Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL HU PL SK SL BG RO

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 139/12

V Lucemburku dne 6. listopadu 2012

Rozsudek ve věci C‑286/12

Komise v. Maďarsko

Radikální snížení věku pro odchod do důchodu maďarských soudců představuje neodůvodněnou diskriminaci na základě věku

Toto opatření není přiměřené cílům sledovaným maďarským zákonodárcem, směřujícím ke sjednocení věku pro odchod do důchodu povolání ve veřejné službě a k zavedení vyváženější věkové skladby v soudnictví

V Maďarsku mohli soudci, státní zástupci a notáři do 31. prosince 2011 zůstat ve funkci do dosažení věku 70 let. Vzhledem k tomu, že maďarské právní předpisy byly v roce 2011 změněny, však musejí od 1. ledna 2012 soudci a státní zástupci, kteří dosáhli obecného věku pro odchod do důchodu, a sice 62 let, výkon funkce ukončit. Pro soudce a státní zástupce, kteří tohoto věku dosáhli před 1. lednem 2012, maďarské právní předpisy stanoví, že výkon funkce skončí dne 30. června 2012. Soudci a státní zástupci, kteří tohoto věku dosáhli mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem 2012, musejí výkon funkce ukončit dne 31. prosince 2012. Od 1. ledna 2014 musejí notáři rovněž ukončit výkon funkce dne, kdy dosáhnou obecného věku pro odchod do důchodu.

Komise, která měla za to, že tak rychlé a radikální snížení povinného věku pro odchod do důchodu představuje diskriminaci na základě věku, kterou směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání1 zakazuje, a to v neprospěch soudců, státních zástupců a notářů, kteří tohoto věku dosáhnou, v porovnání s těmi soudci, státními zástupci a notáři, kteří mohou pracovat i nadále, podala proti Maďarsku žalobu pro nesplnění povinnosti.

Soudní dvůr vyhověl návrhu Komise na projednání této věci ve zrychleném řízení, což umožnilo snížit délku trvání řízení na pět měsíců.

Soudní dvůr nejprve konstatoval, že soudci, státní zástupci a notáři, kteří dosáhli věku 62 let, jsou v situaci srovnatelné se situací mladších osob, které vykonávají tatáž povolání. Prvně uvedené osoby jsou však z důvodu svého věku nuceny výkon funkce ukončit, takže podléhají méně příznivému zacházení, než je zacházení vyhrazené osobám, které pracují i nadále. Soudní dvůr tedy uvedl, že tato situace představuje rozdílné zacházení přímo na základě věku.

Soudní dvůr však připomněl, že takové legitimní cíle spadající do sociální politiky, jako jsou cíle související s politikou zaměstnanosti, trhu práce nebo odborného vzdělávání, mohou odůvodnit výjimku ze zásady zákazu diskriminace na základě věku. V tomto ohledu Soudní dvůr konstatoval, že cíle uplatněné Maďarskem, a sice nezbytnost sjednocení věkové hranice pro odchod do důchodu povolání veřejné služby a zavedení vyváženější věkové skladby usnadňující přístup mladých právníků k dotčeným povoláním, skutečně spadají do sociální politiky.

Pokud však jde o cíl sjednocení, Soudní dvůr zdůraznil, že osoby dotčené zpochybněnými právními předpisy mohly před 1. lednem 2012 zůstat ve funkci až do dosažení věku 70 let, což u nich vyvolalo podloženou naději, že ve funkci zůstanou až do dosažení tohoto věku. Zpochybněné právní předpisy přitom náhle a podstatně snížily věkovou hranici pro povinné ukončení služebního poměru, aniž stanovily přechodná opatření, která by mohla chránit legitimní očekávání těchto osob. Tyto osoby tak musejí opustit trh práce ze zákona a s konečnou platností, aniž mají čas přijmout opatření zejména hospodářské a finanční povahy, která taková situace vyžaduje. Soudní dvůr v tomto ohledu poznamenal, že starobní důchod těchto osob je nejméně o 30 % nižší než jejich odměna a ukončení služebního poměru nezohledňuje příspěvková období, nezaručuje tedy nárok na plný důchod.

Soudní dvůr dále poukázal na existenci rozporu mezi okamžitým snížením věku pro odchod do důchodu pro tato povolání o 8 let, ač nebylo stanoveno postupné rozvržení této změny, a zvýšením věku pro odchod do důchodu o 3 roky pro obecný režim důchodů (to znamená přechod ze 62 na 65 let), ke kterému má dojít od roku 2014 v průběhu období osmi let. Tento rozpor svědčí o tom, že zájmy těch, kterých se snížení věkové hranice dotklo, nebyly zohledněny stejně jako zájmy ostatních zaměstnanců veřejné správy, u kterých došlo ke zvýšení věkové hranice.

Za těchto okolností Soudní dvůr dospěl k závěru, že radikální snížení věku pro odchod do důchodu dotčených povolání o 8 let není opatřením nezbytným k dosažení cíle směřujícího ke sjednocení věku pro odchod do důchodu povolání veřejné služby.

Soudní dvůr nakonec přezkoumal cíl uplatněný Maďarskem, směřující k zavedení vyváženější věkové skladby. V tomto ohledu Soudní dvůr sice uznal, že vnitrostátní úprava může z krátkodobého hlediska usnadnit přístup mladých právníků k dotčeným povoláním, zdůraznil však, že bezprostřední očekávané účinky, které jsou zdánlivě pozitivní, mohou zpochybnit možnost dosáhnout „věkové skladby“, která by byla ze střednědobého a dlouhodobého hlediska skutečně vyvážená. Ačkoli bude v průběhu roku 2012 obnova zaměstnanců dotčených povolání podléhat velmi podstatnému zrychlení, jelikož osm věkových tříd bude nahrazeno jedinou (věkovou třídou roku 2012), tato míra fluktuace bude v roce 2013, kdy bude muset být nahrazena pouze jedna věková třída, podléhat stejně radikálnímu zpomalení. Navíc tato míra fluktuace bude čím dál tím pomalejší, jak se bude věková hranice pro povinné ukončení služebního poměru zvyšovat postupně ze 62 let na 65 let, což způsobí dokonce zhoršení možností přístupu mladých právníků k povoláním v soudnictví. Z toho vyplývá, že zpochybněná právní úprava není přiměřená sledovanému cíli směřujícímu k zavedení vyváženější „věkové skladby“.

Soudní dvůr, který konstatoval, že vnitrostátní právní úprava zavádí rozdílné zacházení, které buď není způsobilé, nebo není nezbytné k dosažení sledovaných cílů, a nedodržuje tedy zásadu proporcionality, dospěl k závěru, že Maďarsko nesplnilo povinnosti, které pro něj ze směrnice vyplývají.

UPOZORNĚNÍ: Žaloba pro nesplnění povinnosti, směřující proti členskému státu, který nesplnil své povinnosti vyplývající z unijního práva, může být podána Komisí nebo jiným členským státem. Jestliže Soudní dvůr rozhodne, že došlo k nesplnění povinnosti, dotyčný členský stát je povinen vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě.

Dojde-li Komise k názoru, že členský stát rozsudku nevyhověl, může podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí. V případě, že Komisi nebyla sdělena opatření k provedení směrnice, však Soudní dvůr může na návrh Komise uložit sankce již ve stádiu prvního rozsudku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16).


Side Bar