Navigation path

Left navigation

Additional tools

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 10/13

Люксембург, 5 февруари 2013 г.

Конференция в Съда на Европейския съюз

Съдът чества 50‑та годишнина от постановяването на Решение по дело Van Gend en Loos

На 13 май 2013 г. в Съда на Европейския съюз ще се проведе конференция в чест на постановяването на решението, с което бе установен принципът на непосредствено действие на правото на Съюза

Съдът постановява Решение по дело Van Gend en Loos на 5 февруари 1963 г. в отговор на преюдициален въпрос на нидерландска юрисдикция (Tariefcommissie). Главното дело е заведено от транспортното предприятие Van Gend & Loos, което е трябвало за внос на стоки от Германия в Нидерландия да плати мита, които счита за противоречащи на установената в Договора ЕИО забрана за държавите членки за увеличаване на митата в търговските им взаимоотношения.

С посоченото решение Съдът установява един от основните принципи на правото на Европейския съюз — този на непосредственото действие.

На 13 май 2013 г. в Съда на Европейския съюз ще се проведе ден за размисъл — организиран от комитет, председателстван от г‑н А. Tizzano, председател на състав, и състоящ се от г‑жа J. Kokott, генерален адвокат, и г‑жа S. Prechal, съдия — в рамките на който ще се разискват съдържанието и последиците от посоченото решение, както и свързаните с тази съдебна практика перспективи. Конференцията ще се проведе на френски и английски език и ще събере представители на всички юридически професии и на академичните среди.

Лицата, които желаят да вземат участие в деня за размисъл, могат да уведомят Съда за интереса си до 8 март 2013 г. като подадат формуляр, достъпен на предоставящия по-подробна информация уебсайт www.curia.europa.eu.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708.


Side Bar