Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SL BG RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 139/12

v Luxemburgu 6. novembra 2012

Rozsudok vo veci C‑286/12

Komisia/Maďarsko

Radikálne zníženie veku odchodu do dôchodku v prípade maďarských sudcov predstavuje neodôvodnenú diskrimináciu na základe veku

Toto opatrenie nie je primerané vo vzťahu k cieľom sledovaným maďarským zákonodarcom smerujúcim k zjednoteniu veku odchodu do dôchodku v prípade povolaní vo verejnej službe a k zavedeniu vyváženejšej vekovej štruktúry v súdnictve

V Maďarsku mohli sudcovia, prokurátori a notári do 31. decembra 2011 vykonávať funkciu až do dovŕšenia veku 70 rokov. Keďže maďarské právne predpisy boli v roku 2011 zmenené a doplnené, sudcovia a prokurátori, ktorí dovŕšili všeobecne stanovený vek odchodu do dôchodku, a to 62 rokov, musia od 1. januára 2012 ukončiť vykonávanie svojich funkcií. V prípade sudcov a prokurátorov, ktorí tento vek dovŕšili pred 1. januárom 2012, maďarské právne predpisy spresňujú, že ich funkcie zanikajú 30. júna 2012. Tí sudcovia a prokurátori, ktorí tento vek dovŕšia v období medzi 1. januárom a 31. decembrom 2012, musia vykonávanie svojich funkcií ukončiť 31. decembra 2012. Od 1. januára 2014 musia notári takisto ukončiť vykonávanie svojich funkcií v deň, keď dovŕšia všeobecne stanovený vek odchodu do dôchodku.

Komisia, ktorá zastávala názor, že také rýchle a radikálne zníženie povinného veku odchodu do dôchodku predstavuje diskrimináciu na základe veku, ktorú zakazuje smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní1, a to v neprospech sudcov, prokurátorov a notárov, ktorí dovŕšili tento vek, v porovnaní s tými sudcami, prokurátormi a notármi, ktorí môžu svoje funkcie naďalej vykonávať, podala proti Maďarsku žalobu o nesplnenie povinnosti.

Súdny dvor vyhovel návrhu Komisie, aby túto vec preskúmal v skrátenom súdnom konaní, čo umožnilo znížiť dĺžku konania na päť mesiacov.

Súdny dvor najprv konštatoval, že sudcovia, prokurátori a notári, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, sa nachádzajú v situácii porovnateľnej so situáciou mladších osôb, ktoré vykonávajú tie isté povolania. Prvé osoby sú však pre svoj vek nútené automaticky ukončiť vykonávanie svojich funkcií, takže sú vystavené menej priaznivému zaobchádzaniu, než je zaobchádzanie vyhradené osobám, ktoré naďalej pracujú. Súdny dvor teda uviedol, že táto situácia predstavuje rozdielne zaobchádzanie priamo založené na veku.

Súdny dvor však pripomína, že oprávnené ciele patriace do oblasti sociálnej politiky, ako sú napríklad ciele súvisiace s politikou zamestnanosti, trhu práce alebo odbornej prípravy, môžu odôvodniť výnimku zo zásady zákazu diskriminácií na základe veku. V tejto súvislosti Súdny dvor konštatuje, že ciele uvedené Maďarskom, a to nevyhnutnosť zjednotiť vekové hranice na odchod do dôchodku v prípade povolaní verejnej služby a zavedenie vyváženejšej vekovej štruktúry uľahčujúcej prístup mladých právnikov k dotknutým povolaniam, skutočne patria do oblasti sociálnej politiky.

Pokiaľ však ide o cieľ zjednotenia, Súdny dvor zdôrazňuje, že osoby dotknuté spochybnenými právnymi predpismi mohli pred 1. januárom 2012 budú môcť vykonávať funkciu až do dovŕšenia veku 70 rokov, čo u týchto osôb vyvolalo dôvodné očakávanie, že budú môcť vykonávať funkciu až do dovŕšenia tohto veku. Sporné právne predpisy pritom drasticky a podstatne znížili vekovú hranicu na povinné ukončenie služobného pomeru bez toho, aby stanovili prechodné opatrenia, ktoré by mohli chrániť legitímnu dôveru týchto osôb. Tieto osoby tak musia povinne a s konečnou platnosťou opustiť trh práce bez toho, aby mali čas prijať opatrenia najmä hospodárskej a finančnej povahy, ktoré si takáto situácia vyžaduje. Súdny dvor v tejto súvislosti poznamenáva, že starobný dôchodok týchto osôb je najmenej o 30% nižší než ich odmena a ukončenie služobného pomeru nezohľadňuje príspevkové obdobia, čo teda nezaručuje nárok na dôchodok v plnej výške.

Súdny dvor následne poukázal na existenciu rozporu medzi okamžitým znížením veku odchodu do dôchodku v prípade týchto povolaní o osem rokov bez toho, aby sa stanovilo postupné rozvrhnutie tejto zmeny, a zvýšením veku odchodu do dôchodku o tri roky pre všeobecný režim dôchodkov (to znamená prechod zo 62 na 65 rokov), ku ktorému má dôjsť od roku 2014 v priebehu obdobia ôsmych rokov. Tento rozpor však svedčí o tom, že záujmy tých, ktorých sa dotklo zníženie vekovej hranice, sa nezohľadnili rovnako ako záujmy ostatných zamestnancov verejnej služby, v prípade ktorých bola veková hranica zvýšená.

Za týchto okolností Súdny dvor dospel k záveru, že radikálne zníženie veku odchodu do dôchodku v prípade dotknutých povolaní o osem rokov je opatrením, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa smerujúceho k zjednoteniu veku odchodu do dôchodku v prípade povolaní verejnej služby.

Napokon Súdny dvor preskúmal cieľ, ktorý uviedlo Maďarsko, smerujúci k zavedeniu vyváženejšej vekovej štruktúry. V tejto súvislosti Súdny dvor síce uznal, že vnútroštátna právna úprava môže z krátkodobého hľadiska uľahčiť prístup mladých právnikov k dotknutým povolaniam, avšak zdôraznil, že bezprostredné očakávané účinky, ktoré sú zdanlivo pozitívne, môžu spochybniť možnosť dosiahnuť „vekovú štruktúru“, ktorá by bola zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska skutočne vyvážená. Aj keď v priebehu roka 2012 bude totiž obnova zamestnancov dotknutých povolaní podliehať veľmi výraznému zrýchleniu, keďže osem vekových tried sa nahradí jedinou (vekovou triedou roku 2012), táto miera fluktuácie bude v roku 2013, keď sa bude musieť nahradiť len jedna veková trieda, podliehať takisto radikálnemu spomaleniu. Navyše táto miera fluktuácie bude čím ďalej tým pomalšia, a to v rozsahu, v akom sa bude veková hranica pre povinné ukončenie služobného pomeru postupne zvyšovať zo 62 rokov na 65 rokov, čo dokonca spôsobí zhoršenie možností prístupu mladých právnikov k povolaniam v súdnictve. Z toho vyplýva, že spochybnená vnútroštátna právna úprava nie je primeraná vo vzťahu k sledovanému cieľu, ktorý smeruje k zavedeniu vyváženejšej „vekovej štruktúry“.

Súdny dvor, ktorý konštatoval, že vnútroštátna právna úprava zavádza rozdielne zaobchádzanie, ktoré buď nie je spôsobilé alebo nie je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov, a teda nedodržuje zásadu proporcionality, dospel k záveru, že si Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice.

UPOZORNENIE: Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok.

Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. Avšak v prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii môže Súdny dvor na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


Side Bar