Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU SK BG RO

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 156/12

V Lucemburku dne 29. listopadu 2012

Rozsudek ve věci T‑590/10

Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP v. ECB

ECB platně odepřela přístup k dokumentům souvisejícím s hospodářskou situací Řecka

Jejich zpřístupnění by porušilo ochranu veřejného zájmu hospodářské politiky Unie a Řecka

Všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě, mají právo na přístup k dokumentům Evropské centrální banky (dále jen „ECB“). ECB však musí odepřít přístup k dokumentu, zejména pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany veřejného zájmu1.

Gabi Thesing je novinářkou u společnosti Bloomberg Finance LP, která vykonává činnost v Londýně pod firmou Bloomberg News. Dne 20. srpna 2010 požádala ECB o přístup ke dvěma dokumentům nazvaným „Vliv mimotržních obchodů na veřejný deficit a dluh. Případ Řecka“ a „Transakce Titlos a případná existence podobných transakcí ovlivňujících úroveň veřejného deficitu a dluhu eurozóny“. ECB odepřela přístup k těmto dokumentům zejména z důvodu ochrany veřejného zájmu, pokud jde o hospodářskou politiku Evropské unie a Řecka. Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP napadly toto rozhodnutí před Tribunálem.

Ve svém dnešním rozsudku Tribunál tuto žalobu zamítá.

Zaprvé Tribunál přezkoumává argument, podle něhož existuje naléhavý veřejný zájem, který odůvodňuje zpřístupnění dotčených dokumentů, které by ve skutečnosti sloužilo veřejnému zájmu. Tribunál s tímto argumentem nesouhlasí a domnívá se, že pokud zpřístupnění dokumentu porušuje ochranu veřejného zájmu, ECB musí odepřít přístup, a že vyvážení tohoto veřejného zájmu „převažujícím veřejným zájmem“ není v unijním právu stanoveno.

Zadruhé Tribunál přezkoumává, zda je odepření přístupu k dokumentům ze strany ECB stiženo vadou spočívající ve zjevně nesprávném posouzení rizika porušení veřejného zájmu, pokud jde o hospodářskou politiku Unie a Řecka.

První dokument obsahoval předpoklady a názory pracovníků ECB, které se týkají vlivu mimotržních obchodů na veřejný deficit a dluh, zejména s ohledem na případ Řecka, s cílem poskytnout na základě neúplných údajů, které byly dostupné v okamžiku vyhotovení tohoto dokumentu, informace o situaci v březnu 2010. V říjnu 2010 – tedy více než sedm měsíců po jeho vyhotovení – ECB odůvodnila odepření přístupu k tomuto dokumentu tím, že informace, které tento dokument obsahuje, jsou zastaralé. Zpřístupnění těchto informací by tedy představovalo značné a závažné riziko, že bude uvedena v omyl veřejnost, a zvláště finanční trhy. V tržním prostředí které reaguje citlivě, by toto zpřístupnění ohrozilo řádné fungování finančních trhů. Zpřístupnění informací uvedených v tomto dokumentu by tak ohrozilo důvěru veřejnosti v účinné provádění hospodářské politiky Unie a Řecka.

tomto ohledu Tribunál uvádí, že v okamžiku přijetí zamítavého rozhodnutí se evropské finanční trhy nacházely ve velmi citlivé situaci. Stabilita těchto trhů totiž byla křehká, zejména kvůli hospodářské a finanční situaci Řecka. Kromě toho tato situace a prodeje související s řeckými finančními aktivy vyvolaly významné snížení hodnoty uvedených aktiv, což vedlo rovněž ke ztrátám pro řecké majitele a ostatní evropské majitele. V této souvislosti je zřejmé, že účastníci na trhu využívají informace zveřejněné centrálními bankami a že jejich analýzy a rozhodnutí jsou považovány za obzvláště významný a spolehlivý zdroj pro hodnocení vývoje finančního trhu. V důsledku toho má Tribunál za to, že se ECB nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se domnívala, že zpřístupnění tohoto dokumentu konkrétně a skutečně porušuje veřejný zájem, pokud jde o hospodářskou politiku Unie a Řecka.

Na podporu tohoto závěru Tribunál dodává, že skutečnost, že údaje, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, jsou zastaralé, neumožňuje dospět k závěru, že by v případě zpřístupnění dotčeného dokumentu účastníci na finančních trzích rovněž považovali předpoklady a názory pracovníků ECB, které byly uvedeny v tomto dokumentu, za zastaralé, a tedy bez hodnoty. Ačkoli je pravda, že účastníci na trhu jsou profesionálové, kteří jsou zvyklí pracovat s tímto druhem dokumentů, nic to nemění na tom, že předpoklady a názory pocházející od ECB považují za obzvláště významné a spolehlivé k provedení hodnocení finančního trhu. Nelze tedy rozumně vyloučit, že by tyto předpoklady a názory byly považovány za stále platné. Případné upřesnění ECB týkající se zpřístupněného znění tohoto dokumentu, které by uvádělo, že tyto informace jsou zastaralé, by tedy nemohlo zabránit tomu, že jeho zpřístupnění uvede veřejnost a zejména účastníky na finančních trzích v omyl ohledně situace týkající se veřejného deficitu a dluhu tak, jak ji posoudila ECB. Takové pochybení by mohlo mít negativní vliv na přístup, zejména Řecka, na finanční trhy, a mohlo by tedy ovlivnit účinné provádění hospodářské politiky Řecka a Unie.

Druhý dokument obsahoval v podstatě pozadí transakce „Titlos“2, jakož i analýzu pracovníků ECB týkající se finanční struktury této transakce a případné existence obdobných transakcí, které uskutečnily jiné členské státy. V tomto rámci ECB přezkoumala způsob, jakým Řecko využilo mimotržní obchody a důsledky těchto obchodů pro stávající rizika.

Jelikož obsah tohoto dokumentu úzce souvisí s obsahem prvního dokumentu, Tribunál rozhodl, že posouzení ECB, podle něhož by jeho zpřístupnění ohrozilo hospodářskou politiku Unie a Řecka, není z týchž důvodů stiženo zjevným pochybením.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/258/ES ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB (Úř. věst. L 80, s. 42).

2 :

Titlos plc je finanční prostředek , který ad hoc založila Řecká národní banka dne 26. února 2009 a který vydal cenné papíry v určité výši v eurech zajištěné aktivy splatnými v roce 2039. Aktivem plynoucím z cenných papírů zajištěných aktivy nazvanými „Titlos“, měl být rozdíl v úrokových sazbách směněných mezi Řeckou národní bankou a Řeckem. Aktivum „Titlos“ mělo být považováno za záruku pro úvěrové operace Eurosystému, což by bylo posouzeno centrální bankou jiného členského státu po konzultaci s ECB


Side Bar