Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 146/12

Λουξεμβούργο, 15 Νοεμβρίου 2012

Απόφαση στην υπόθεση C-417/11 P

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Nadiany Bamba

Το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκαν οι πράξεις της Ένωσης περί δεσμεύσεως των κεφαλαίων της Ν. Bamba

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κρίνει ότι το Συμβούλιο αιτιολόγησε επαρκώς την εγγραφή του ονόματος της Ν. Bamba στους καταλόγους των προσώπων που θεωρήθηκαν ότι παρακωλύουν τη διαδικασία ειρηνεύσεως και συμφιλιώσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Το φθινόπωρο του 2010, διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές στην Ακτή του Ελεφαντοστού, κατόπιν των οποίων ο ΟΗΕ πιστοποίησε τη νίκη του Alassane Ouattara. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε επίσης τη νίκη του Α. Ouattara και κάλεσε τους πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες της Ακτής του Ελεφαντοστού να αποδεχθούν την εξουσία του δημοκρατικώς εκλεγμένου προέδρου, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως την αποφασιστικότητά της να επιβάλει κυρώσεις ειδικά καθ’ όσων δεν επέτρεπαν τον σεβασμό της κυρίαρχης βουλήσεως του λαού της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Λαμβανομένης υπόψη της κρισιμότητας της καταστάσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού, το Συμβούλιο έλαβε περιοριστικά μέτρα κατά των προσώπων που παρακώλυαν την ειρηνευτική διαδικασία και τη διαδικασία εθνικής συμφιλιώσεως και ιδίως όσων υπονόμευαν τον σεβασμό του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα αφορούσαν μεταξύ άλλων τη δέσμευση των κεφαλαίων των προσώπων αυτών. Ένας κατάλογος στον οποίο απαριθμούνταν τα ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων προσαρτήθηκε στις πράξεις που επέβαλλαν τα περιοριστικά μέτρα.

Η Nadiany Bamba έχει την ιθαγένεια της Ακτής του Ελεφαντοστού και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε το Συμβούλιο κατά την έγγραφη διαδικασία, είναι η δεύτερη σύζυγος καθώς και μία από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Laurent Gbagbo, πρώην προέδρου της Ακτής του Ελεφαντοστού. Το όνομα της Ν. Bamba ενεγράφη στον κατάλογο ο οποίος περιείχε τα ονόματα των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνονταν περιοριστικά μέτρα.

Στα παραρτήματα της αποφάσεως 1 και του κανονισμού 2 με τα οποία έγινε η εγγραφή αυτή επισημαίνεται, ως προς το όνομα της Ν. Bamba: «Διευθύντρια του ομίλου Cyclone που εκδίδει την εφημερίδα “Le temps”: Παρακώλυση της διαδικασίας ειρήνευσης και συμφιλίωσης με υποκίνηση του κοινού στο μίσος και στη βία και συμμετοχή σε εκστρατείες παραπληροφόρησης σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2010».

Η Ν. Bamba ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση και τον εν λόγω κανονισμό, καθόσον την αφορούν.

Με απόφαση της 8ης Ιουνίου 2011, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις πράξεις με τις οποίες δεσμεύθηκαν τα κεφάλαια της Ν. Bamba, κρίνοντας ότι το Συμβούλιο δεν αιτιολόγησε επαρκώς την εγγραφή της Ν. Bamba στον κατάλογο των προσώπων που θεωρήθηκαν ότι παρακώλυαν τη διαδικασία ειρηνεύσεως και συμφιλιώσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού3. Το Συμβούλιο υπέβαλε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου, με αίτημα την αναίρεση της αποφάσεως αυτής.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει ιδίως ότι η εκτιθέμενη στις επίμαχες πράξεις αιτιολογία ήταν επαρκής. Συγκεκριμένα, περιέγραψε εμπεριστατωμένως την ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, η οποία δικαιολογούσε τη λήψη μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων. Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέθεσε τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έπρεπε να ληφθούν περιοριστικά μέτρα κατά της Ν. Bamba.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι η υποχρέωση αιτιολογήσεως αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, από την αιτιολογία πρέπει να προκύπτει, κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο, η συλλογιστική του θεσμικού οργάνου το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η τήρηση της εν λόγω υποχρεώσεως αιτιολογήσεως είναι κατά πολύ σημαντικότερη, όταν το θιγόμενο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα ακροάσεως πριν από τη λήψη αποφάσεως περί δεσμεύσεως κεφαλαίων.

Ωστόσο, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι αυτή η υποχρέωση αιτιολογήσεως πρέπει να προσαρμόζεται στη φύση της προσβαλλομένης πράξεως και στο πλαίσιο εντός του οποίου εκδόθηκε. Ειδικότερα, μια πράξη είναι επαρκώς αιτιολογημένη εφόσον έχει εκδοθεί εντός πλαισίου γνωστού στον θιγόμενο, το οποίο του επιτρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο του ληφθέντος εις βάρος του μέτρου.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο κρίνει, αφενός, ότι το Συμβούλιο εξέθεσε το γενικό πλαίσιο λόγω του οποίου επεξέτεινε τον κατάλογο των προσώπων που υπέκειντο στα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εις βάρος της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού. Αυτό το γενικό πλαίσιο αφορούσε την κρισιμότητα της καταστάσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τη σαφή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια την οποία συνιστούσαν οι παρακωλύσεις των διαδικασιών ειρηνεύσεως και εθνικής συμφιλιώσεως. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ν. Bamba γνώριζε κατ’ ανάγκη το πλαίσιο αυτό, λόγω της επαγγελματικής και της προσωπικής της καταστάσεως.

Το Δικαστήριο κρίνει, αφετέρου, ότι, όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο έκρινε ότι έπρεπε να ληφθούν περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Ν. Bamba, το εν λόγω θεσμικό όργανο επισήμανε τα ειδικά και συγκεκριμένα στοιχεία –τα οποία συνίστανται στα επαγγελματικά καθήκοντα, στον εκδοτικό όμιλο, στην εφημερίδα και στα είδη των οικείων πράξεων και εκστρατειών– τα οποία εμφαίνουν την εμπλοκή της θιγομένης στην παρακώλυση της διαδικασίας ειρηνεύσεως και συμφιλιώσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο έλεγχος της τηρήσεως της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως έχει ως σκοπό να εξακριβωθεί αν η αιτιολογία που εξέθεσε το Συμβούλιο στις προσβαλλόμενες πράξεις αρκούσε για να καταστεί γνωστό βάσει ποιων στοιχείων το εν λόγω θεσμικό όργανο επέβαλε περιοριστικά μέτρα στην Ν. Bamba. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να διακρίνεται από τον έλεγχο της ουσιαστικής νομιμότητας των πράξεων αυτών, ο οποίος συνίσταται στην εξακρίβωση του αν τα στοιχεία που επικαλέσθηκε το Συμβούλιο είχαν πράγματι αποδειχθεί και αν ήταν ικανά να δικαιολογήσουν τη λήψη των επιμάχων μέτρων.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και απορρίπτει την προσφυγή της Ν. Bamba.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

1 :

Απόφαση 2011/18/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού (ΕΕ L 11, σ. 36).

2 :

Κανονισμός (ΕΕ) 25/2011 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 560/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού (ΕΕ L 11, σ. 1).

3 :

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίουn 2011, T-86/11, Nadiany Bamba κατά Συμβουλίου, βλ. επίσης Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 53/11, στα αγγλικά.


Side Bar