Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU SK BG

Presă și informare

Tribunalul Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 156/12

Luxemburg, 29 noiembrie 2012

Hotărârea în cauza T‑590/10

Gabi Thesing și Bloomberg Finance LP/BCE

BCE a refuzat în mod valabil accesul la două documente legate de situația economică din Grecia

Divulgarea acestora ar fi adus atingere protecției interesului public în ceea ce privește politica economică a Uniunii și a Greciei

Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau având sediul social într‑un stat membru are drept de acces la documentele Băncii Centrale Europene (BCE). Cu toate acestea, BCE trebuie să refuze accesul la un document în cazul în care, printre altele, divulgarea sa ar aduce atingere protecției interesului public1.

Doamna Gabi Thesing este jurnalist la Bloomberg Finance LP, care își desfășoară activitățile la Londra sub denumirea Bloomberg News. La 20 august 2010, aceasta a solicitat BCE accesul la două documente intitulate „Impactul operațiunilor swap în afara bursei asupra deficitului și a datoriei publice. Cazul Greciei” și „Operațiunea Titlos și posibila existență a unor operațiuni similare cu efect asupra nivelului deficitului și al datoriei publice din zona euro”. BCE a refuzat accesul la aceste documente pentru motivul, printre altele, al protecției interesului public în ceea ce privește politica economică a Uniunii Europene și a Greciei. Doamna Thesing și Bloomberg Finance LP au atacat la Tribunal decizia menționată.

În hotărârea de astăzi, Tribunalul respinge această acțiune.

În primul rând, Tribunalul analizează argumentul potrivit căruia ar exista un interes public superior absolut care să justifice divulgarea documentelor în cauză care ar servi, în realitate, interesului public. Tribunalul respinge acest argument și consideră că, în cazul în care divulgarea unui document aduce atingere interesului public, BCE este obligată să refuze accesul, iar compararea cu un „interes public superior” nu este prevăzută de dreptul Uniunii.

În al doilea rând, Tribunalul examinează dacă refuzul de acces la documente opus de BCE este afectat de o eroare vădită de apreciere în legătură cu existența unui risc de a aduce atingere interesului public în ceea ce privește politica economică a Uniunii și a Greciei.

Primul document conținea ipotezele și punctele de vedere ale membrilor personalului BCE cu privire la impactul operațiunilor swap în afara bursei asupra deficitului public și asupra datoriei publice, cu o atenție deosebită acordată cazului Greciei, pentru a putea oferi, pe baza datelor parțiale disponibile la momentul redactării sale, un instantaneu al situației din martie 2010. În octombrie 2010 – așadar, la mai mult de șapte luni după redactarea sa – BCE și-a motivat refuzul de acces la acest document prin aceea că informațiile pe care le conținea erau depășite. Prin urmare, divulgarea acestor informații ar prezenta un risc important și grav de a înșela semnificativ publicul în general și piețele financiare în special. Într-un mediu de piață foarte vulnerabil, această divulgare ar afecta buna funcționare a piețelor financiare. Astfel, divulgarea informațiilor conținute în acest document ar aduce atingere încrederii publice în ceea ce privește realizarea efectivă a politicii economice a Uniunii și a Greciei.

În această privință, Tribunalul arată că, la momentul adoptării deciziei de refuz, piețele financiare europene se aflau într-un mediu foarte vulnerabil. Astfel, stabilitatea acestor piețe era fragilă, în special din cauza situației economice și financiare a Greciei. Pe de altă parte, această situație și vânzările aferente de active financiare elene provocau devalorizări semnificative ale valorii activelor respective, ceea ce genera de asemenea pierderi pentru deținătorii greci și pentru ceilalți deținători europeni de astfel de active. Într-un asemenea context, este evident că actorii pieței utilizează informațiile divulgate de băncile centrale și că analizele și deciziile acestora sunt considerate o sursă deosebit de importantă și de fiabilă pentru a efectua o evaluare a evoluțiilor pieței financiare. În consecință, Tribunalul apreciază că BCE nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere întrucât a considerat că divulgarea acestui document ar aduce atingere în mod concret și efectiv interesului public în ceea ce privește politica economică a Uniunii și a Greciei.

În susținerea acestei concluzii, Tribunalul adaugă că faptul că datele pe care le conținea erau depășite nu permite să se concluzioneze că, în cazul unei divulgări a documentului în cauză, actorii piețelor financiare ar fi considerat de asemenea depășite și lipsite, așadar, de valoare ipotezele și punctele de vedere ale membrilor personalului BCE conținute în acest document. Astfel, deși este adevărat că actorii piețelor sunt profesioniști obișnuiți să lucreze cu acest tip de documente, nu este mai puțin adevărat că aceștia consideră ipotezele și punctele de vedere care provin de la BCE drept deosebit de importante și de fiabile pentru a efectua o evaluare a pieței financiare. Nu se poate exclude, așadar, în mod rezonabil că acestea ar fi fost considerate valabile încă. Prin urmare, o eventuală precizare a BCE cu privire la versiunea divulgată a acestui document, care să indice faptul că informațiile respective nu mai erau actuale, nu ar fi putut împiedica inducerea în eroare a publicului și a actorilor piețelor financiare prin divulgare, în special în ceea ce privește situația deficitului public și a datoriei publice, astfel cum a fost evaluată de BCE. O asemenea eroare ar fi putut avea consecințe negative asupra accesului, în special al Greciei, la piețele financiare și ar fi putut afecta, așadar, realizarea efectivă a politicii economice a Greciei și a Uniunii.

Al doilea document includea, în esență, istoricul operațiunii „Titlos”2, precum și analiza membrilor personalului BCE cu privire la structura financiară a acestei operațiuni și la eventuala existență a unor operațiuni analoge realizate de alte state membre. În acest cadru, BCE examinase modul în care Grecia utilizase operațiuni swap în afara bursei și consecințele acestora asupra riscurilor existente.

Întrucât conținutul documentului menționat era strâns legat de conținutul primului document, Tribunalul statuează că, din aceleași motive, aprecierea BCE potrivit căreia divulgarea ar aduce atingere politicii economice a Uniunii și a Greciei nu este afectată de o eroare vădită.

MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

Textul integral al hotărârii se publică pe site‑ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

1 :

Decizia 2004/258/CE a BCE din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele BCE (JO L 80, p. 42, Ediție specială, 10/vol. 5, p. 229).

2 :

Titlos plc este un vehicul investițional ad-hoc creat la 26 februarie 2009 de Banca Națională a Greciei și care a emis o anumită sumă de euro din titluri garantate cu active exigibile în septembrie 2039. Activul suport al titlurilor garantate cu active denumit „Titlos” era un swap pe rata dobânzii între Banca Națională a Greciei și Grecia. Activul „Titlos” ar trebui să fie eligibil ca garanție pentru operațiunile de credit din Eurosistem, ceea ce ar fi fost evaluat de banca centrală a unui alt stat membru, după consultarea BCE.


Side Bar