Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU BG RO

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°156/12

v Luxemburgu 29. novembra 2012

Rozsudok vo veci T‑590/10

Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP/ECB

ECB správne zamietla prístup k dvom dokumentom týkajúcim sa gréckej ekonomickej situácie

Ich sprístupnením by sa porušila ochrana verejného záujmu hospodárskej politiky Únie a Grécka

Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území členského štátu má právo na prístup k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB). ECB však musí prístup k dokumentu zamietnuť, ak by sa jeho sprístupnením porušila ochrana verejného záujmu.1

Pani Gabi Thesingová je novinárkou spoločnosti Bloomberg Finance LP, ktorá vykonáva svoju činnosť v Londýne pod menom Bloomberg News. Dňa 20. augusta 2010 požiadala ECB o prístup k dvom dokumentom s názvom „Vplyv obchodovania mimo burzy na deficit a verejný dlh. Prípad Grécka“ a „Titlos a prípadná existencia podobných transakcií ovplyvňujúcich úroveň deficitu a verejného dlhu eurozóny“. ECB prístup k týmto dokumentom zamietla predovšetkým z dôvodu ochrany verejného záujmu týkajúceho sa hospodárskej politiky Európskej únie a Grécka. Pani Thesingová a spoločnosť Bloomberg Finance LP toto rozhodnutie napadli na Všeobecnom súde.

Všeobecný súd v rozsudku z dnešného dňa túto žalobu zamieta.

Po prvé Všeobecný súd skúmal tvrdenie, podľa ktorého existuje naliehavý verejný záujem oprávňujúci sprístupnenie uvedených dokumentov, ktorý v skutočnosti slúži verejnému záujmu. Všeobecný súd toto tvrdenie odmieta a zastáva názor, že ak sprístupnenie dokumentu porušuje verejný záujem, ECB je povinná prístup k nemu zamietnuť, a že vyváženie tohto záujmu „prevažujúcim verejným záujmom“ nie je v práve Únie upravené.

Po druhé Všeobecný súd skúmal, či zamietnutie ECB v súvislosti s prístupom k dokumentom je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o existenciu nebezpečenstva porušenia verejného záujmu týkajúceho sa hospodárskej politiky Únie a Grécka.

Prvý dokument obsahuje hypotézy a názory zamestnancov ECB týkajúce sa vplyvu obchodovania mimo burzy na deficit a verejný dlh s osobitným ohľadom na situáciu Grécka, aby tak bolo možné na základe čiastočných údajov, ktoré boli k dispozícii v okamihu vydania dokumentu, poskytnúť informácie o situácii v marci 2010. V októbri 2010 – teda viac ako sedem mesiacov po jeho vypracovaní – odôvodnila ECB svoje zamietnutie prístupu k tomuto dokumentu skutočnosťou, že v ňom obsiahnuté informácie sú zastaralé. Z toho dôvodu by ich sprístupnenie predstavovalo podstatné a vážne nebezpečenstvo, ktoré by spočívalo v zavádzaní verejnosti vo všeobecnosti a finančných trhov osobitne. V situácii, keď sú finančné trhy veľmi zraniteľné, by zverejnenie tohto dokumentu mohlo ovplyvniť ich správne fungovanie. Zverejnenie informácií, ktoré obsahuje tento dokument, by tak ohrozilo dôveru verejnosti v správne smerovanie hospodárskej politiky Únie a Grécka.

tejto súvislosti Všeobecný súd uvádza, že v okamihu prijatia zamietajúceho rozhodnutia sa európske finančné trhy nachádzali vo veľmi zraniteľnej situácii. Ich stabilita bola krehká predovšetkým z dôvodu hospodárskej a finančnej situácie Grécka. Navyše táto situácia a predaj gréckych finančných aktív mali za následok silné znehodnotenie týchto aktív, čo poškodilo tiež gréckych držiteľov, ako aj ostatných európskych držiteľov. V tejto súvislosti je zrejmé, že účastníci trhu používajú informácie uverejnené centrálnymi bankami a ich analýzy a rozhodnutia sa považujú za osobitne dôležitý a spoľahlivý zdroj pri posudzovaní vývoja na finančnom trhu. V dôsledku toho sa Všeobecný súd domnieva, že ECB sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď zastávala názor, že sprístupnenie tohto dokumentu by konkrétne a skutočne ohrozilo verejný záujem týkajúci sa hospodárskej politiky Únie a Grécka.

Na podporu tohto záveru Všeobecný súd dodáva, že skutočnosť, že údaje uverejnené v dokumente sú zastaralé, neumožňuje dospieť k záveru, že v prípade sprístupnenia tohto dokumentu by účastníci finančného trhu považovali v ňom obsiahnuté hypotézy a názory zamestnancov ECB tiež za neaktuálne, a teda za bezcenné. Hoci je pravda, že účastníci trhu sú odborníci zvyknutí pracovať s takýmito druhmi dokumentov, nič to nemení na skutočnosti, že považujú hypotézy a názory ECB za osobitne dôležité a spoľahlivé pri posudzovaní vývoja na finančnom trhu. Nemožno teda rozumne vylúčiť, že tieto hypotézy a názory sa budú považovať za stále platné. Skutočnosť, že ECB by na sprístupnenej verzii dokumentu prípadne zdôraznila, že tieto informácie už nie sú aktuálne, by teda nemohla zabrániť tomu, že jeho sprístupnenie uvedie verejnosť, a osobitne účastníkov finančného trhu do omylu, pokiaľ ide o deficit verejných financií a verejný dlh, ktorého vývoj ECB posudzuje. Takýto omyl by mohol mať negatívny vplyv na prístup, predovšetkým Grécka, na finančné trhy a mohol by tak ovplyvniť správne smerovanie hospodárskej politiky Grécka a Únie.

Druhý dokument obsahuje v podstate pozadie operácie „Titlos“2, ako aj analýzu finančnej štruktúry tejto operácie, ktorú vykonali zamestnanci ECB, a prípadnú existenciu podobných operácií uskutočnených inými členskými štátmi. V tomto rámci ECB skúmala spôsob, akým Grécko využilo obchodovanie mimo burzy, a dôsledky tohto obchodovania na existujúce riziká.

Keďže obsah tohto dokumentu je úzko spojený s obsahom prvého dokumentu, Všeobecný súd z rovnakých dôvodov rozhodol, že posúdenie ECB, podľa ktorého sprístupnenie ohrozí hospodársku politiku Únie a Grécka, nie je zjavne nesprávne.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2004/258/ES zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (Ú. v. EÚ L 80, s. 42; Mim. vyd. 01/005, s. 51).

2 :

Titlos plc je finančný nástroj vytvorený ad hoc 26. februára 2009 Národnou bankou Grécka, ktorý vydal v určitej výške eur cenné papiere kryté aktívami splatnými v roku 2039. Základným aktívom hodnoty cenného papiera krytého aktívom s názvom „Titlos“ bol úrokový swap medzi Národnou bankou Grécka a Gréckom. Aktívum „Titlos“ sa malo považovať za záruku pre úverové operácie Eurosystému, čo mala posúdiť centrálna banka iného členského štátu po konzultácii s ECB.


Side Bar