Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 138/13

V Luxemburgu 22. októbra 2013

Rozsudok vo veci C‑95/12

Komisia/Nemecko

Súdny dvor zamietol žalobu podanú Komisiou, ktorá navrhovala uložiť Nemecku finančné sankcie, pokiaľ ide o zákon o Volkswagene

Nemecko vyhovelo pôvodnému rozsudku Súdneho dvora vyhlásenému v roku 2007 v plnom rozsahu

Nemecký automobilový výrobca Volkswagen bol v roku 1960 zmenený na akciovú spoločnosť spolkovým zákonom, ktorý sa nazýva aj „zákon o Volkswagene“1. V čase prijatia zákona o Volkswagene boli Spolková republika Nemecko a Spolková krajina Dolné Sasko dvomi hlavnými akcionárkami spoločnosti Volkswagen, pričom každá z nich mala 20 %‑nú účasť na jej základnom imaní. Hoci Spolková republika Nemecko už nie je akcionárkou tejto spoločnosti, Spolková krajina Dolné Sasko si ponechala 20 %‑nú účasť.

Zákon o Volkswagene pôvodne Spolkovej republike Nemecko a Spolkovej krajine Dolné Sasko umožňoval vymenovať dvoch členov dozornej rady, pokiaľ vlastnili akcie tejto spoločnosti.2 Tento zákon okrem toho stanovoval obmedzenie hlasovacích práv každého akcionára počtom hlasov priznaných na základe 20 %‑nej účasti na základnom imaní.3 Navyše zákon o Volkswagene stanovoval zníženú blokujúcu menšinu, ktorá umožňovala menšine vlastniacej 20 % základného imania brániť prijatiu dôležitých rozhodnutí spoločnosti, zatiaľ čo nemecký zákon o akciových spoločnostiach na to vyžadoval 25 %.4

Komisia, ktorá sa domnievala, že tieto tri ustanovenia zákona o Volkswagene sú v rozpore najmä s voľným pohybom kapitálu, ktorý zaručuje právo Únie, v roku 2005 podala proti Nemecku žalobu o nesplnenie si povinnosti na Súdny dvor.

Súdny dvor v rozsudku vyhlásenom v roku 20075 konštatoval, že Nemecko tým, že zachovalo účinnosť ustanovení zákona o Volkswagene, podľa ktorých mali Spolková republika Nemecko a Spolková krajina Dolné Sasko právo vymenovať členov dozornej rady, ako aj ustanovenie o stanovení stropu hlasovacích práv v spojení s ustanovením o znížení prahu blokujúcej menšiny, porušilo voľný pohyb kapitálu.

V nadväznosti na tento rozsudok Nemecko zrušilo6 prvé dve ustanovenia, ale zachovalo účinnosť ustanovenia o znížení prahu blokujúcej menšiny.

Komisia zastávala názor, že z rozsudku z roku 2007 vyplýva, že každé z týchto troch ustanovení predstavuje samostatné porušenie voľného pohybu kapitálu, a preto malo byť zrušené aj ustanovenie o znížení prahu blokujúcej menšiny. V dôsledku toho sa znovu7 obrátila na Súdny dvor a žiadala, aby boli Nemecku uložené finančné sankcie z dôvodu neúplného vykonania rozsudku z roku 2007. Komisia navrhovala uloženie penále vo výške 282 725,10 eura denne za omeškanie s vykonaním rozsudku z roku 2007, a to odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci až do vykonania rozsudku z roku 2007. Okrem toho Komisia navrhovala uloženie paušálnej pokuty, ktorej výška by sa vypočítala vynásobením dennej sumy 31 114,72 eura počtom dní, počas ktorých pretrváva porušenie, a to od vyhlásenia rozsudku z roku 2007 až do vyhlásenia rozsudku v tejto veci alebo do dátumu, keď tento členský štát ukončí porušenie.

Dnešným rozsudkom Súdny dvor túto žalobu zamietol.

Podľa Súdneho dvora tak z výroku rozsudku z roku 2007 obsahujúceho rozhodnutie Súdneho dvora, ako aj z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že Súdny dvor nekonštatoval nesplnenie si povinnosti vyplývajúce zo samostatne posudzovaného ustanovenia o znížení prahu blokujúcej menšiny, ale len v súvislosti so spojením tohto ustanovenia s ustanovením týkajúcim sa stanovenia stropu hlasovacích práv.

dôsledku toho si Nemecko tým, že zrušilo jednak ustanovenie zákona o Volkswagene týkajúce sa práva Spolkovej republiky Nemecko a Spolkovej krajiny Dolné Sasko vymenovať členov dozornej rady a jednak ustanovenie o stanovení stropu hlasovacích práv, čím odstránilo možnosť spojenia medzi týmto druhým ustanovením a ustanovením týkajúcim sa zníženia prahu blokujúcej menšiny, v stanovenej lehote splnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z rozsudku z roku 2007.

Súdny dvor okrem iného zamietol výhradu Komisie, podľa ktorej malo Nemecko tiež zmeniť stanovy spoločnosti Volkswagen, ktoré analogicky so zákonom o Volkswagene naďalej obsahovali ustanovenie o znížení prahu blokujúcej menšiny, ako neprípustnú z dôvodu, že rozsudok z roku 2007 sa netýkal stanov tejto spoločnosti, ale len súladu určitých ustanovení zákona o Volkswagene s právom Únie.

UPOZORNENIE: Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok.

Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. Avšak v prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii môže Súdny dvor na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Zákon o privatizácii obchodných podielov spoločnosti s ručením obmedzeným Volkswagenwerk (Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand) z 21. júla 1960.

2 :

§ 4 ods. 1.

3 :

§ 2 ods. 1.

4 :

§ 4 ods. 3.

5 :

Rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2007, Komisia/Nemecko, C‑112/05; pozri tiež TK č. 74/07.

6 :

Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o privatizácii obchodných podielov spoločnosti s ručením obmedzeným Volkswagenwerk (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand), z 8. decembra 2008.

7 :

Na účely všeobecných informácií o konaní o nesplnení si povinnosti pred Súdnym dvorom pozri upozornenie na konci tohto tlačového komuniké.


Side Bar