Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PL BG

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 17/12

Luxemburg, 1 martie 2012

Concluziile avocatului general în cauza C-112/11

ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Potrivit avocatului general Ján Mazák, agențiile de turism nu pot include în mod automat asigurarea de călătorie în prețul de vânzare a biletelor de avion

Asemenea „suplimente opționale” pot fi oferite doar pe baza alegerii clientului („opt-in”)

Regulamentul nr. 1008/20081 urmărește să asigure o transparență sporită în privința tarifelor zborurilor cu plecare de pe teritoriul Uniunii Europene. Regulamentul impune vânzătorilor de bilete să indice întotdeauna „prețul final” care cuprinde tariful aplicabil, precum și toate tarifele, impunerile, tarifele suplimentare și alte comisioane aplicabile, care nu pot fi evitate și sunt previzibile în momentul publicării. Serviciile suplimentare, cunoscute sub denumirea de „suplimente de preț opționale”, trebuie comunicate în mod clar la începutul oricărui proces de rezervare, iar acceptarea lor de către client se face pe baza alegerii acestuia.

ebookers.com Deutschland gestionează un portal online de călătorii prin intermediul căruia comercializează bilete de avion. În cazul în care, în cursul procesului de rezervare, clientul alege un anumit zbor, în partea din dreapta sus a paginii de internet, sub titlul „Costurile dumneavoastră reale de călătorie”, apare o prezentare a costurilor. Această prezentare include, pe lângă tariful zborului, un cuantum pentru „taxe și comisioane”, precum și poziția suplimentară „asigurare pentru anularea călătoriei”. Ulterior este specificat „prețul global al călătoriei”. La sfârșitul paginii, clientului i se atrage atenția asupra modului în care poate refuza asigurarea. La finalizarea rezervării, prețul global trebuie plătit de client către ebookers.com, care ulterior achită companiei aeriene în cauză prețul zborului, iar societății de asigurări, prețul asigurării, transferând de asemenea taxele și comisioanele autorităților competente. Societatea de asigurări este o entitate distinctă, din punct de vedere juridic și economic, de compania aeriană.

O asociație germană pentru protecția consumatorilor a chemat ebookers.com în judecată în faţa instanțelor germane, contestând practica acesteia din urmă de includere automată a asigurării de călătorie în prețul zborului. În acest context, Oberlandesgericht Köln (Curtea de Apel din Köln) a întrebat Curtea dacă asemenea servicii oferite de terți și al căror cost este solicitat clientului de societatea care comercializează zborul împreună cu tariful zborului, ca parte a unui preț global, constituie „suplimente de preț opționale”, astfel încât să fie necesar ca acestea să fie oferite pe baza alegerii clientului.


În concluziile prezentate astăzi, avocatul general Ján Mazák subliniază că, pentru ca obiectivul regulamentului de a permite clienților să compare efectiv prețurile zborurilor să fie atins, prețul final comunicat consumatorului trebuie să se refere la un serviciu similar și trebuie să cuprindă, în măsura în care este posibil, elemente constitutive ale prețului similare. Prin faptul că se impune ca elementele de preț care nu pot fi evitate și sunt previzibile să fie incluse în prețul final, clientul este informat în mod precis cu privire la costurile reale ale zborului de la punctul A la punctul B și este în măsură să compare prețurile diferitelor companii aeriene sau diverșilor vânzători de bilete.

1 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (JO 2008 L 293, p. 3).

În schimb, „suplimentele de preț” nu pot să fie considerate ca făcând parte din „prețul final” în vederea efectuării comparației între prețuri. Ele sunt prin definiție opționale, „suplimente” pe care clientul poate să aleagă să le accepte sau să nu le accepte. În cazul în care astfel de suplimente opționale ar fi considerate ca făcând parte din prețul final, principiul acordării posibilității de a compara aceste prețuri ar fi în realitate compromis întrucât prețurile ar putea să se refere la o gamă foarte variată de servicii.

Cu toate acestea, avocatul general consideră că cerința ca suplimentele de preț opționale trebuie să facă obiectul alegerii clientului („opt-in”), care este diferită de opțiunea de excludere voluntară („opt-out”), urmărește un obiectiv diferit de cel de garantare a posibilității de comparare a prețurilor, și anume protecția consumatorilor. Ea previne riscul de determinare a consumatorilor să achiziționeze și să plătească, cu ocazia rezervării unui zbor, servicii suplimentare care nu sunt necesare, cu excepția situației în care aceștia aleg în mod activ și expres să accepte astfel de oferte suplimentare și prețurile care trebuie să fie plătite pentru acestea.

Pentru a atinge acest obiectiv, avocatul general Mazák concluzionează că prețul pentru un serviciu, cum ar fi încheierea unei asigurări de călătorie, atunci când aceasta este oferită și este rezervată în legătură cu un zbor, trebuie să fie inclusă în noțiunea de „suplimente de preț opționale”. Ele ar trebui, ca atare, să facă obiectul unei alegeri a clientului.

În sfârșit, avocatul general Mazák susține că împrejurarea că asemenea servicii sunt oferite de terți nu prezintă nicio relevanță. Ar fi contrar obiectivului de a proteja consumatorul ca această protecție să depindă de împrejurarea dacă serviciul opțional provine de la o companie aeriană sau de la o societate distinctă din punct de vedere juridic de aceasta ori de împrejurarea dacă acest serviciu face sau nu face parte în sens strict dintr-un contract de servicii aeriene. În opinia sa, aspectul esențial nu este faptul că suplimentul de preț respectiv provine de la o companie aeriană sau de la o agenție aflată în legătură cu aceasta sau că este plătit, în sens strict, drept contraprestație pentru servicii aeriene, ci mai curând faptul că serviciul opțional și prețul acestuia sunt oferite în legătură cu un serviciu aerian/zbor și că pot fi rezervate în cadrul aceluiași proces.

Prin urmare, avocatul general concluzionează că servicii precum asigurarea de călătorie oferite cu ocazia rezervării unui zbor trebuie să fie prezentate clientului sub forma posibilității de alegere, indiferent de împrejurarea că serviciul respectiv este oferit de un terț.


MENȚIUNE: Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiție. Misiunea avocaților generali este de a propune Curții, în deplină independență, o soluție juridică în cauza care le este atribuită. Judecătorii Curții urmează să delibereze în această cauză. Hotărârea va fi pronunțată la o dată ulterioară.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici (+352) 4303 3720


Side Bar