Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 158/10

Λουξεμβούργο, 6 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση στην υπόθεση C- 457/10 P

AstraZeneca κατά Επιτροπής

Το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως του ομίλου AstraZeneca ο οποίος προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του εμποδίζοντας τη διάθεση στην αγορά γενόσημων προϊόντων αντιγράφων του Losec

Η AstraZeneca AB και η AstraZeneca plc ανήκουν σε φαρμακευτικό όμιλο (AZ) ο οποίος δραστηριοποιείται, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της εφεύρεσης, της εξέλιξης και της εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την AZ είναι γνωστό με την ονομασία «Losec» (φάρμακο κατά του έλκους).

Με απόφαση της 15ης Ιουνίου 20051, η Επιτροπή επέβαλε στις εταιρίες αυτές πρόστιμο συνολικού ποσού 60 εκατομμυρίων ευρώ, επειδή είχαν διαπράξει σε δύο περιπτώσεις κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Αφενός, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η AZ είχε προβεί εσκεμμένα σε παραπλανητικές δηλώσεις ενώπιον των γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ορισμένων κρατών μελών. Σκοπός των δηλώσεων αυτών ήταν η απόκτηση ή η διατήρηση, όσον αφορά το Losec, συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας2, τα οποία παρατείνουν την προστασία που παρέχεται με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα οποία η AZ είτε δεν δικαιούνταν είτε δικαιούνταν για μικρότερο χρονικό διάστημα, και τούτο, προκειμένου να αποκλείσει από την αγορά τους παρασκευαστές γενόσημων προϊόντων.

Αφετέρου, στην AZ επιβλήθηκε κύρωση επειδή προέβη σε ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας στην αγορά των καψακίων Losec στη Δανία, στη Σουηδία και στη Νορβηγία, με σκοπό τόσο να καθυστερήσει ή να δυσχεράνει τη διάθεση στην αγορά γενόσημων φαρμάκων όσο και να εμποδίσει τις παράλληλες εισαγωγές του Losec.

Η AstraZeneca plc και η AstraZeneca AB άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Με απόφασή του της 1ης Ιουλίου 20103 το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από την AZ. Ακύρωσε, όμως, εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τις διαπιστώσεις σχετικά με τη δεύτερη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Πράγματι, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι η Επιτροπή είχε αποδείξει ότι η ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας στην αγορά των καψακίων Losec στη Δανία, στη Σουηδία και στη Νορβηγία μπορούσε να καθυστερήσει την είσοδο στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων στις τρεις αυτές χώρες και, επιπροσθέτως, να εμποδίσει τις παράλληλες εισαγωγές του Losec στη Σουηδία, εντούτοις δεν απέδειξε ότι η ανάκληση αυτή είχε το δεύτερο αυτό αποτέλεσμα επίσης στη Δανία και στη Νορβηγία. Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο μείωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις AstraZeneca AB και AstraZeneca plc στο ποσό των 40,25 εκατομμυρίων ευρώ και το ποσό του προστίμου που είχε επιβληθεί αποκλειστικά στην AstraZeneca AB στο ποσό των 12,25 εκατομμυρίων ευρώ.

Η AstraZeneca AB και η AstraZeneca plc άσκησαν αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου με αίτημα την αναίρεση της ως άνω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

Με σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τις δύο εταιρίες τα οποία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πλάνη περί το δίκαιο στην οποία υποστήριζαν ότι είχε υποπέσει το Γενικό Δικαστήριο όσον αφορά την εκτίμηση των δύο καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης καθώς και την επιμέτρηση του ποσού των προστίμων.

Όσον αφορά ειδικότερα την πρώτη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οποία αφορούσε τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει σε επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση να εξουδετερώνει ανταγωνιστή και να ενισχύει τη θέση της καταφεύγοντας σε άλλα μέσα εκτός από εκείνα που εντάσσονται στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Το Δικαστήριο κρίνει επί του ζητήματος αυτού ότι ορθώς το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε ότι η σταθερή και γραμμική συμπεριφορά της AZ, η οποία χαρακτηριζόταν από την υποβολή ενώπιον των γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραπλανητικών δηλώσεων καθώς και η αδιαφάνεια μέσω της οποίας η AZ είχε εκ προθέσεως αποπειραθεί να παραπλανήσει τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και τις δικαστικές αρχές προκειμένου να διατηρήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το μονοπώλιό της στην αγορά των φαρμάκων, ήταν ξένη προς τον θεμιτό ανταγωνισμό και, συνεπώς, αποτελούσε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Όσον αφορά τη δεύτερη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτού, η ανάκληση, χωρίς αντικειμενική δικαιολόγηση και μετά τη λήξη του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσεως που αναγνωρίζει το δίκαιο της Ένωσης, αδειών κυκλοφορίας στην αγορά με σκοπό την παρεμβολή προσκομμάτων στην είσοδο γενόσημων προϊόντων στην αγορά και στις παράλληλες εισαγωγές.

Όσον αφορά το πρόστιμο που επιβλήθηκε στις εταιρίες, το Δικαστήριο κρίνει ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ελλείψει ελαφρυντικών ή ιδιαίτερων περιστάσεων, οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης πρέπει να χαρακτηριστούν ως σοβαρές παραβάσεις. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η μείωση του ποσού του προστίμου για τους λόγους αυτούς.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

1 :

Απόφαση C(2005) 1757 τελικό της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2005, σχετικά με διαδικασία [εφαρμογής] του άρθρου 82 [ΕΚ] και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca).

2 :

Οι δικαιούχοι εθνικού ή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας. Σκοπός του είναι η παράταση της προστασίας που παρέχει το δίπλωμα αυτό ευρεσιτεχνίας για πρόσθετη περίοδο πενταετούς κατ’ ανώτατο όριο διάρκειας προκειμένου ο δικαιούχος αυτός να έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση για περίοδο 15 ετών κατ’ ανώτατο όριο μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά (η οποία χορηγείται για 10 έτη).

3 :

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010, AstraZeneca κατά Επιτροπής (T-321/05), βλ. επίσης ΑΤ αριθ. 67/10.


Side Bar