Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PL BG RO

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 17/12

Luxemburg, 1 maart 2012

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-112/11

ebookers.com Deutschland / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Volgens advocaat-generaal Mazák mag een reisbureau geen vliegtickets verkopen waaraan automatisch een annuleringsverzekering is gekoppeld

Dergelijke „facultatieve extra’s” mogen alleen worden aangeboden op een „opt-in”-basis

Verordening nr. 1008/20081 beoogt meer transparantie te bieden bij passagierstarieven voor vluchten die vertrekken vanuit de EU. De verordening verplicht ticketverkopers om steeds de „definitieve prijs” bekend te maken, die het passagierstarief en alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn, omvat. Extra diensten, bekend onder de naam „facultatieve prijstoeslagen”, moeten duidelijk aan het begin van elk boekingsproces worden meegedeeld en door de klant op een „opt-in”-basis worden aanvaard.

ebookers.com Deutschland beheert een website waarop zij vliegtickets aanbiedt. Wanneer de klant tijdens het boekingsproces een bepaalde vlucht selecteert, worden in een lijst in de rechterbovenhoek van de internetpagina onder het kopje „uw werkelijke reiskosten” de kosten vermeld. Naast het passagierstarief bevat de lijst ook een bedrag voor „belastingen en vergoedingen”, alsmede een rubriek met de titel „annuleringsverzekering”. Daarna wordt de „totale reissom” aangegeven. In een mededeling onderaan de pagina wordt de klant erop gewezen hoe hij kan afzien van de verzekering. Wanneer de klant na het voltooien van de boeking heeft betaald, betaalt ebookers.com de vliegkosten aan de betrokken luchtvaartmaatschappij, de belastingen en vergoedingen aan de aangewezen autoriteiten en de verzekeringspremie aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij staat juridisch en economisch los van de luchtvaartmaatschappij.

Een Duitse vereniging voor consumentenbescherming heeft ebookers.com voor de Duitse rechter gedaagd wegens deze praktijk om de annuleringsverzekering automatisch op te nemen in het passagierstarief. In deze context wenst het Oberlandesgericht Köln van het Hof van Justitie te vernemen of dergelijke door derden aangeboden diensten die door de maatschappij die de vlucht aan de klant verkoopt, worden aangerekend samen met het passagierstarief als deel uitmakend van een totaalprijs, „facultatieve prijstoeslagen” vormen, zodat zij moeten worden aangeboden op een „opt-in”-basis.


In zijn vandaag genomen conclusie merkt advocaat-generaal Ján Mazák op dat om de doelstelling van de verordening, te weten de klanten in staat te stellen passagierstarieven daadwerkelijk met elkaar te vergelijken, te kunnen bereiken, de definitieve prijs die de klant te zien krijgt, betrekking moet hebben op eenzelfde soort dienst en, voor zover mogelijk, gelijksoortige prijscomponenten dient te omvatten. Door de verplichting om de belastingen en vergoedingen die onvermijdbaar en voorzienbaar zijn, in de definitieve prijs op te nemen, wordt de klant nauwkeurig geïnformeerd over de werkelijke kosten van het vliegen van A naar B en is hij in staat de prijzen van de diverse luchtvaartmaatschappijen of ticketverkopers met elkaar te vergelijken.

„Prijstoeslagen” kunnen daarentegen niet worden aangemerkt als onderdeel van de definitieve prijs met het oog op het maken van een vergelijking. Die toeslagen zijn per definitie facultatief. Zij zijn „extra’s” die de klant naar keuze kan aanvaarden of niet. Indien dergelijke facultatieve extra’s als onderdeel van de definitieve prijs zouden worden aangemerkt, zou het beginsel van vergelijkbaarheid van deze prijzen worden ondermijnd, daar deze dan betrekking zouden kunnen hebben op zeer uiteenlopende diensten.

1 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening), PB L 293, blz. 3.

Advocaat-generaal Mazák is evenwel van mening dat het vereiste dat facultatieve prijstoeslagen niet op een „opt-out”-basis maar op een „opt-in”-basis moeten worden aangeboden, een ander doel dient dan het garanderen van de mogelijkheid van prijsvergelijking, namelijk het doel van consumentenbescherming. Dit vereiste voorkomt dat klanten, wanneer zij een vlucht boeken, ertoe worden aangezet te betalen voor onnodige extra diensten, tenzij zij actief en uitdrukkelijk ervoor kiezen dergelijke aanvullende aanbiedingen en de daarvoor te betalen prijzen te aanvaarden.

Om dat laatste doel te bereiken, concludeert de advocaat-generaal dat de prijs voor een dienst zoals een annuleringsverzekering, indien deze samen met een vlucht wordt aangeboden en geboekt, onder het begrip „facultatieve prijstoeslagen” dient te vallen en als zodanig moet worden aangeboden op een „opt-in”-basis.

Tot slot is het volgens advocaat-generaal Mazák irrelevant dat de diensten werden aangeboden door derden. Het zou op gespannen voet staan met het doel van bescherming van de klant, wanneer die bescherming zou afhangen van het antwoord op de vraag of de facultatieve dienst afkomstig is van een luchtvaartmaatschappij of van een maatschappij die daar juridisch los van staat, dan wel van het antwoord op de vraag of die dienst strikt genomen deel uitmaakt van een overeenkomst inzake luchtdiensten. Naar zijn mening is het doorslaggevende punt niet het feit dat de betrokken prijstoeslag afkomstig is van een luchtvaartmaatschappij of een daarmee verbonden agentschap, dan wel dat die toeslag, strikt genomen, wordt betaald als tegenprestatie voor luchtdiensten, maar veeleer het feit dat de facultatieve dienst en de prijs daarvan worden aangeboden in verband met een luchtdienst/vlucht en kunnen worden geboekt in hetzelfde boekingsproces.

De advocaat-generaal concludeert derhalve dat diensten, zoals een annuleringsverzekering, die worden aangeboden bij het boeken van een vlucht, aan de klant moeten worden aangeboden op een „opt-in”-basis, ongeacht of die dienst wordt aangeboden door een derde.


NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De volledige tekst van de conclusie is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170


Side Bar