незаконни картели най-често е тайно и не се подчинява на формални правила. Следователно рядко представителят на дадено предприятие участва в среща, снабден с пълномощно за извършване на нарушение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

1 :

Операции по обмяна на валута чрез вписване в сметка в чуждестранна валута.


Side Bar